Sabado, Agosto 7, 2021

August 7, 2021

Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o Paggunita kay Papa San Sixto II,
at mga Kasama, mga martir
o Paggunita kay San Cayetano, pari
o Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Deuteronomio 6, 4-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Mateo 17, 14-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Sixtus, Pope and Companions, Martyrs (Red)
or Optional Memorial of St. Cajetan, Priest (White)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 6, 4-13

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao, “Dinggin ninyo mga Israelita: Ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya nang buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya’y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak; sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan.

“Kayo’y malapit nang dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubusan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo’y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Egipto. Magkaroon kayo ng takot sa kanya, paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo nang tapat.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

O Panginoon kong aking kalakasan,
Minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
matibay kong muog at Tagapagligtas.

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat,
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ‘yo, Panginoon, ako’y tumatawag,
Sa mga kaaway ako’y ‘yong iligtas.

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Panginoo’y buhay, s’ya’y Tagapagligtas,
matibay kong muog, purihin ng lahat!
Sa piniling hari, dakilang tagumpay,
ang kaloob ng D’yos sa kanyang hinirang.

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 14-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Hesus at ang sabi, “Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki! Siya po’y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya’y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling.” Sumagot si Hesus, “Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo! Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata!” Pinagwikaan ni Hesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata’y gumaling agad.

Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Hesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, “Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?” Sumagot siya, “Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo: kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon!’ at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 13, 2021 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 29, 2021 at 7:38 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang utos ni Moises sa mga Israelita ukol sa Shema, Israel, na isang paanyaya sa bayang Israel na dinggin nila ang kanyang pahayag na ibigin nila ang Panginoong Diyos na buong puso, isip, at kaluluwa. Ito ay kanilang isasabuhay at ituturo sa mga susunod na henerasyon. Sa dulo ay ang paanyaya ni Moises sa banal na takot ng mga Israelita sa Diyos na magiging tapat sa kanya. At makikita natin sa panahon ni Hesus na ang dakilang utos ang bumubuod sa Tora: pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pantay-pantay po dapat ang gawain natin ito bilang mga tunay at tapat na Kristiyano.

Ang Ebanghelyo naman ay ang sumusunod na kwento matapos ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon. May isang lalaking naghihingi ng tulong sa mga Apostol na pagalingin ang kanyang anak na inaalilo ng isang demonyo. Sinasabi rito na ang bata ay hinahagis ang sarili sa tubig at muntik nang mamatay sa apoy dahil sa masasamang espiritu na iyon. Ngunit hindi kaya ng mga Apostol na palayasin ang demonyo, kaya nakita ni Hesus ang kaganapan at nagmakaawa ang lalaki na tulungan siya. Subalit nakita ng Panginoon na maliit ang pananampalataya ng ama, kaya nagmakaawa muli rito na tulungan na mawala ang pag-aalinlangan. Dahil sa dasal na iyan ng lalaki, pinalayas ni Hesus ang demonyo at gumaling ang anak ng taong iyon. Nakita rin natin ang tanong ng mga Apostol kung bakit hindi nila ito makakayanan, na ang tugon naman ni Kristo ay ang ganitong sitwasyon ay makakagawa sa pamamagitan ng panalangin.

Ang kababalaghang ito ay isang kwento ng pananampalataya. Sa mga pagkakataong nag-aalinlangan tayo at parang nais nating sumuko, ang Panginoon ang nagpapaalala sa atin na patatagin natin ang ating pananampalataya sa Diyos nating Ama at sa kanya. Katulad ng lalaking ama sa Ebanghelyo, tayo rin ay nagdadasal na tulungan tayo ni Kristo na malampasan natin ang bawat pagdududa na palagi nating tignan ang magadang kinabukasan sa gita ng mga problema at pagsubok sa buhay. At sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, malilipat natin ang bundok ng mga makamundong alanganin upang palaging nakatuon tayo sa ating Diyos.

Reply

Jose Javier August 7, 2021 at 5:42 am

Ang pananampalata na Walang paggawa ay baliwala dahil sa paggawa lang natin mapapatunayan Ang tunay at sinserong pananampalataya sa Kanta.

Reply

Alberto Calderon Jr. August 7, 2021 at 7:44 am

O Diyos na buhay, puprihin ka magpakailanman, Sa bayang pangako aming aasahan, masaganang lupa sa dawagan, upang mga pangngailangan ay matugunan. Hindi kailanman ang Diyos ay lumiban, sa ano mang tipanan. Ang Diyos ay dapat sambahin at dakilaan. Upang Siyay namay masiyahan. Ang pagsamba natin at katapan, ay sapat na sa kaligtasan, at ang Diyos itoy ay kalulugdan. O Hesus namin mahal, alisin sa aming katauhan, mga espiritung mapaglinlang, sa Iyong kapangyarihan , kamiy sakupin Ninyong hirang. Kami biyayaan ng lubos na kapanyarihan , kapangyarihan pananampalatayang walang hanggan. Bagamat tiwala namin , sa Inyo ay kay lamlam, ay patuloy kmi binigyang kapangyarihan hindi mapaparam, dahil sa pagibig ninyong magpakailan man. Amen…

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 7, 2021 at 8:29 am

Pagmasdan mo ang kalangitan, ang mga bituin, buwan at araw, ang hangin ang karagatan, ang mga halaman, hayop at tao, walang sinuman ang makakagawa ng mga ito kundi ang Diyos, anupa’t may alinlangan ka p at hindi ka pa manalig ng lubusan. Kapatid, katulad ng mga apostol sa ebanghelyo, kung ikaw ay maliit ang pananalig, kahit anong dasal mo ay walang mangyayari. Kung tayo ay hihiling sa Diyos, ibigay natin ang buong tiwala at pananampalataya sa Kanya, pagkatapos magdasal ay wag ng mangamba, at habang nag iintay nman ng kasagutan ng Diyos ay gumawa ka ng mabuti, magsisii, humingi ng kapatawaran at talikuran ang masamang gawi, at ang iyong hinihiling ay siguradong darating kung ikaw ay naniniwala.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: