Huwebes, Agosto 19, 2021

August 19, 2021

Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Juan Eudes, pari
o kaya Paggunita kay San Ezekiel Moreno, obispo

Mga Hukom, 11, 29-39a
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Mateo 22, 1-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Twentieth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. John Eudes, Priest (White)
or Optional Memorial of St. Ezechiel Moreno, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Mga Hukom, 11, 29-39a

Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mizpa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito: “Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Ammonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko.” Sinalakay nga ni Jefte ang mga Ammonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawampung lungsod mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abelqueramim. Marami silang napatay na Ammonito.

Nang magbalik si Jefte sa Mizpa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, “Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon.”

Sumagot ang anak ni Jefte, “Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Ammonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo: bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko nang dalawang buwan ang aking pagkadalaga.” Pumayag naman si Jefte na umalis nang dalawang buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok, kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan nang dalawang buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos
at sa diyus-diyosa’y hindi dumudulog;
hindi sumasama sa nananambahan,
sa mga nagkalat na diyus-diyosan.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Ang mga panghandog, pati mga hain,
at mga hayop na handang sunugin
hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
sa halip, ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
nasa Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itatago sa puso ang aral.”

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Ang pagliligtas mo’y aking inihayag
saanman magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 22, 1-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo

Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Hesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, ‘Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging: napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging!’ Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad; ang isa’y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, ‘Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya’t pumunta kayo sa mga langsangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo.’ Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama’t mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.

“Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. ‘Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?’ tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya’t sinabi ng hari sa mga katulong, ‘Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.’ Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 18, 2019 at 6:14 pm

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:1-14), makikita natin ang pagkumpara ni Hesus sa Kaharian ng Diyos gamit ang isang malaking piging ng kasalan. Bilang tao at bilang Pilipino, mayroon tayong kultura ng paghahanda ng isang malaking piging dahil may magandang nangyari sa isang tao, at nais natin ipagdiwang ito. Nagluluto tayo ng mga masasarap na pagkain, naghahanda ng mga inuman, at nagsasama sa isang mesa, kung minsan malaki, bilang kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, at kasama. Kapag may isang espesyal na okayson katulad ng Pasko, anibersaryo, at kaarawan, ganun din ang ginagawa natin. At siyempre hindi mawawala ang pakikipag-usapan, pakikipagkwentuhan, at pakikipagkalokohan. Kaya makikita natin sa ganyan klaseng piging ang kasiyahan ng mga taong nagtitipun-tipon. Ganun din kapana-panabik ng taong gustong makapasok sa Langit. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging. Para siya yung haring mayroong malaking piging dahil sa kasalan ng anak. Pero may mga taong tumatanggi sa kanyang imbitasyon dahil tingin nila pagsasayang lang ng oras. Sa ating buhay, ang piging ng Diyos ay ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tayo’y kanyang inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig na ipinakita ng kanyang Anak na namatay sa Krus at muling nabuhay. Kaya ang bawat Linggo at Banal na Araw ay mahalaga para sa atin ay dumulog hindi lang basta-basta, kundi upang maranasan natin ang kanyang presensiya sa ating piling. At kapag tayo’y nagsisimba, dapat mayroon tayong maayos na disposyon sa labas at sa loob ng ating mga puso. Sa handaan ng hari, may isang lalaking hindi nakasuot ng pangkasalan, kaya’t siya’y pinagapos at pinalayas palabas sa isang lugar kung saan may pagnanais ng mga ngipin. Mahalaga ang ating kasuotan at porma sa loob ng simbahan, at mas mahalaga ang ating saloobin at intensyon kapag hinaharap natin ang Diyos. Ang Eukaristiya ay ang unang karansan ng piging ng Diyos sa Kaharian ng Langit. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging makabuluhan ang bawat pagsimba natin hindi lang sa mga debosyon at ritwal ng ating pananampalataya, kundi pati rin sa ating pagiging mabuting kapwa sa isa’t isa. Huwag nawa nating tanggihan ang anyaya ng Panginoong Diyos.

Reply

Mylene Farinas August 22, 2019 at 7:58 am

God the Father, thank you much for making us to believe in You; for inviting us always in your holy banquet. May you help to be worthy to receive you , O my Lord. May you send your Holy Spirit upon us always, that we know what is wrong and what is right. Give us the heart and the courage to choose only what is right and pleasing to you. This Father we ask and pray in the mighty name of Jesus your son with the help of Mama Mary. Amen.

Reply

Mark Jefferson Magno July 3, 2021 at 6:51 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 17, 2021 at 1:21 am

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Mga Hukom 11:29-39a), narinig natin ang talambuhay ni Jefte ng taga-Galaad. Pinalayas siya ng kanyang mga kalahating kapatid, at tumungo siya sa isang lugar. Nang salakayin ng mga Ammonito ang Mizpa, natunghayan ng mga mensahero na tanging si Jefte lang ang may kakayahang mamuno sa kanilang kawal laban sa kaaway. Nang araw na iyon, nagpakita ang Panginoong Diyos kay Jefte bilang pagpapakilala ng lakas upang mapagtagumpay niya ang Gilaad laban sa mga Ammonito, ngunit mayroon itong kapalit na sakripisyo. Nang umuwing matagumpay si Jefte, nakita natin ang pag-uusap niya sa kanyang anak na dalaga. Dito sinabi ng hukom ang masakit na gawin na kailangan niyang palisanin ang kanyang anak. Masakit man ito at mahirap dahil sa pagmamahal, kinailangan ni Jefte sundin ang kalooban ng Panginoon.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:1-14), makikita natin ang pagkumpara ni Hesus sa Kaharian ng Diyos gamit ang isang malaking piging ng kasalan. Bilang tao at bilang Pilipino, mayroon tayong kultura ng paghahanda ng isang malaking piging dahil may magandang nangyari sa isang tao, at nais natin ipagdiwang ito. Nagluluto tayo ng mga masasarap na pagkain, naghahanda ng mga inuman, at nagsasama sa isang mesa, kung minsan malaki, bilang kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, at kasama. Kapag may isang espesyal na okayson katulad ng Pasko, anibersaryo, at kaarawan, ganun din ang ginagawa natin. At siyempre hindi mawawala ang pakikipag-usapan, pakikipagkwentuhan, at pakikipagkalokohan. Kaya makikita natin sa ganyan klaseng piging ang kasiyahan ng mga taong nagtitipun-tipon. Ganun din kapana-panabik ng taong gustong makapasok sa Langit. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging. Para siya yung haring mayroong malaking piging dahil sa kasalan ng anak. Pero may mga taong tumatanggi sa kanyang imbitasyon dahil tingin nila pagsasayang lang ng oras.

Sa ating buhay, ang piging ng Diyos ay ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tayo’y kanyang inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig na ipinakita ng kanyang Anak na namatay sa Krus at muling nabuhay. Kaya ang bawat Linggo at Banal na Araw ay mahalaga para sa atin ay dumulog hindi lang basta-basta, kundi upang maranasan natin ang kanyang presensiya sa ating piling. At kapag tayo’y nagsisimba, dapat mayroon tayong maayos na disposyon sa labas at sa loob ng ating mga puso. Sa handaan ng hari, may isang lalaking hindi nakasuot ng pangkasalan, kaya’t siya’y pinagapos at pinalayas palabas sa isang lugar kung saan may pagnanais ng mga ngipin. Mahalaga ang ating kasuotan at porma sa loob ng simbahan, at mas mahalaga ang ating saloobin at intensyon kapag hinaharap natin ang Diyos.

Ang Eukaristiya ay ang unang karansan ng piging ng Diyos sa Kaharian ng Langit. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging makabuluhan ang bawat pagsimba natin hindi lang sa mga debosyon at ritwal ng ating pananampalataya, kundi pati rin sa ating pagiging mabuting kapwa sa isa’t isa. Huwag nawa nating tanggihan ang anyaya ng Panginoong Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 19, 2021 at 9:43 am

Sa unang pagbasa, ang aral at hamon ng ating Panginoon ay ang pagkakaroon ng Palabra de honor, Si Jefte ay humiling sa Diyos ng isang tagumpay at ipinangakong iaalay nya ang unang sasalubong at iyon at ang kaisa isa nyang anak na babae at tinupad nya ang kanyang pangako. May mga panahon na tayo ay nananalangin ng taimtim dahil sa isang minimithing kahilingan at susundan natin ito ng pangakong magbabago ng pag uugali at tatalikuran ang kasamaan, ngunit pag andyan na ang biyayang hiniling at napawi na naman ang kalungkutan ay nakakalimutan na ang Diyos at ang pangakong binitawan.

Sa ebanghelyo nman na aral at hamon ay may kinalaman din sa unang pagbasa sapagkat nakakalimutan na natin si Hesus dahil sa pgiging abala sa ating trabaho, negosyo, bisyo o sa pagpaparami ng pera. Lahat tayo inaanyayahan ni Hesus sa kanyang piging tuwing Linggo upang dumalo sa banal na eukaristiya, kung tutuusin ay isang oras lamang iyon. Pero tayo ay gumugugol ng napakaraming oras sa inuman, sa facebook, netflix, tsismisan, trabaho, negosyo, panunuod ng mga pornograpiya, pagpapakasikat sa social media. Kung hindi nman talaga makakadalo ay napakarami ng live masses sa facebook at youtube. Ang lalaki naman sa kwento an dumalo ng hindi nakasuot pangkasalan ay maihahalintulad sa taong nagsimba nga ngunit lumilipad namn ang isip o hindi naka focus sa misa dahil iniisip nya ang kanyang negosyo o kung anu ano pa.

Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Libre ang pagdalo sa misa ito ang ating magiging gabay sa ating pang araw araw na gawain, kausapin mo ang Diyos sa kanyang tahanan, lumuhod pumikit , yumuko at kausapin si Hesus, magpuri, magpasalamat, magsisi, huming kapatawaran, humingi mg biyaya at talikuran ang kasamaan.

Reply

Celine loveko August 20, 2021 at 4:47 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: