Lunes, Agosto 9, 2021

August 9, 2021

Play

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Teresa Benedicta dela Cruz,
dalaga at martir

Deuteronomio 10, 12-22
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Mateo 17, 22-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Teresa Benedicta of the Cross, Virgin and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 10, 12-22

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao, “Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon: Magkaroon kayo ng takot sa kanya, lumakad sa kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran nang buong puso’t kaluluwa, at sundin ang kanyang Kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga diyos, Panginoon ng mga panginoon, makapangyarihan at kakila-kilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo; nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo ma’y naging taga-ibang bayan sa Egipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa kanya, at ipahayag ninyo ang kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri, siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakila-kilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpu lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Egipto ngunit ngayo’y marami na kayo, sindami ng bituin sa langit.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

o kaya: Aleluya.

Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon,
purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion.
Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat,
ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad,
dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat.

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Kay Jacob n’ya ibinigay ang balita at pabilin,
ang tuntuni’t mga aral, ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa,
pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon!

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 22-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Hesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” At sila’y lubhang nagdalamhati.

Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, “Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong Guro?” “Opo,” sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Hesus, “Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?” “Sa mga dayuhan po,” tugon niya. Sinabi ni Hesus, “Kung gayun, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 19, 2021 at 9:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 5, 2021 at 4:35 pm

PAGNINILAY: Itinuturo sa atin ni Hesus sa Ebanghelyo ngayon ang tamang pamumuhay ng isang tao bilang mamamayan ng lipunan at higit pa bilang mananampalataya ng Diyos. Sa panahon ng mga Hudyo, bawat mamayan ay kinakailangang bayaran ang buwis ng templo maliban nga lang sa mga relihiyosong pinuno ng Judaismo. Nang lapitan si Simon Pedro ng mga maninigil, tinanong nila siya kung nagbabayad ba ng buwis ang kanyang Guro, at tugon naman niya ay Opo. Ngunit ipinahiwatig ni Hesus na sa mga dayuhan nanggaling itong sistema at pinatutunguhan ng mga buwis na kinokolekta. Subalit upang hindi sila’y masaktan, iniutos niya na bumalik sa pangigisda si Pedro at kapag naghuli siya ng isang isda, bubuksan niya ang bibig nito na ang laman ay isang salaping pilak. At iyan nga ang natuklasan ng Apostol bilang pambayad ng kanyang buwis at ni Hesus sa Templo.

Tinuturan tayo ni Kristo na ang pagiging tao ay pagiging mamamayan ng lipunan na kung saan sinusundan natin ang mga batas ng ating bansa. Higit pa diyan, nais din ni Hesus na tayo’y maging mga mabubuting Kristiyano sa paggawa ng kabutihan bilang mga miyembro ng kanyang Katawan, ang Simbahan. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo ay hinula na ng Panginoon ang kanyang darating na Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ito’y nangyari dahil bagamat siya ay Diyos ay nagpakumbaba at narasan ang mga buhay ng tao maliban sa pagkakasala. Sa pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus, natupad ang planong pangkaligtasan ng Diyos nang dahil sa pagiging masunurin niya.

Sa ating buhay, nawa’y sikapin nating maging mga mabubuting tao na sumusunod at isinasabuhay ang mga alintuntunin ng lipunan at mas mahalaga ay ang pagiging anak ng Diyos.

Reply

Alberto Calderon Jr. August 9, 2021 at 8:37 am

O Diyos ng langit at lupa. Kamiy nagpapatirapa , sa pagsamba at pagpupuri , hindi magsasawa. Kamiy may takot, lalo sa paggawa, sa dilim ng kasalanan. Ngunit itong Diyos ng mga diyos ililigtas at tutubos, sa pangalan ni Hesus, Siyay ipapako sa krus. Ngunit ang krus ay , pagtatagumpayan , syan hahango sa kasamaan , ng kasalanan ay pagpapatawad ang laan.O Hesus namin sa iyong kalooban, tunay nga ikaw ay makapagkumbaba, kahit ang gobierno ng ibang bayan, sumusunod sa patakaran. Hindi inisip ano pa man, kundi magmahal kahit sino ka man.

Reply

Ferdy Baetiong Parino August 9, 2021 at 9:22 am

Sa unang pagbasa ngayon ay binibigyang diin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos o oagsunod sa mga kautusan. Ibivin ang Diyos ng buong puso’t kaluluwa at ito ay para sa kabutihan din natin.

Sa ebanghelyo naman, bilang tao, habang nabubuhay tayo sa lupa kailangan din nating sumunod sa mga alintuntunin ng lipunan. Mga batas na pinag isipan ng mga lider upang maging mapayapa at magkaroon ng kaayusan ang isang pamayanan. Maging si Hesus ay nagbayad ng buwis at matatandaan ang kwento ng sinabi ni Hesus na ibigay nyo ang para kay Ceasar at ibigay nyo ang para sa Diyos.

Nasusulat na ang pamahalaan ay si Hesus din ang may likha. Kaya kapag sumusuway ka sa batas ay sumusuway ka din sa Diyos.

Maging mabuting tao sa pagsunod sa alituntunin ng lipunan at mas maging mabuting tao sa oagsunod sa kalooban o utis ng Diyos at hindi ka mapapahamak.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: