Biyernes, Agosto 13, 2021

August 13, 2021

Play

Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kina San Ponciano, papa
at San Hipolito, pari, mga martir

Josue 24, 1-13
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

Mateo 19, 3-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Pontian, Pope and Martyr, and
St. Hippolytus, Martyr and Priest (Red)

UNANG PAGBASA
Josue 23, 1-13

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila’y humarap sa Panginoon. Sinabi niya: “Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel: ‘Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng Ilog Eufrates. Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at ni Nacor. Sumasamba sila sa ibang diyus-diyusan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Canaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Egipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himala’y pinahirapan ko nang katakut-takot ang mga Egipcio. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Egipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa Dagat ng mga Tambo. Hinabol sila ng mga Egipcio at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno’y nanalangin sa akin, at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Egipcio. Pinaguho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila’y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Egipcio. At matagal kayong nanirahan sa ilang.

“Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amorreo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo, at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balac na anak ni Zipor at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayun, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balac. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jerico. Nilabanan kayo ng mga taga-Jerico at ng mga Amorreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Heveo, at Jebuseo. At sila’y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amorreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

o kaya: Aleluya.

O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat s’ya’y mabuti,
ang kanyang pag-ibig ay pangwalang-hanggan at mananatili.
Pinakadakilang Diyos ng mga diyos ay pasalamatan,
ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Makapangyarihang higit kaninuman itong Panginoon,
ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang-panahon.

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

Nang mailabas na’y siya ang kasama habang nasa ilang,
ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Pinagpapatay n’ya yaong mga haring may kapangyarihan,
ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay,
ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang-hanggan.

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

Ang lupain nila’y ipinamahagi sa kanyang hinirang,
ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang-hanggan.
Ipinamahagi niya sa Israel, kanyang mga lingkod,
hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos.
Nang tayo’y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo,
ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago.

Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.

ALELUYA
1 Tesalonica 2, 13

Aleluya! Aleluya!
Tanggapin n’yo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa D’yos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 19, 3-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Hesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito: “Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan?” Sumagot si Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulutan na sa pasimula’y nilalang sila ng Maykapal, lalaki at babae? At sinabi, ‘Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila’y magiging isa.’ Kaya’t hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.” Tinanong siya ng mga Pariseo, “Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?” Sumagot si Hesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayun sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo: sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya rin.”

Sinabi ng mga alagad, “Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa.” Sumagot si Hesus, “Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba’t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 19, 2021 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 5, 2021 at 5:28 pm

PAGNINILAY: Maraming kritiko ngayon ay natatanong: “Bakit ba di-sang-ayon ang Simbahang Katolika sa diborsyo?” Ang sagot ay makikita sa ating Ebanghelyo ngayon (Mateo 19:3-12). Tinanong ng mga Pariseo si Hesus kung naayon sa batas ang pagdiborsyo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae dahil inutuos nga raw ni Moises na bigyan ng isang kasalutan. Sinagot ni Hesus na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos, kundi kasal. Nangyari lang iyan dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Ang turo niya tungkol sa Sakramento na Kasal ay nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, at mayroon espirituwal na pagsasama, at nagiging isa ang dalawa. At sinabi pa ni Hesus sa kanyang mga alagad na sinumang nagdiborsyo sa kanyang asawa at nagpakasal sa isa pa ay nakikiapid na.

Mga kapatid, napakalinaw ang mga salita ng Panginoon: ang plano ng Diyos ay kasal, at ang tao lang mismo ay nagplano ng diborsyo. Subalit may mga kasong inaabuso ang lalaki sa kanyang asawang babae, at pinipilitan ang babae na humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Sa pananaw ng Simbahan, pinapayapagan naman ang pagpapawalang-bisa ang kasal (annulment) at paghihiwalay (separation), subalit hindi ang diborsyo. Pero may mga babae lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso ng asawa ay sinasabing dapat pahayagan ang diborsyo sa bawat Estado ng mga bansa, lalo na hindi pa ito sinasabatas at inaaproba ng Tagapagpaganap at Pambatasan ng ating bansa. Kaya lang hindi ito kailanman papayapagan ng ating Simbahan.

Ang nais lang ipunto ng Ebanghelyo sa ating buhay-Kristiyano ay maging maayos at matapat ang relasyon sa isa’t isa. Dapat tingan muna ng magkasintahan kung magiging wasto ang kanilang sibil at espirituwal na pagsasama. At ang bawat pangako na binibigkas sa kasal ay kailangan wagas, at ang pamilyang ibubuo ay dapat ipatatag at ippagmalaki nang maayos. Kaya sa ating pamumuhay sa daang ito, nawa’y maging matatag, mabuti, at maayos ang bawat relasyon ayon sa mga mata ng Diyos at sa tamang landas ng pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 13, 2021 at 9:27 am

Bakit ba naghihiwalay? Yan ang dapat nating ungakatin, ang dahilan ng paghihiwalay, ang ugat, sapagkat wala tayo sa posisyon nila para husgahan sila kung bakit sila naghiwalay, hindi natin alam amg nangyayari sa kanilang pamamahay. Marami ang pwedeng dahilan, nananakit ang lalaki, maya ibang babae ang lalaki o may ibang lalake ang babae, long distance relationship, madalas na pag aaway, tamad amg lalake, bungangera ang babae, mayron naman dahil sa mga byenan… madaming dahilan. Pero ang lahat ng yan ay pwedeng maiwasan at magawaan ng paraan pwera na lamang sa lalaking nananakit. Kaya ang simbahan ay pumayag na din sa annulment ng dahil sa siguro sa pang aabuso ng kabiyak dahil maaring mapunta ito sa pagpatay. Pero kagaya ng sabi ko ang ibang dahilan nman kayang iwasan kung gugustuhin ng may katawan. Ang naghihiwalay ng dahil sa may napusuang iba ay ugaling makasarili, sariling kasiyahan lamang ang iniisip, kawawa ang mga bata, may epekto sa buhay nila ang hiwalay na magulang. Ang problema sa byenan ay madali lamang din solusyunan kung bubukod katulad ng sabi ni Hesus na iwanan ang iyong ama’t ina kung mag aasawa na. Loyalty naman ang kailangan sa long distance relationship. Maaari ang lahat kung nais mong maging maayos ang buhay pag aasawa mo, madali din sirain kapag ikaw ay marupok sa tukso ng laman. Maigsi lamang ang buhay, wag puro sarili ang isipin, mahalin mo ang iyong asawa at isipin mo ang kinabukasan ng mga anak mo. Ang pag aasawa ay may kasamang pagtitiis, pasanin mo ang krus at si Hesus na nasa langit ang bahala sa inyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: