Linggo, Agosto 8, 2021

August 8, 2021

Play

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Nineteenth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 4-8

Pagbasa mula sa aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin nang ganito: “Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po’y hirap na hirap na. Nais ko na pong mamatay.”

Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi: “Gising na at kumain ka!” Nang siya’y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato, at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi: “Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo.” Kumain nga siya uli at uminom at siya’y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang apatnapung araw at apatnapung gabi, hanggang sa Horeb, ang Bundok ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.
Ang galing ng Poon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’y naligtas
ay maituturing na taong mapalad.

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 4, 30 – 5, 2

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa’t isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.

Yamang kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 6, 51

Aleluya! Aleluya!
Pagkaing dulot ay buhay
Si Hesus na Poong mahal,
Buhay natin s’ya kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 44-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong mga panahong iyon, nagbulung-bulungan ang mga Judio dahil sa sinabi ni Hesus, “Ako ang pagkaing bumaba, mula sa langit.” Sinabi nila, “Hindi ba ito si Hesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama’t ina. Paano niya ngayong masasabi: ‘Bumaba ako mula sa langit’?” Kaya’t sinabi ni Hesus, “Huwag kayong magbulung-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, ‘At silang lahat ay tuturuan ng Diyos.’ Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama; yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama.

“Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila’y nasa ilang, gayunman’y namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 13, 2021 at 8:10 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 22, 2021 at 3:59 pm

PAGNINILAY: Sa Linggong ito, patuloy natin pinagninilayan ang mga Kasabihan ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay, Batay sa Ikaanim na Kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan (Juan 6). Noong nakaraang dalawang Linggo (Juan 6:1-15), narinig natin kung paanong pinadami ni Hesus ang limang tinapay at dalawang isda para pakainin ang limang libong tao. Kaya gusto nila na gawin siyang hari para sa kapakanan ng mga kababalaghan lamang. Kaya umalis si Hesus sa bundok habang sumakay ang mga Apostol sa bangka papuntang Capernaum. Sumunod siya sa ruta sa pamamagitan ng paglalakad sa tubig.

Noong nakaraang Linggo (Juan 6:24-35), narinig natin kung paanong hinanap ng mga tao si Hesus at ang kanyang mga Apostol, kaya sumakay sila sa mga bangka. Nang nakita nila sila, lumapit sila sa kanya, at humingi ng isa pang kababalaghan para maniwala sila sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon na bibigyan niya sila ng pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan, at yun pala, idinikelara niya ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Ngayong Linggong ito, sa ating Ebanghelyo (Juan 6:41-51), narinig natin ang reaksyon ng mga tao pagkatapos ang mga salitang ito ng Panginoon. Sila’y nagduda, nagbulungan, at naghamunan ng taimtim dahil hindi nila matanggap na si Hesus ang Anak ng Diyos. Kaya patuloy na ipinahiwatig niya sa kanila kung bakit siya’y naparito sa lupa. Dahil tayo’y nagdiriwang sa susunod na Linggo ng Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat kay Maria sa Langit, ang sumunod na nangyari ay ang paghihikayat ni Hesus sa mga tao na makibahagi sa kanyang Katawan at Dugo sa sakramento at espirituwal na paraan upang sila’y mabuhay para sa buhay na walang hanggan.

Sa ating Unang Pagbasa (1 Hari 19:4-8), nakita natin ang isang nagdudurusang Propeta Elias. Naglayas siya sa Israel sapagkat tinangkang siyang patayin dahil sa pagtumba ng rebulto ni Baal, ang diyus-diyusan nina Haring Ahab at Reynang Jesebel. Dahil sa kanyang pagiging matuwid sa kalooban ng Diyos na si Yahweh (YHWH), isinugo ang isang anghel para pakainin at painumin siya nang dalawang beses. Pagkatapos, naging masigla ang karamdaman ng propeta, at pumunta sa bundok ng Panginoon, ang Horeb o mas kilala ng Sinai. Ang pangyayaring ito ay nagbigyan-daan kay Hesus dahil siya ay isang pagkain, ngunit hindi lang isang ordinaryong pagkain, kundi siya ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Si Kristo ay isang Diyos, ngunit bumaba sa langit bilang tao mula sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria para turuan tayo ang daan papunta sa Ama, at ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan.

Tuwing ipinagdiriwang natin ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya, inaalala natin ang kanyang dakilang pagtubos sa sangkatauhan dahil siya mismo ang nag-utos na ipagdiwang ito noong siya ay nasa Huling Hapunan kasama ang mga Apostol. Tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Komunyon, nais niya tayong palusugin dahil gusto niyang manahan sa ating mga puso’t isipang handang tumanggap sa kanya. Hindi lang sapat na ang kanyang presensiya ay nasa atin na. Kailangan natin isabuhay ang kanyang turo at gawain bilang pagpaparangal sa Mabuting Balita sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain sa isa’t isa at sa ating mga kapwa. Kapag ginawa natin ang mga ito, sa huli ng ating buhay, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Higit sa lahat, dito nakabatay ang ating paniniwala sa kanya bilang Anak ng Diyos.

Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y isabuhay natin ang diwa ng Banal na Misa, ang ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan.

Reply

Alberto Calderon Jr. August 8, 2021 at 7:22 am

Ang tinapay ay nagbigay lakas , kay Elias , syang sugong likas . Ang Diyos syang dumakila, at patuloy si Elias sa kanyang paglakad, sa misyong sa Diyos tayo at dapat. Ano pat si Hesus ang syang bakas,ng umaga syang kumislap, o Hesus larawan ng tinapay, ikaw ang Syang lakas, upang kaluluway iligtas na wagas.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 8, 2021 at 9:43 am

Ngayong panahon ng pandemya, marami sa ating mga kababayan ang naghahanap ng ayuda o mga pagkaing bigay ng gobyerno. Inaabanangan, hinahanap kung saan meron nag uunahan, nagtutulakan at pinipilahan. Nawa’y ganito rin tayo sa Salita ng Diyos, Wala man misa ngayon ay napakaraming paraan upang makakain tayo ng salita ng Diyos, may mga live mass sa facebok at youtube, pwede mo ring isearch lang sa internet ang mga pagbasa katulad at kung walang internet at ay ang pagbabasa ng mismong bibliya. Sana’y ganundin tayo kasigasig katulad ng paghahanap ng materyal na pagkain. Matuto tayo sa mga aral ng Ama at manalig at tayo hindi na magugutom o mauuhaw.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: