Linggo, Hulyo 25, 2021

July 25, 2021

Play

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

2 Hari 4, 42-44
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay
kaming lahat, O Maykapal.

Efeso 4, 1-6
Juan 6, 1-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Seventeenth Sunday in Ordinary Time (Green)
World Day for Grandparents and the Elderly

UNANG PAGBASA
2 Hari 4, 42-44

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal-salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at dalawampung tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, “Ihain ninyo iyan sa mga tao.” Sumagot ang kanyang katulong, “Hindi ito magkakasya sa sandaang tao.” Iniutos niya uli, “Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon: Mabubusog sila at may matitira pa.” At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay
kaming lahat, O Maykapal.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
Lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Pinakakain mong tunay
kaming lahat, O Maykapal.

Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay
Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan sila nang sapat na sapat, hindi nagkukulang;
anupa’t ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay.

Pinakakain mong tunay
kaming lahat, O Maykapal.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao
sa sinumang taong pagtawag sa kanya’y tapat at totoo.

Pinakakain mong tunay
kaming lahat, O Maykapal.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 4, 1-6

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng bukolod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ang D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 1-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga maysakit. Umahon si Hesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang Pista ng Paskuwa ng mga Judio. Tumanaw si Hesus, at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, “Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?” Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Hesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, “Kahit na po halagang dalawandaang denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain nang tigkakaunti ang mga tao.” Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, “Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?” “Paupuin ninyo sila,” wika ni Hesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat humigit kumulang sa limanlibo ang mga lalaki. Kinuha ni Hesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao; gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hangga’t gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, “Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.” Gayun nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang bakol.

Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Hesus, sinabi nila, “Tunay na ito ang Propetang paririto sa sanlibutan!” Nahalata ni Hesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburolan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Jeff July 29, 2018 at 6:04 pm

Jesus, Bread of Life we give thanks to You. Praise the Holy Name of the Lord

Reply

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:29 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 24, 2021 at 12:46 pm

PAGNINILAY: Ang teleserye natin mula ngayong Linggo hanggang sa susunod na 4 na Linggo ay hango mula sa Ika-6 na Kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. Dito inilalarawan ang ating Panginoong Hesukristo bilang Tinapay ng Buhay. At nagsisimula ang teleseryeng ito sa Pagpapakain ni Hesus sa 5,000 Tao (5,000 lalaki sapagkat hindi po binibilang ang mga kababaihan at kabataan).

Ang kababalaghang ito ay may pinagmulang ugat sa Unang Pagbasa. Isang lalaki ay naghandog kay Propetang Eliseo ng 20 piraso ng tinapay upang pakainin sa madla, ngunit tinanggi ito ng alipin ng propeta sapagkat 100 ang bilang ng mga tao. Ngunit inituos ni Eliseo na pakainin ang mga tao ng tinapay, at hindi akalain na ipinarami ng Panginoong Diyos ang 20 piraso sa 100, at sila,y nabusog.

Ayon naman sa Ebanghelistang si San Juan, si Hesus ay tunay na Tao at tunay na Diyos. Siya’y Taong totoo sapagkat alam niya na malayong pinanggalingan ang madlang dumulog sa bundok, kaya’t pinaghanapan niya ang mga Apostol ng pagkain. At ipinakita nga ni Andres ang isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Siya’y Diyos na totoo sapagkat ipinamalas niya ang kapangyarihan ng pagpaparami sa dalawang pagkain, at iniutos niya ang mga Apostol na ipamigay sa mga tao. Sabi naman ng ibang eksperto ng Bibliya ay pinaghahati-hati lamang niya ang mga tinapay at isda upang pakainin ang mga tao. Ngunit hindi dapat malawa sa ating pananampalataya ang paniniwala tungkol kay Kristo bilang Tao at Diyos. Kung pinaghati-hati niya ang mga ito, paano ba natin maipapaliwanag ang 12 bakol ng tirang pagkain? Ito’y patunay na pagpapalain ng Diyos ang mga tao nang higit pa sa mapupuno ng isang tao.

Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Eukaristiya, tayo’y pinabubusog ni Hesukristo sa pamamagitan ng pag-aalala ng pagbabahagi ng kanyang sarili na ating ginugunita sa pagsasalo ng Tinapay na kanyang Katawan at ang Alak na kanyang Dugo. At ito rin ay hamon sa ating buhay na katulad ni Kristong nag-alay ng kanyang buhay upang tayo’y maging mga anak ng Diyos, tayo rin ay magbahagi ng mga bagay at pagpapalang mayroon tayo sa iba’t ibang tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. Tularan natin ang batang nagbahagi ng 5 tinapay at 2 isda nang ang mga ito’y ipinamalas ni Hesus ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpaparami ng mga ito upang ang higit sa 5,000 tao ay mabusog. Kahit malaki o maliit lang ang mayroon tayo, kung may pagtitiwala tayo sa Panginoon sa ating pagbabahagi ay magkakaroon ng higit pa sa sapat na pagtugon sa bawat pangangailangan ng tao.

Reply

Veronica Fernando July 25, 2021 at 6:33 am

Maraming salamat po sa pagbabahagi ng Salita ng Diyos. Ito ay malaking tulong sa mga hindi makakapunta sa Simbahan upang makiisa sa pagdiriwang ng Banal na Misa
Pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon sa lahat ng sandali, sa bawat panahon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 25, 2021 at 9:15 am

Sa ating ebanghelyo ngayon, tunay ngang walang imposible sa Diyos kung nais nya. Ano ang nais iparating sa atin nito? Kay Hesus tayo umasa at hindi sa tao, ano man ang iyong pangangailangan, kahilingan o matagal ng panalangin, darating ito, ibibigay ito ng Diyos, hindi man sa oras na gusto natin pero siguradong darating, sa oras na loob ni Hesus. Ito ay kung nananalig ka. Kaya’t kapag ikaw ay nagdasal at humiling, wag ka ng mangamba, ibigay mo na sa kanya ang lahat ng iyong tiwala at maghintay. Pero habang ikaw ay naghihintay sa pagdinig ng iyong kahilingan, aba, gampanan mo nman ang dapat mong gawin, ito ay ang pagsisisi sa kasalanan, paghingi ng tawad, at pagtalikod sa masasamang gawi. And it will surely comes, if only you believe.

Reply

Kay Lee July 25, 2021 at 6:56 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 25, 2021 (Sunday): “The Miraculous Sign of Jesus”

Scripture: John 6:1-15
#AlmuSalita #KahitKonti

“Ang Ebanghelyo ngayon ay
tungkol sa pagpaparami ng tinapay
ni Hesus. Isa sa mga famous miracles
ng Panginoon. Ito ang parte na nagustuhan ko
sa Ebanghelyo:

‘Jesus took the loaves,
gave thanks, and distrubuted them
to those who were seated.’

This is the part kung saan
dumami ang tinapay. Bago naganap
ang milagro, ang ginawa ni Hesus
ay nagpasalamat at namigay.

Nagpasalamat Siya kahit kulang.
Ibinigay ang tinapay kahit kaunti.
Iyon po ‘yung talagang tumawag
ng aking pansin. Noong itinaas ni Hesus
ang tinapay, ilang piraso lang sa harap
ng malaking problema—5000 people seated—
gutom na gutom. Yet, hindi Siya nag-complain
at nagsabing ‘Ama, tingnan mo kung gaano
ito kaliit. Ano ba ‘yan. Anong gagawin ko?!?’

No. He gave thanks.
Pangalawa, ibinahagi Niya ang mga ‘to.
Kahit ilang tinapay lang, ibinahagi Niya.
I think iyon ang malakas na paanyaya
ng Diyos sa atin. Magpasalamat kahit kulang;
magbahagi kahit kaunti.

Hindi kailangang naganap na ang milagro
para ikaw ay magpasalamat. Bago pa
maganap ang milagro, magpasalamat
ka na. At hindi naman kailangang
sagana ka para magbahagi sa iba.
Kahit sa iyong kakulangan, magbahagi ka,
at iyong milagro ay hindi ka mauubusan;
bibigyan ka ng Diyos ng rason para
magpasalamat. Bibigyan ka ng Diyos
ng pagpaparami para masaksihan mo
ang himala.

Kaya huwag kang maging
sigurista na naghihintay ka
munang maganap ang milagro
bago ka magpasalamat, o di kaya
maghihintay ka munang maging
sagana para magbahagi sa iba.

Do it before.
Do it in faith tulad ni Hesus.
Doon magaganap ang pagpaparami.
Doon masasaksihan mo ang
tunay na milagro.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus, you satisfy the deepest longing
of our heart and you feed us with the finest of wheat (Psalm 81:16).
Fill me with gratitude and give me a generous heart
that I may freely share with others what
you have given to me.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: