Linggo, Agosto 1, 2021

August 1, 2021

Play

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Exodo 16, 2-4. 12-15
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Efeso 4, 17. 20-24
Juan 6, 24-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Green)
St. John Baptiste Marie Vianney Sunday

UNANG PAGBASA
Exodo 16, 2-4. 12-15

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa sana’y pinatay na kami ng Panginoon sa Egipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom.” Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito’y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip-silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayo’y malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos.”

Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa’y nalalatagan ng maliliit at, maninipis na mga bagay na animo’y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, “Ano kaya ito?”

Sinabi ni Moises, “Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Ito’y aming narinig na, kaya naman aming alam,
nagbuhat sa aming nuno na sa ami’y isinaysay.
Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay,
mga ginawang dakila ng Panginoong Maykapal.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Gayun pa man, itong Diyos nag-utos sa kalangitan,
at ang mga pinto nito’y agad-agad na nabuksan.
Bunga nito, ang pagkai’y bumuhos na parang ulan,
ang pagkain nilang manna, sa kanila’y ibinigay.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Ang kaloob na pagkai’y pagkain ng mga anghel,
hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating.
Inihatid sila ng D’yos na banal niyang lupain,
sa bundok niyang inagaw sa kalabang naniniil.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 4, 17. 20-24

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko’t iginigiit: huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga Hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo – kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Hesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao, na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat makita sa inyo’y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 4, 4b

Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 24-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Hesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Hesus ng tinapay, sila’y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Hesus.

Nakita nila si Hesus sa ibayo ng lawa, at kanilang tinanong, “Rabi, kailan pa kayo rito?” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama.” Kaya’t siya’y tinanong nila, “Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?” “Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos: manalig kayo sa sinugo niya,” tugon ni Hesus. “Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?” tanong nila. “Ang aming mga magulang ay kumain ng manna sa ilang, ayon sa nasusulat, ‘Sila’y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit,’” dugtong pa nila. Sumagot si Hesus, “Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay-buhay sa sanlibutan.” “Ginoo,” wika nila, “bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon.” “Ako ang pagkaing nagbibibgay-buhay,” sabi ni Hesus. “Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno June 13, 2021 at 5:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 22, 2021 at 3:56 pm

PAGNINILAY: Ngayong Unang Linggo ng Agosto at Taong B ng Kalendaryong Liturhikal ng Simbahan, patuloy natin pinagninilayan ang Ikaanim na Kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan (Juan 6) sa mga susunod na Linggo. Noong nakaraang Linggo, narinig natin kung paanong pinadami ni Hesus ang limang tinapay at dalawang isda para pakainin ang limang libong tao.

Ngayong Linggo, ang ating Ebanghelyo (Juan 6:24-35) ay tungkol sa aplikasyon ng pagpapakain sa limang libo, ang pagdeklara ni Hesus sa kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Sa ating Unang Pagbasa (Exodo 16:2-4, 12-15), nakita natin na malaya na ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egipto, kaya lumakbay sila sa disyerto. Ngunit, pagkatapos ng ilang araw, sila’y nagalit kina Moises at Aaron dahil gutom na gutom na sila. Narinig nito ng Panginoong Diyos, kaya nagbaba siya ng manna, at inutusang pulutin ito araw-araw, at sa isang umaga, nakapaligid ang napakaraming hamog. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita na ang Diyos ang nagbigay ng tinapay para sa kanila. Ang pangyayaring ito ay isang paghahanda sa pagdeklara ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay.

Balikan natin ang ating Ebanghelyo. Hinanap ng mga tao si Hesus dahil pagkatapos ng kababalaghang pagdami ng tinapay at isda, gusto nila siyang maging hari. Kaya nakita ng mga Apostol mula sa isang bangkang patungong Capernaum ang Panginoong lumalakad sa tubig. Sa ibang banda, sumakay ang mga tao sa mga bangka papuntang Capernaum para hanapin ang Panginoon at ang kanyang mga alagad. Kaya nang nakita nila sila, lumapit sila sa kanya, at gusto nila makita pa ng isang kababalaghan. Ang tugon ni Hesus ay siya ang Tinapay na nagbibigay-buhay. Tuwing nakikinabang tayo sa Sakramento ng Banal na Eukaristiya, tumatanggap tayo ng espirituwal na pampalusog. Ngunit kailangan natin isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sabi ni Kristo na magsikap para sa pagkaing hindi nagsisira at nagbibigay na buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin nito na bawal tayo’y kumain, kundi sa bawat ginagawa natin, dapat magkaroon tayo ng espirituwal na pampalusog. Tuwing tinatanggap natin si Hesus sa Misa, dapat maramdaman natin na siya ay nasa ating puso’t kaisipan dahil tayo’y pinili niya bilang kanyang mga saksi sa Mabuting Balita.

Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y tanggapin natin si Hesus bilang Tinapay ng Buhay sa pamamagitan ng mabubuting gawain Sa ating mga kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño August 1, 2021 at 12:52 pm

Tayo ay mahilig at nasasabik sa buffet na pagkain or yung boodle fight na tinatawag, dahil napakarami ng mga ibat ibang putahe na maari nating makain at mabubusog ng husto. Sana ay ganun din tayo sa pagkaing ispiritwal, sana ay mahilig at nasasabik din tayo sa pagkain na bigay ni Hesus, yan ang ang mga Mabuting Balita na mas higit pa sa buffet at boodle fight. Sagana ang pagkaing ito, libre mong makakain, at hindi ka mauuhaw o magugutom magpakaylanman. Tuwing umaga ay almusalin mo ang ebanghelyo, buong araw ay isakatuparan mo ang aral nito sa iyong gawain, sa makaksalamuha mo sa araw na iyon, sa trabaho, sa pamilya at kapitbahay. Kinabukasan ay ulitin mong muli, paulit ulit at isapuso qng nais ituri ni Hesus satin sa mga ebnghelyo, napkarami ng Mabuting Balita parang buffet, namnamin mo… gamitin mong batayan sa lahat desisyon at hindi ka maliligaw ng landas, hindi ka na mauuhaw o magugutom.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: