Lunes, Agosto 2, 2021

August 2, 2021

Play

Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Eusebio ng Vercelli, obispo
o kaya Paggunita kay San Pedro Julian Eymard, pari

Mga Bilang 11, 4b-15
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 14, 13-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Eusebius of Vercelli, Bishop (White)
or Optional Memorial of St. Peter Julian Eymard, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 11, 4b-15

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, “Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Egipto! Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas, at bawang. Dito naman, walang makain kundi manna.”

Ang manna ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelio. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito’y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi.

Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit nang labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, “Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba’y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak, hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin! Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa’y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap nang matagal.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Ngunit ang bayan ko’y hindi ako pansin,
di ako sinunod ng bayang Israel,
sa tigas ng puso, aking binayaan
ang sariling gusto nila’y siyang sundan.

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Ang tangi kong hangad, sana ako’y sundin,
sundin ang utos ko ng bayang Israel;
ang kaaway nila’y aking lulupigin,
lahat ng kaaway agad lilipulin.

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Silang namumuhi’t sa aki’y napopoot,
ay magsisiyuko sa laki ng takot,
Ang parusa nila’y walang pagkatapos.
Ang lalong mabuting bunga nitong trigo,
ang siyang sa inyo’y ipapakain ko;
at ang gusto ninyong masarap na pulot,
ang siyang sa inyo’y aking idudulot.

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleuya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 14, 13-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limpang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng pira-pirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 13, 2021 at 5:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 29, 2021 at 7:20 pm

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Bilang 11:4b-15), narinig natin kung paanong nagreklamo ang mga Israelita dahil manna lang ang kinakain nila. Parang hindi nila maramdaman ang lasa nito, kaya’t ginawan nila ito bilang tinapay. Narinig ni Moises ang kanilang mga hinahing, kaya’t hiniling niya na siya’y patayin. Ngunit alam din niya na may kabutihang-loob dala ang Diyos sa bayang Israel kahit matitigas ng ulo ang mga taong ito.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 14:13-21), nasaksihan natin kung paanong pinakain ni Hesus ang limang libo. Makikita natin na siya ay mahabagin na Panginoon. Pinagaling niya ang mga maysakit at pinaupo niya ang mga tao. Sa awa at biyaya ng Diyos, dumami ang limang tinapay at dalawang isda upang makakain ang lahat ng naroroon. Natira ang ilang piraso ng tinapay na nakakapuno ng labindalawang bakol. Ibig sabihin nito na napakadakila ang Panginoon sa pagbibigay at pagbubusog. Kaya nga tuwing ipinagdiriwang natin ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya, inaalala natin ang mahabaging pag-aalay ng buhay ni Kristo sa Krus upang tayo’y maligtas mula sa kasalanan. Tuwing tinatanggap natin siya sa Banal na Pakikinabang, tayo’y kanyang pinapalusog ng kanyang biyaya, at nais niyang manahan sa ating mga puso upang makabahagi tayo sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita ng awa.

Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y umapaw ang habag ng Panginoon sa ating mga buhay at maging maawaain tulad niya at ng Ama sa ating mga kapwa.

Reply

Regin Carl Dellosa August 2, 2021 at 5:17 am

Salamat po nang marami sa araw-araw na pagbabahagi ng inyong pagninilay kapatid na Reynald Perez! Malugod at malaking bagay po ito para sa aking paghahangad na mailapit pa sa Maykapal ang aking sarili.

Maraming, maraming salamat po sa inyo! Mag-iingat po kayo lagi!
Pagpalain ka po ng Diyos! =))))

– regin carl dellosa (jijin)

Reply

Sergia Mendania August 2, 2021 at 5:33 am

Maraming salamat po sir reynald perez sa ararw araw na pagbabahagi ng inyong kaalaman sa mabuting balita,itoy nakakadagdag sa aking pag-asa at pananampalataya,nawa po ay patuloy kaung pagkalooban ng ating PANGINOONG DIYOS ng talino na maibahagi ang mga kanyang mga turo at aral,salamat po???

Reply

gregorio baldedara perez August 2, 2021 at 8:26 am

Maraming Salamat sa mga paliwanag mo sa araw araw na mga pagbasa tungkol sa Ebanhelyo at sa mga banal na kasulatan. Insan naging daan ito para maunawaan ko ang mga salita ng Diyos at ang dahilan kung bakit nagpakasakit para sa sangkatauhan ang panginoong Hesus. Ang tubusin tayo sa pagkakasala upang sa gayon hindi tayo parusahan ng amang nasa langit, Bagkus ay patawarin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbubo nang kanyang sariling dugo habang nakapako sa banal na Krus. Kung sana ang lahat ng tao na nilalang ng maykapal ay maniniwala sa kanya, tayo ay mapupuspos ng pagmamahalan sapagkat ginawa niyang halimbawa sa lahat ang kanyang sarili upang ipamalas sa buong santinakpan ang pagmamahal na idinulot niya sa atin.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 2, 2021 at 9:29 am

Narito ang mga aral at hamon ng pagbasa at ebanghelyo sa atin ngayong araw na ito:

Be grateful: Sa unag pagbasa ay ang pagrereklamo ng mga Israelita sa kanilang kinakain. Mga kapatid maging grateful tayo kung ang ating nakamit ma biyaya maliit man yan o malaki, laging tatandaan na mapalad ka pa din kumpara sa iba, wag kang magreklamo kung luma at may mga tulo ang bubong ng tinitirahan mo dahil ang iba ay wala, homeless, nasa ilalim lamang sila ng tulay at sa kalye. Sa pagkain sa iyong hapag kainan ipagpasalamat mo kahit yan ay delata o gulay lang dahil ang iba ay nagkakalkal ng basura, kahit panis ay kinakain, wag ka ding magreklamo kung pagid ka na sa trabaho dahil ang iba ay wala at hindi matanggap sa trabaho dahil may kapansanan, mas mapalad ka sa bulag, pilay, pipi at bingi. Magpasalamat sa bawat umaga dahil ikaw ay buhay pa at walang mabigat na karamdaman.

Walang imposible sa Diyos: Sa ating ebanghelyo ay mababasa ang pagpapakain ni Hesus ng limang libo galing sa dalawang isda at ilang tinapay. Kapatid anuman ang iyong dasal o kahilingan ay ipagkakaloob ni Hesus KUNG IKAW AY SUMASAMPALATAYA. Kapag ikaw ay nagdasal tanggalin mo ang worry at pangamba, ibigay mo ang lahat ng tiwala kay Hesus, sapagkat pag ikaw ay nangamba pa ibig sabihin ay humihina ang iyong pananalig. Let go and Let God. ibibigay ito ni Hesus ng buong buo siksik lilig umaapaw sa oras na na nais nya.

Maging mahabagin at generous: Tularan natin si Hesus sa ebanghelyo ngayon, sya nagpakita ng pagiging mahabagin at generous sa mga taong sumsunod sa Kanya. Kaawaan natin ang mga mahihina, pulubi, may mabigat na karamdaman, ang mga bilanggo, ang mga ngugutom at nauuhaw at tulungan, tulungan sa paraang hindi ipinagyayabang, sapagkat kung ito ay pakitang tao lamang ay kinuha mo na ang iyong gantimpala mula sa lupa o sa tao ngunit kung ang pagtulong ay iyong ipaglilihim maging sa iyong matalik na kaibigan, ang Diyos sa langit ang magbibigay ng gantimpala sa iyo.

Reply

Manny August 3, 2021 at 7:54 am

Maraming salamat kapatid sa araw-araw mong pagbabahagi ng pagninilay. Malaking tulong sa aming nagnanais maunawaan at maisabuhay ang salita ng Diyos. God bless!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: