Huwebes, Agosto 12, 2021

August 12, 2021

Play

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Juana Francisca de Chantal, Namanata sa Diyos

Josue 3, 7-10a. 11. 13-17
Salmo 113 A, 1-2. 3-4. 5-6

Aleluya.

Mateo 18, 21 – 19, 1


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Frances de Chantal, Religious (White)

UNANG PAGBASA
Josue 3, 7-10a. 11. 13-17

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Pangninoon kay Josue: “Sa araw na ito’y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako’y sumasaiyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng Kaban ng Tipan na magtuloy na sila sa Ilog Jordan, ngunit hihinto pagtuntong ninyo sa tubig.”

At tinawag ni Josue ang mga tao: “Halikayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos.” At sinabi niya sa mga tao: “Dito ninyo malalaman na sumasainyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Cananeo. Ang Kaban ng Tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng Ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng Kaban ng Tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang Ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo.”

Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng Kaban ng Tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa Ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng Kaban ng Tipan, tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa Dagat na Patay, sa Araba, ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jerico ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng Kaban ng Tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan; tuyo ang nilalakaran nila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 113 A, 1-2. 3-4. 5-6

Aleluya.

Ang bayang Israel
sa bansang Egipto’y doon inilabas,
nang ang lahing ito
sa bansang dayuhan ay pawang lumikas;
magmula na noon
ang lupaing Juda’y naging dakong banal,
at yaong Israel
ginawa ng Diyos na sariling bayan.

Aleluya.

Ang Dagat ng Tambo,
nang ito’y makita, ay tumakas na rin,
Magkabilang panig
ng Ilog ng Jordan, noon ay humimpil.
Maging mga bundok,
katulad ng tupa, ay pawang nanginig,
pati mga burol,
nanginig na parang tupang maliliit.

Aleluya.

Ano ang nangyari,
at ikaw, O dagat, wala nang dayuhan?
Ikaw naman, Jordan,
bakit ang tubig mo’y hindi na dumaloy?
Kayong mga bundok,
nanginginig kayong tupa ang kapara,
at ang mga burol,
natakot na parang maliit na tupa?

Aleluya.

ALELUYA
Salmo 118, 135

Aleluya! Aleluya!
Poon, iyong pasikatin
kagandahan ng loobin
ng kabutihan mo sa ‘min.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 21 – 19, 1

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, “Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampungmilyong piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw — napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.”

Pagkatapos sabihin ni Hesus ang mga bagay na ito, siya’y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng Ilog Jordan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 19, 2021 at 9:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 5, 2021 at 5:25 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Josue 3:7-10a, 11, 13-17), naring natin ang kwento ng pagtatawid ng mga Israelita sa Ilog Jordan, na dala ng mga Levita ang Kaban ng Tipan. Naalala nila kung paanong hinati ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang Pulang Dagat, upang makatawid sila palabas ng kanilang pagkaalipin sa Egipto. Kaya narinig natin sa pagbasa ang pangyayaring iyon, nang tumigil ang agos ng ilog nang makatawid sila sa ibang lupaing kabaliktad ng Jerico. Dito ipinakilala ng Diyos ang kanyang presensiya alang-alang sa tipang kanyang inukit. Si Hesus bilang Katuparan ng Kautusan ay nag-ukit ng Bagong Tipan sa pamamagitan ng kanyang Misteryong Paskwal. Ipinatunayan niya sa kanyang pag-aalay ng buhay sa Krus at Muling Pagkabuhay na tayo ay nararapat na maging bahagi ng pamilya ng Diyos.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18:21—19:1), itinuturo sa atin ni Hesus ang kahalagan ng pagpapatawad. Unang kanyang sinabi ay ang pagpapatawad ng pitumpu’t pitong beses. Sa Genesis 4:24, pumatay si Lamec ng isang bata dahil sinusugatan siya nito. Kaya sinabi niya na kung si Cain man ay sinaktan, pitong beses ang parusa ng gumawa, at kung siya naman ay sinaktan, pitumpu’t pitong beses ang kaparusahan. Ngunit para kay Hesus, ang bilang na ito ay hindi pisikal na sakitan, kundi pagpapatawad. Dapat buong pusong at agad patawarin natin ang taong nagsisi sa maling gawai. Tunay na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tuwing tayo’y nagkukumpisal, inaamin natin na tayo’y mali. At napakaganda ang mensahe ng Panginoon sa pahayag ng mga pari, na tayo’y pinatawad niya. Kaya lang kung talagang pinatawad niya tayo, hindi ba dapat matuto tayong magpatawad? Ang lalaking may malaking utang sa talinghaga ay napagbigyan ng hari ng pagkakataong magbayad, pero yung lingkod na may maliit na utang sa kanya ay pinakulong at hindi pinagbigyan ng pagkakataong magbayad. Kaya nagalit ang hari, pinalaya ang lingkod ng lakaki, at pinakulong ang lalaki hanggang bayarin ang utang nito.

At totoo ang isang pahayag ni Kristo: “Kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa into, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama” (Mateo 6:14-15). Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y taospusong magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon tuwing nagsisisi tayo sa kanya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 12, 2021 at 9:30 am

Kapag sinabing magdasal at agad Ama Namin ang ating sinsambit, pinupuri natin sya, humhingi nga makakain, hinihiling ilayo sa tukso at patawarin sa mga kasalanan gay ng pagpatawad sa nagkakasala sa atin. Kapatid, ang hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon ay ang magpatawad, hindi ito madali para sa tao lalo na’t may kabigatan ang nagawa sa iyo ng kapwa mo. Pero posible kapatid at ito ang hinihiling sa atin ni Hesus. Ano pa man ang nagawa sayo ng iyong kapatid o ng kapwa natin wag kang maghihiganti, wag kang mananalangin na may mangyaring masama sa kanya, ipagpasa Diyos mo, ang Diyos amg bahala sa makasalan hindi ikaw. Simulan mo ito sa loob ng iyong tahanan o sa mismong kapatid mo dating kaibigan, at kakaibang ligaya ang iyong matatamo, makaktulog ka ng mahimbing at may peace of mind ka, alisin mo ang poot sa dibdib mo, ipagdasal mo na lamang na sana’y magbago sila ng pag uugali, kapg ang taong nagkasala sayo ay pinakitaan mo pa din ng kabaitan at pagppatawad, iyon na din ang magpapabago sa kanya, marerealize nya ang kanyang mali at pwedeng maging chain reaction na sya din at magpatawad sa nagkasala sa kanya. Magpatawad tayo upang patawarin din tayo ni Hesus.

Reply

Maria Annelee Sanchez Bautista August 12, 2021 at 11:28 am

Ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos kahit ating mga pagkakamali kasalanan ay paulit ulit nya tayong pinapatawad nararamdaman ko ito dahil sa mga taong may magandang kalooban nakakaunawa nakakaintindi ng kalagayan ko sa pamilya na may alitan hindi ako nbaiintindihan laging galit at poot ang nararamdaman ko sa kanila kapintasan pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita sa mga misa nararamdaman ko hindi ako nag iisa sa mga suliranin na ito salamat din sa mga Communities at Minsitry na kinabibilangan ko na ako ay may karamay at may nanalangin nagbibigay minsan ng financial support sa mga kailangan ko . Ako ay nabigyan ng pagkakataon na makabahagi ng aking tulong sa pamam,agitan ng paglalaan ng oras kakayanan sa gawain ng parokya misyon napagaan ng pakiramdam na ako pala ay may nakikitang kagandahan may kabutihan din sa kabila ng aking mga kapintasan , Dito ko rin naramdaman ang Diyos ay napakalapit hindi nagagalit bagkus nagbibigay pa ng mga chances na baguhin at ayusin ang buhay and to discover more the gifts and blessings na binigay sa akin. For me mahirap magpatawad lalo na sa mga kapatid ko na sinasaktan ako at mga taong hindi marunong tumanaw at magbayad na kanilang pagkakautang sa akin Ngunit sa habag ng Diyos unti unti natutunan ko silang unawain at ipanalangin Salamat po

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: