Lunes, Hulyo 26, 2021

July 26, 2021

Play

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana,
mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Mateo 13, 31-25Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saints Joachim and Anne, Parents of the Blessed Virgin Mary (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 15-24. 30-34

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat.

Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, “Parang may digmaan sa kampo.”

“Ang naririnig ko’y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan,” sagot ni Moises.

Nang sila’y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng budok ang mga tapyas na bato at ito’y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito nang pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, “Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?”

Sumagot si Aaron, “Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya’t tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon.”

Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, “Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad.” Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, “Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao; gumawa sila ng diyos-diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan.”

Sumagot ang Panginoon, “Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Sa may Bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka,
matapos mahugis ang ginawa nila’y kanilang sinamba.
Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa diyos na nilikha,
sa diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang Tagapagligtas,
na yaong ginawa doon sa Egipto’y kagila-gilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya’y tunay na himala.
Sa Dagat na Tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Ang pasiya ng Diyos sa ginawa nila’y lipulin pagdaka,
agad na dumulog sa Poon, si Moises namagitan siya,
at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

ALELUYA
Santiago 1, 18

Aleluya! Aleluya!
Magulang nati’y D’yos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 31-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.”

Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:30 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 25, 2021 at 3:16 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang matinding galit ni Moises sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsamba sa ginintuang guya. Maski ang kapatid niyang si Aaron ay naipit dahil pinagsabihan nito ang mga tao na masama ang kanilang gagawin. Kaya tinapon ni Moises ang dalawang tabletang nalalaman ng Sampung Utos sa sahig. Kaya nang bumalik siya sa tuktok ng Sinai upang mangusap sa Panginoong Diyos, tugon ng Panginoon na patuloy na sila sa paglalakbay tungo sa Lupang Pangako, samantala itong Diyos na ang bahala sa pagpaparusa sa mga lumalabag sa kanyang Kautusan.

Ito ang unang pagkakataong nagkasala ang mga Israelita at tumuon sa ibang diyos nang gumawa at sumamba sila sa ginintuang guya. Subalit sa kabila ng pagkakasala ng mga anak ni Israel, patuloy pa rin ang pangako ng Diyos na dalhin sila sa isang lupang bumubukal ng gatas at pulot. Bago nangyari itong pagbasa ay nagnais ng Diyos na wasakin sila, subalit namagitan si Moises sa pagpapaalala sa Panginoon ang kanyang pangakong ibinigay kina Abraham, Isaac, at Jacob. Itinuturo sa atin ni Moises na sa kabila ng hindi pagiging matapat natin dahil sa ating pagkakasala at pagsusuway, patuloy na magiging matapat ang Diyos at bukas ang loob para sa ating pagsisisi, pagbabalik, at pagbabagong-buhay.

Ang Ebanghelyo naman ay 2 parabula ni Hesus tungkol sa Paghahari ng Diyos: ang Butil na Mustasa at ang Lebandura. Sinasabi rito ng Panginoon na ang Paghahari ng Diyos ay katulad ng isang butil na mustasa na bagamat maliliit sa mga binhi ay kapag lumago ay ito’y nagiging pinakamalaking puno dahil may mapamumugaran ang mga ibon ng himpapawid sa kanyang mga sanga. Ang Kaharian ay katulad rin sa isang babaeng naghalo ng tatlong takal ng harina upang gumawa ng lebandura hanggang sa umalsa na ang masa nito. Ipinapahiwatig ng 2 parabula tungkol sa paglago ng Kaharian ng Diyos. Ito’y nagsimula rin sa mga maliliit na bagay hanggang ito’y lumaki at lumaganap. Higit pa ang Paghahari ng Diyos sa mga makamundong kaharian dahil dito’y matatagpuan ng tao ang pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan.

Ang Kahariang ito ay nasa piling natin kung ang mga 3 values na iyan ay naroroon, ngunit ang buong pagpapakita nito ay mangyayari pa sa katapusan ng mundo. Tayo’y bilang mga Kristiyano ay hindi lamang mamamayan ng ating lipunan, kundi tayo’y higit pa mga mamamayan ng Diyos. Ang ating Simbahan ay gumagabay sa atin kung paano nating tatanggapin ang Paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kunh tayo’y magpapakumbaba at magiging masunurin sa dakilang kalooban ng Panginoon, tayo’y kanyang patuloy na pagpapalain. At huwag po nating kalimutang ibahagi ang ating mga natanggap na biyaya sa ibang tao dahil iyan po ang ating misyon sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol ng Kaharian ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Parino July 26, 2021 at 9:55 am

Anong klaseng impluwenysa sa iyong ginagalawan. Sa loob ng iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga barkada at kaibigan, sa iyong katrabaho at sa lahat ng nakakasalamuha mo sa buhay na ito, ano ka sa kanila? Sikapin natin na tayo ay maging mabuting halimbawa mula sa maliliit na bagay, yung makakatulong tayo sa pag unlad ng kanyang buhay espiritwal, yung hindi natin sila dadalhin sa pagawa ng masama, hindi tayo mag uudyok ng gawi na hindi kalugod lugod sa Diyos, gamitin natin ang ating mga anatututunan sa Mabuting Balita, ibahagi natin ito sa kanila at ipaliwanag kung may pagkakataon, dalawin natin sila ipamahagi ang salita ng Diyos. Kung magpapayo ka ay yung naayon sa ebanghelyo. Maging lebadura tayo sa iba upang umalsa sila na parang masa.. Maging butil ng mustasa upang balang araw ay pamugaran ka ng mga nangangailangan ng tulong tulad ng mga ibon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: