Miyerkules, Agosto 4, 2021

August 4, 2021

Play

Paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint John Vianney, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Paran, “Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Canaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo.”

Pagkaraan ng apatnapung araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, Cades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungangkahoy. Ang sabi nila, “Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungangkahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga tagaroon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anac. Sakop ng mga Amalecita ang Negeb. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amorreo. Ang nasa baybay-dagat naman at Ilog Jordan ay mga Cananeo.”

Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan, at kanyang sinabi, “Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin.”

Sumagot ang ibang tiktik, “Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin.” Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, “Higante ang mga tagaroon at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila nang buo. Nakita namin doon ang mga Nefilim, ito’y lahi ni Anac buhat sa Nefilim. Halos hanggang tuhod lamang kami.”

Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot, at magdamag na nanangis.

At nagbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, “Hanggang ngayo’y patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko: ‘Buhay akong Panginoon, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo’y mamamatay dito sa ilang. Ang apatnapung araw na paniniktik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng apatnapung taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking poot sa loob ng panahong yaon.’ Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

o kaya: Aleluya.

Nagkasala kami, tulad ng ginawa ng aming magulang,
ang aming ginawa’y tunay na di tumpak, pawang kasamaan.
Ang magulang namin nang nasa Egipto, hindi alumana
ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita.

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

Parang ningas-kugon, ang lahat ng ito’y kanilang nilimot,
sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos.
Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod,
sa ilang na iyo’y kinalaban nila’t sinubok ang Diyos.

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang Tagapagligtas,
na yaong ginawa doon sa Egipto’y kagila-gilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya’y tunay na himala.
Sa Dagat na Tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.

Panginoong masintahin
ang bayan mo’y gunitain.

Ang pasiya ng Diyos sa ginawa nila’y lipulin pagdaka,
agad na dumulog sa Poon, si Moises namagitan siya,
at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila.

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 15, 21-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Cananeang naninirahan doon at malakas na sinabi, “Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan.” Ngunit gaputok ma’y di tumugon si Hesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya’y nag-iingay at susunud-sunod sa atin.” Sumagot si Hesus, “Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo.” Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, “Tulungan po ninyo ako, Panginoon.” Sumagot si Hesus, “Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon.” Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Napakalaki ng iyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo.” At noon di’y gumaling ang kanyang anak.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 13, 2021 at 5:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 29, 2021 at 7:23 pm

PAGNINILAY: Ang tunay na pananampalataya at pananalig sa Diyos ay nababatay sa kalakihan ng puso ng isang tao kahit anong lahing pinagmulan siya. Ito ang nagpapatunay na kumakatok siya sa ating mga puso para buksan natin ang mga ito, at maniwala sa kanyang malasakit na gawain.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 15:21-28), narinig natin ang isang kwento ng pananampalataya. Noong mga lumang panahon, naniniwala ang mga Hudyo na sila lang at ang bayang Israel ay maliligtas niya dahil sila’y pinagpala at hinirang. Ngunit, narinig natin kung paanong tinulong ni Hesus ang isang Hentil na babaeng taga-Cananea, na ayon sa kanila, ay isang lapastangan sa batas ng Panginoong Diyos. Pero sa kabila ng mga ito, nakita pa rin natin ang isang kwento ng awa at habag.

Nais kong bigyang pansin ang tatlong magkasalungat ngunit makabuluhang mensahe. Una, lumapit ang babae kay Hesus. Humingi siya ng tulong sa kanya para sa kanyang anak na babaeng sinasapian ng isang masamang espiritu, kahit kinasasangkutan siya sa isyu ng kanyang lahi, ngunit pinapapigil ng mga Apostol dahil alam nila na nandito si Hesus para sa mga nawawalang tupa ng Israel, gaya ng kanyang sinabi sa babae. Pero patuloy pa rin ang kanyang pagmamakaawa ni Hesus.

Ikalawa, ang pagsubok ni Hesus. Sinabi niya na naparito siya para sa mga nawawalang tupa ng Israel, ngunit alam niya na ito ay isang pagsasanay lamang. Sinubukan niya ang pananampalataya ng babae sa pagsasabi ng hindi nararapat na itapon ang mga magagandang pagkain ng mga bata sa mga aso. Ikatlo at huli, ang pananampalataya ng babaeng taga-Cananea. Sumagot ang babae na ang mga aso lamang ang nagpupulot sa mga tirang humuhulog sa ilalalim ng mesa. Kaya namangha si Hesus sa dakilang pananampalataya ng babae, at sinabihan ang katuparan ng kababaglaghang malaya ang anak na babae. At ganun din ay binaklas niya ang mga hadlang sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil.

Sa ating buhay, dumadaranas tayo ng mga pagsubok at paghihirap. Parang ramdam natin na sumuko na tayo. Subalit, nakita naman natin sa Ebanghelyo kung paano hinarap ng babaeng taga-Cananea ang kanyang pagsubok ng pananampalataya kay Kristo. Ganito rin ang binibigay ng Diyos sa atin dahil ikinalulugod natin siya bilang ating Panginoon at Hari, at sa kabilang banda, siya ay maawaain at mahabagin.

Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y magkaroon tayo ng pananalig sa Diyos sa gitna ng mga kapighatian sa ating buhay, at patuloy na maging mapagmalasakit sa ating mga kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 4, 2021 at 9:28 am

Ako ay may kaibigang mahigit sampung taon namg mag asawa ay hindi pa rin nagkaka-anak. Ginawa na nila ang lahat, nagpatingin sa mga espesyalista, nagsayaw sa obando, uminom ng mga bitamina, nagsisimba tuwing linggo ngunit wala pa rin. Ngunit hindi sila kailanman nagtampo sa Panginoon, ang kanilang katwiran ay ipagkakaloob ito sa kanila sa panahon na gusto ni Hesus at hindi sa oras na gusto nila, ipinagpatuloy nila ang pagawa mg mabuti sa kapwa at nagdasal ng mga nobena, hindi kalaunan ay biniyayaan sila ng isang napakagandang bata. Sa buhay natin minsan ay sinusubok ng Panginoon ang ating pasenya, paghihintay at ang pananampalataya sa kanya, kapag nakita ni Hesus na tayo ay lubos na nananalig sa kanya at hindi basta basta nagpapadala sa mga kasarapan sa buhay na alok ni satanas, tayo ay pagkakalooban nya ng ating kahilingan, hindi man ngayon o sa oras na gusto mo pero siguradong darating,,, in His time… in His sweet time… if only you believe.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: