Sabado, Agosto 14, 2021

August 14, 2021

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir

Josue 24, 14-29
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Mateo 19, 13-15

o kaya

Pagmimisa sa Bisperas ng
Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit
sa Mahal na Birheng Maria


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Maximilian Kolbe, Priest and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Josue 24, 14-29

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao: “Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya nang tapat. Kalimutan na ninyo ang mga diyus-diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod: sa diyus-diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga diyus-diyosan ng mga Amorreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod.”

Sumagot ang bayan: “Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyus-diyusan. Ang Panginoon, na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Egipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo’y maingatan saanman tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya’t kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos.”

Muling nangusap si Josue sa bayan: “Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya’y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga diyus-diyusan, mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo.”

Sumagot ang mga tao: “Hindi po bale! Basta sa Panginoon kami maglilingkod.”

Sinabi ni Josue: “Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon.”

Sumagot naman sila: “Opo! Saksi kami.”

Sinabi uli ni Josue: “Kung gayun, itapon ninyo ang mga diyus-diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel.”

Sumagot uli ang mga tao: “Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran! Susundin namin ang kanyang mga utos.” Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao; doon sa Siquem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa Aklat ng Kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa Banal na Lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat: “Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo, kapag kayo’y tumalikod sa Diyos.” Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao, at umuwi sila sa kani-kanilang lupain.

Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon, sa gulang na sandaa’t sampung taon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 19, 13-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Hesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Hesus, “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos.” Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 12, 2019 at 8:17 am

Ang Ebanghelyo ay kwento kung paanong malapit ang puso ni Hesus sa mga bata. Pinalapit ng mga magulang ang kanilang mga anak kay Hesus upang hawakan niya ang mga ito, ngunit pinagbawalan sila ng mga alagad. Subalit inituos niya na hayaan lumapit ang mga bata sa kanya at huwag sila’y hadlangan sapagkat tinuturing sila ni Hesus bilang dakila sa Kaharian ng Langit. Sa paghahawak ni Kristo sa mga bata, inaanyayahan niya ang lahat na tanggapin ang Paghahari ng Diyos katulad ng isang bata. Noong mga sinaunang panahon, ang mga bata ay tinataguring bilang walang kahalagahan sa lipunan kasama ang mga kababaihan. Sila’y umaasa sa mga kalalakihan upang magsumikap para sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Ngunit ipinapakita ni Hesus na ang mga bata ay tunay na kinalulugdan ng Diyos Ama sa Langit. Kaya’t bilang mga Kristiyano, tayo’y tinatawag na maging katulad ng mga bata (childlike), hindi literal na maging mga bata (childish). Ang “childish” ay parang isip at gawain ay bata kahit matanda na, subalit ang “childlike” ay pagsasabuhay ng mga mabubuting aral mula pagkabata hanggang sa pagkatanda. Ang mga tanging katangian ng isang mabubuting bata ay mapagkumbaba at masunurin. Katulad ng pagsunod nila sa mga utos ng mga magulang, tayong lahat bilang mga Kristiyano ay kinakailangang tumalima sa dakilang kalooban ng Diyos. Sa pagkakaroon ng kababang-loob, tayo’y sigurado na lahat ng mga kapangyarihan at impluwensiya ay hindi kaya nating abutin sapagkat may mga kahinaahan tayo. Subalit mas dapat nating pahalagahan ang ating pananamapaltaya sa Panginoon.

Reply

Jose M. Javier August 17, 2019 at 5:26 am

Ang ating pananampalataya ay inihalintulad sa Bata; bakit? Ang Bata ay walang muwang sa anumang kasamaan, at may malinis na kaisipan Ang Bata ay matapat .

Reply

Mark Jefferson Magno June 19, 2021 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 13, 2021 at 7:59 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagbubuklod ni Josue sa mga Israelita sa Siquem, at ipinaaala sa kanila na magkaroon sila ng banal na takot sa Panginoong Diyos, na tanging lamang paglingkuran nila, gaya ng gagawin niya at ng kanayang sambahayan. Tugon naman ng madla kay Josue na hindi sila kailanma’y tatalikod sa Panginoon, bagkus ay sasamba sa kanya at gugunitain ang kanyang dakilang gawain katulad ng paglilikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. At kahit nagbigay pa ng mga pagkakataong si Josue kung sakali sila ay magkasala at sumuway sa Panginoon, tugon ng mga tao na sa tanging Diyos na ito ay sila ay magiging tapat. Kaya inukit ni Josue ang tipanang ginawa ng Diyos kay Moises, na ang bayang Israel ay mangangakong magiging tapat sa dakilang utos at kalooban.

Ang Ebanghelyo ay kwento kung paanong malapit ang puso ni Hesus sa mga bata. Pinalapit ng mga magulang ang kanilang mga anak kay Hesus upang hawakan niya ang mga ito, ngunit pinagbawalan sila ng mga alagad. Subalit inituos niya na hayaan lumapit ang mga bata sa kanya at huwag sila’y hadlangan sapagkat tinuturing sila ni Hesus bilang dakila sa Kaharian ng Langit. Sa paghahawak ni Kristo sa mga bata, inaanyayahan niya ang lahat na tanggapin ang Paghahari ng Diyos katulad ng isang bata.

Noong mga sinaunang panahon, ang mga bata ay tinataguring bilang walang kahalagahan sa lipunan kasama ang mga kababaihan. Sila’y umaasa sa mga kalalakihan upang magsumikap para sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Ngunit ipinapakita ni Hesus na ang mga bata ay tunay na kinalulugdan ng Diyos Ama sa Langit. Kaya’t bilang mga Kristiyano, tayo’y tinatawag na maging katulad ng mga bata (childlike), hindi literal na maging mga bata (childish). Ang “childish” ay parang isip at gawain ay bata kahit matanda na, subalit ang “childlike” ay pagsasabuhay ng mga mabubuting aral mula pagkabata hanggang sa pagkatanda.

Ang mga tanging katangian ng isang mabubuting bata ay mapagkumbaba at masunurin. Katulad ng pagsunod nila sa mga utos ng mga magulang, tayong lahat bilang mga Kristiyano ay kinakailangang tumalima sa dakilang kalooban ng Diyos. Sa pagkakaroon ng kababang-loob, tayo’y sigurado na lahat ng mga kapangyarihan at impluwensiya ay hindi kaya nating abutin sapagkat may mga kahinaahan tayo. Subalit mas dapat nating pahalagahan ang ating pananamapaltaya sa Panginoon.

Reply

Maria Annelee Sanchez Bautista August 13, 2021 at 8:48 pm

Si Josue ay nanawagan sa mga Israelita na talikuran ang sinasambang Diyos Diyosan tanging sa Diyos lamang sumamba .Panawagan din sa panahon na ito ng Pandemia naka lock down na sa Diyos lamang tayo makakaasa ng biyaya pinapanawagan na rin ang paglalaan ng panahon sa kanya kaysa ma depress at ma stress kay ito na ang pagkakaaon ni Satanas na pasukin ang buhay at dalhin sa panandaliang aliw ang kayamanan kapangyarihan pera position ay hindi makapagbibigay ng habang buhay na aliw. Yes kailangan natin ang mga ito nawa ang mga biyayang yan ang maging paraanna makapagbigay at magbahagi sa mga nanganagilangan lalo na sa mga nahgihirapan hindi ito para sa sarili kpag hindi naibahagi ang biayayng ito sinarili tinuturing na ito na Diyos Diyosan . Sa Ebanghelyo naman ang bata ay simple ay tinuturing na seciond class citizen kaya pinakita ni Jesus ang pagpapahayag sa mga taong hindi masyadong napapansin hindi lang mga bata pati mahihrap mga walang kwenta sa lipunan ang binigyang halaga ni Hesus para magkaroon sila ng pag-asa sa buhay. at ang Diyos ay malapt hindi nagaglit kahit kasalanan natin ay paulit ulit . Salamat sa biyaya ng mga salita
Salitang nagbibigay hindi lang kaalaman kungdi pag-asa ito ay Love letter ng Diyos sa akin

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 14, 2021 at 9:04 am

Kinalulugdan ni Hesus ang mga bata. Tularan natin ang mga paslit. Ang mga bata kapag nag away ay maya maya ay bati na ulit at muling naglalaro, naway ganuon din tayo, hindi sila nagtatanim ng sama ng loob, mabilis silang magpatawad at kinakalimutan na ang nagawang kasalanan ng kalaro. Hindi rin natin dapat na patulan ang away bata, mayroon kaming kapitbahay na nag away ang kanilang mga anak, pinagalitan ng isang nanay ang kalaro ng anak nya hanggang sa umiyak. Nakita naman ng isang nanay na umiiyak ang anak nya at tinanong kung bakit, ng malaman ay sinugod ang nanay ng kalaro, hanggang pati mga tatay ay nakialam na at nauwi sa sakitan at pagpatay at pagkabilanggo nman ng isa. Kawawa ang mga bata na nangulila kundi sana pinakialaman ng matatanda ay baka bati na rin agad at naglalaro na ulit ang dalawang bata. Yan ang aral at hamon ng ebanghelyo sa atin, Be childlike not childish.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: