Miyerkules, Agosto 11, 2021

August 11, 2021

Play

Paggunita kay Santa Clara, dalaga

Deuteronomio 34, 1-12
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Ang Diyos ay papurihan!
Ang buhay ko’y kanyang bigay!

Mateo 18, 15-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Clare, Virgin (White)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 34, 1-12

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa Bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jerico. Doon ipinakita sa kanyan ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Efraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, samakatwid ay ang kapatagan ng Jerico. Ang lungsod ng mga palaspas, hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo ngunit hindi mo mararating.”

At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor, ngunit ngayo’y walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya’y sandaa’t dalawampung taon nang mamatay ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. Tatlumpung araw siyang ipinagluksa ng Israel.

Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap nang tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Egipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17

Ang Diyos ay papurihan!
Ang buhay ko’y kanyang bigay.

Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang Diyos na may kagalakan;
wagas na pagpuri sa kanya’y ibigay!
Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila:
“Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga.”

Ang Diyos ay papurihan!
Ang buhay ko’y kanyang bigay.

Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan.
Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.
Lapit at makinig, ang nagpaparangal
sa Diyos, at sa inyo’y aking isasaysay
ang kanyang ginawang mga kabutihan.
No’ng ako’y balisa, ako ay dumaing,
dumaing sa Diyos na dapat purihin;
handa kong purihin ng mga awitin.

Ang Diyos ay papurihan!
Ang buhay ko’y kanyang bigay.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagasasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 19, 2021 at 9:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 5, 2021 at 4:43 pm

PAGNINILAY: Bawat Kristiyano ay may tungkuling maging mabuting tao sa kanyang kapwa. Subalit paano naman kung may isa’y nagkasala sa isa?

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18:15-20), tinuro tayo ng ating Panginoong Hesukristo ang isang mahalagang aral na nagpapatatag sa ating relasyon sa ibang tao kung sakali man may isang nagkamali o nagkasala, at iyan ay ang fraternal correction. Ang fraternal correction ay isang kahalagang aral na ang layunin ay makipagsundo ang dalawa o higit pang mga tao. Noong si Hammurabi ay namumuno sa Babilonia, itinatag niya ang kodigong ito: “Mata sa mata, at ngipin sa ngipin.” Ang ibig sabihin nito ay kung may isang taong nagkasala sa iyo, tatanggalin mo ang kanyang mga bahagi ng katawan hanggang imperpekto na ang kanyang itsura. Naging maayos naman ang pamumuno ni Hammurabi sa Babilonia. Ganito ang naging pagmamalakad ng mga Hudyo. Subalit noong dumating si Hesus sa lupa, tinupad niya ang batas na ito sa pamamagitan ng pagturo ng batas ng pagmamahal, pagpapala, at may kalayaan. Katulad ito ng Batas sa Lumang Tipan, ngunit itinuro niya sa ating mga Kristiayno ang mabubuting relasyon sa isa’t isa.

Kaya ang fraternal correction ay isang paraang nakikipagsundo tayo sa ating mga kapwa. Kapag isa ay nagkasala, imbes na saktan siya, ituro mo sa kanya ang tamang gawain para hindi niya mauulit ang kanyang maling ginawa. Huwag din natin ipahiya o kaya asarin siya, subalit makipag-usap sa kanya at magbigay ng mga magagandang hamon para maging isang mabuting tao. Dito natin makikita ang hamon ni Kristo bilang mga kapatid sa isa’t isa. Ganyan ang kanyang hamon bilang isang sambayanan ng Diyos sapagkat ang misyon ng Simbahan ay magkaisa tayo sa pamamagitan ng pagiging mabubuting Kristiyano sa isa’t isa at sa ibang tao. At hindi pinababayaan ni Hesus kailanman ang ating Simbahan sapagkat kung tayo’y nagtitipun-tipon, naroroon siya sa ating piling. Lahat tayo’y dapat sumailalim sa kanyang mga turong ipinapatupad ng Simbahan.

Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y isabuhay natin ang kahalagan ng fraternal correction para maging maayos ang relasyon ng isang Kristiyano sa kanyang mga kapwa. Nawa’y tumalima tayo sa mga turo ni Hesus at sa dakilang kalooban ng Diyos para sa ating lahat, upang tayo’y makibahagi sa misyon ng Simbahang ipalaganap at bigyang-saksi ang mensahe ng Panginoon tungo sa pagkakaisa.

Reply

Alberto Calderon Jr. August 11, 2021 at 8:49 am

Ikaw Moises tinalaga ng Diyos mangasiwa, sa bayang Istrael na iyong dinakila, datapwat ang Diyos ay ipinakita,ang lugar ng bayan mong hinirang , ay nanatiling pangarap , hanggan ikaw ay , lubusang limisan. O Moises ang lahat ng Iyong gawa’y walang papantay , sapagkat ang Diyos ito’y nais nyang tunay. Hesus tunay kang umiibig, ikaw ang syang tagapamagitan ng langit, pinagbabati mga taong unawa ay kay ikli,ngunit Ikaw ang Syang nagkikipagkasundo, at hahanap ng paraan upang sila ay muling magbati.Purihin ka Diyos , ikaw ay purihin, dalawa o tatlo kami’y pupuri, naway lugod Mo’ y , maging mapagpala , sa aming lubos na pananampalataya. Purihin ka Diyos na dakila.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 11, 2021 at 9:24 am

Ang hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon ay maging mapayapa tayo at kontrolin ang emosyon ngbgalit o poot sa ating kaptid o kapwa. Sabi nga nila ay ang lahat ay nadadaan sa usapan. Madami tayong napapanuod sa social media ngayon na nakuna ng actual na video ang pagpatay o pananakit ng dahil lamang sa bugso ng damdamin. Katulad ng isang pulis na binaril ang mag ina sa harapan ng anak nya. Mga away kalye na nagkagitgitan lamang ay nauuwi sa suntukan o barilan. Itong lahat ay pinagsisihan ng mga gumawa kung bakit hindi sila nagpigil ng emosyon, sapagkat ang kinabagsakan nila ay biilangguan o kaya nman au pangungulila sa mahal sa buhay. Sayang ang ating buhay, sayang ang buhay na pinahiram sa atin ni Hesus kung gugugulin lamang natin sa bilangguan o sa banig ng karamdaman. Na sana ay namumuhay tayo ng masaya kung nagpigil tayo sa galit sa ating kapwa. Magpakumbaba, puntahan ang kaalitan o kaaway o nagkasala sayo, patawarin at makipagkasundo at mamumuhay ka ng payapa gayin din ang iyong mga mahal sa buhay, Laging mong itatatak sa isip mo na gawing sentro si Hesus sa lahat ng pakikisalamuha sa tao.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: