Biyernes, Hulyo 30, 2021

July 30, 2021

Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
Paggunita kay San Pedro Crisologo,
obispo at pantas ng Simbahan

Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 54-58


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Peter Chrysologus, Bishop and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko; ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito, at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong.”

“Ito ang mga pistang itinakda ko: ang Pista ng Paskuwa na gaganapin sa gabi ng ikalabing-apat na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay Pista ng Tinapay na Walang Lebadura; pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon; huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magtitipon; huwag kayong magtatrabaho.”

Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, “‘Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito’y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng Araw ng Pamamahinga.

“Mula sa kinabukasan ng Araw ng Pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bikis na ani, magpaparaan kayo ng pitong linggo; ang ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng Araw ng Pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain.

“Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagbabayad-sala; magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain.

“Mula sa ikalabinlimang araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang Pista ng mga Tolda. Pitong araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon, at huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa ikawalong araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho.

“Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Umawit sa saliw nitong pandereta,
kasabay ng tugtog ng lira at alpa.
Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang,
kung buwan ay bago’t nasa kabilugan.

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Sa bansang Israel, ito yaong utos,
batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob.
Sa mga hinirang, ang utos di’y ito
nang sila’y ilabas sa bansang Egipto.

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

Ang diyos-diyosa’y huwag mong paglingkuran,
diyos ng ibang bansa’y di dapat luhuran.
Ako’y Panginoon, ako ang Diyos mo,
ako ang tumubos sa ‘yo sa Egipto.

Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

ALELUYA
1 Pedro 1, 25

Aleluya! Aleluya!
Balita sa inyo ngayo’y
salita ng Panginoong
iiral habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 54-58

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umuwi si Hesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, “Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?” At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan.” At dahil sa di nila pagsampalataya hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:33 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 28, 2021 at 10:43 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagkakatatag ng mga pista para ipagdiwang ng mga Israelita bilang paggunita sa mga ginawa ng Panginoong Diyos sa kanila. Bahagi ito ng tipan na ginawa ni Yaweh sa kanyang bayan, na sila ang bayan nila, at siya ang Diyos nila. Ang mga pista ng mga Hudyo ay naging inspirasyon sa mga liturhikong pagdiriwang ng ating Simbahan bilang pagkilala at pagsampalataya natin sa Diyos na iisa, subalit ‘di nag-iisa dahil sa kanyang pag-ibig na ipinamalas sa Tatlong Persona: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya’t ang mga pagdiriwang nating mga Dakilang Kapistahan, Kapistahan, Paggunita, at pati mga iba’t ibang Panahon ng Simbahan ay dapat magsilbing paraan na mas kilalanin pa natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga misteryo at sa pagsunod sa halimbawa ng Mahal na Ina, San Jose, at ng mga Banal.

Ang Ebanghelyo ay tungkol sa malungkot ng pangyayari nang di matanggap ng mga taga-Nazaret ang kanilang kababayan na si Hesus. Siya’y nagturo sa kanilang sinagoga, ngunit nagduda sila sa kanya dahil tingin nila siya’y anak lamang ng karpintero na si Jose. Hindi nila pinaniwalaan siya bilang propeta at higit pa bilang Anak ng Diyos. Kaya’t sinabi ni Hesus na walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan at pamayanan. At sabi nga sa huli ay hindi siya nakapaggawa ng anumang kababalaghan diyan dahil sa pagkukulang ng kanilang pananampalataya.

Ang hinding pagtanggap kina Jeremias at Kristo ay nagpapahiwatig kung gaanong di naunawaan ang mensahe ng Diyos dahil maliit lang ang kanilang pananampalataya. Ngunit makikita natin dito yung katatagan ng pananampalataya nina Jeremias at Hesus dahil ang itinuro nila ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Yung nga ilang, inuna muna ng kanilang audensiya ang pagkiling sa kanilang katauhan.

Sa ating buhay, nawa’y makinig tayo sa mga taong nagpapahayag tungkol sa mga mensahe ng Panginoon, yung mga tinuguran na “mga propeta ng kontemporaryong panahon” na wala tayong kinikilingan at pinoprotektahan na masamang gawain. Nawa’y tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay at maging kanyang mga saksi upang ipagpahayag ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos sa mga taong hindi pa kilala siya at mahina ang pananampalataya sa kanya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 30, 2021 at 9:09 am

Sinabi sa banak na aklat na kapag ikaw nanalangin, ay huwag ka ng mangamba sapagkat ang pangangamba pagkatapos magdasal ay namgangahulugan na mahina ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sa ebanghelyo ngayon, hindi nanamaplataya ang mga taga Nasaret kay Hesus kaya’t hindi nagbigay ng biyaya ng kababalaghan sa lugar na iyon at lumipat ng ibang bayan upang dun gumawa ng mga himala ng biyaya. Ganuon din sa tao, kung ikaw ay hindi sumasampalatay sa Diyos hindi nya maibibigay ang iyong dasal o kahilingan bagkus ay ang pakikinggan nya ay ang mga taong sumasampalataya sa kanya, mga taong kinikilala si Hesus, mga taong may takot sa Diyos, mga taong sinusunod ang kalooban ng Ama. Give and take ika nga. Hindi pwedeng puro lamang tayo hingi, gawin mo din ang parte mo bilang kristyano.
Magdasal + Sumampalataya + Sumunod sa kalooban ng Diyos = BIYAYA

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: