Martes, Hulyo 27, 2021

July 27, 2021

Play

Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 13, 36-43


Tuesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo’y itayo sa isang lugar na malayu-layo sa kampo; tinawag iyong Dakong Tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita’y tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya’y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng Toldang Tipanan ang haliging ulap at mula roo’y makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya.

Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan: Panginoon.

Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, “Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit; patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako’y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libu-libo, at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko’y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.”

Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, “Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan.”

Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ang Panginoon, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang Poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan;
natatamo ng inapi ang kanilang karapatan.
Ang balangkas niya’t utos kay Moises ibinilin;
ang kahanga-hangang gawa’y nasaksihan ng Israel.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim;
yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo siningil sa nagawang kasalanan.
Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayun ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayun ang pagtingin sa sinumang nagkasala.
Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya
gayun siya nahahabag sa may takot sa kanya.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 36-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:30 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 23, 2021 at 1:02 am

PAGNINILAY: Ipinapakita ng ating mga Pagbasa na dakila ang awa at pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin lahat. Ito yung ipinapahayag ni Moises sa Unang Pagbasa, na ang maawain at matuwid na Diyos ay nagmamagandang-loob. Kahit nagreklamo ang mga Israelita, sinubok ang Panginoon, at sumamba sa gintong guya, patuloy siyang gumagabay sa kanila. Subalit hindi ito’y nangangahulugang pumapayag siyang maghari ang kasamaan sa daigdig. Kaya sa mga nakatandang oras, isinugo niya ang kanyang Anak na si Hesukristo upang tayo’y iako mula sa ating pagkakasala sa pamamagitan ng kababang-loob at kabutihan hanggang sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon sa Banal na Krus.

Ang Ebanghelyo ay ipinahahayag ang paliwanag ni Hesus tungkol sa Parabula ng mga Masasamang Damo at ang mga Trigo. Ipinaliwanag dito na katulad ng pagsusunog ng mga masasamang damo sa apoy at pag-iimbak ng mga trigo sa kamalig, ang katapusan ng sanlibutan ay ang Huling Paghuhukom ng Diyos sa mga tao. Dito tayo’y ihahatol niya hindi ayon sa mga katangian natin, kundi ayon sa mga kabutihan at pagmamahal natin sa kapwa-tao. Habang hindi pang nangyayaring iyon, may panahon pang mamuhay tayo nang masagana ayon sa paninigin, katapatan, at kalooban ng Diyos. Katulad ni Moises, itinuturo din ni Hesus ang bagong Moises na ang Ama ay matuwid at maawaain.

Ang Panginoon ay mapagtiiis sa atin mga pagkukulang at pagkakasala. Subalit habang tayo’y nabubuhay sa daigdig na ito, kailangan nating yakapaing buong higpit ang kanyang awa at pag-ibig sa atin upang maranasan natin ang tunay na pagbabago mula sa ating mga puso. At ganun din, kailangan natin iparamdam at ipakita ang kadakilaang iyon sa ating kapwa-tao, lalung-lalo sa mga nangangailangan at makasalanan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 27, 2021 at 9:46 am

Ang mga apostol ay lumapit kay Hesus at humiling na ipaliwanag nya sa kanila ang inig sabihin ng talinghaga ng masamang damo. Tularan natin ang mga apostol, alamin natin ang inig sabihin ng ebanghelyo sa araw araw, maari nating gawin ito sa pagdalo sa mga misa, dito ipinaliliwanag ng ating mga kaparian ang hamon sa atin ng bawat ebanghelyo sa pamamagitang ng homilihiya. Sa pangkasalukuyang panahon madami ng paraan upang makapakinig at makapanuod ng misa kung walang panahon dumalo sa pagdiriwang sa simbahan, nariyan ang mga live mass sa facebook at youtube, maari mo ding balikan ang mga araw o linggo na hindi napakinggan ang ebanghelyo at ang paliwanag ng pari patungkol dito. Masarap sa pakiramdam at maganda ang iyong araw kung ikaw ay makakapakinig ng Mabuting Salita tuwing umaga, Ang may pandinig ay makinig.

Reply

Kay Lee July 27, 2021 at 11:04 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 27, 2021 (Tuesday): “The Righteous Will Shine like the Sun
in the Father’s Kingdom”

Scripture: Matthew 13:36-43
#AlmuSalita #SendTheCrowdAway

“Sabi ng Ebanghelyo,
‘Then, he send the crowds away
and went into the house.’

I will stop there.
‘Yun sa akin ay isang paanyaya.
Minsan, tulad ni Hesus, kahit gaano
kalalim ang pagmamahal mo sa crowd,
kahit gaano ka ka-committed sa crowd,
kahit gaano ka-importante sa’yo
ang crowd, may panahon na
kailangang iwan mo ‘yung
crowd at magkaroon ng
personal na panahon
para sa’yong sarili.

Ang tunay na pahinga,
ang tunay na pagrerecharge,
ang tunay na spiritual connection
sa Panginoon ay nagaganap kung
marunong kang dumistansya
sa karmaihan for a while.

Hindi naman forever.
Hindi naman ibig sabihin
ay magiging isolated ka.
Hindi ibig sabihin na magiging
ermitanyo. Hindi ibig sabihin
na hindi ka marunong makihalubilo.
But ang ibig sabihin ng ‘you have to
send the crowd away’ e minsan,
mag day off muna sa social media;
put the cellphone down. Hindi naman
kailangang laging may kasama o
kausap all the time.

You need to have personal time.
Personal time ay isang napakagandang
introduction sa panahon ng pagdarasal.
When you can be at peace alone,
you are ready to be with God.

‘Yung mag-isa ka,
deep inside connecting with God,
iyon ang bukal ng malalim na kapayapaan
sa buhay.

So today, I recommend,
try to find moments within the day
na you send the crowd away that will
be your recharging time. No cellphone allowed.
Iiwan mo o papatayin. Not silent mode.
Iiwan mo. Ihihiwalay sa sarili mo.
This is the time when you will put down
your computer at hindi magchecheck
ng social media.

This is a time for sending
the crowd away; finding time
alone with yourself bilang
paanyaya rin ng panahon mag-isa
sa pakikipag-ugnay sa Panginoon.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus, may your all-consuming
love rule in my heart and transform my life
that I may sow what is good, worthy,
and pleasing to you.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: