Sabado, Hulyo 24, 2021

July 24, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin sa ating Amang nasa Langit ang ating mga kahilingan. Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, hinahangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang-loob.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa lalo na ang mga mahihirap at mga hindi pinalad, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan nawa’y maging patas sa kanilang paghuhusga, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang komunidad nawa’y makilala natin ang kabutihan sa bawat isa kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa nawa’y makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y makinabang sa ani ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Patrick Cu July 30, 2017 at 1:07 am

Praise be to you Lord God King of the Universe, that gives us food, love and life. Please continue to give us guidance and light of your Holy Spirit. May we be able to see your light always in our paths. For all of us are yours. AMEN

Reply

Bobby Javier July 27, 2019 at 3:53 am

Panginoon salamat po saiyon mga salita at banal mong Pangalan na siyanamin gabay sa araw-araw namin Buhay,,, Pinupuri ka namin Panginoon,,,, AMEN,,

Reply

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:29 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 23, 2021 at 12:56 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagtitipang ginawa ng Panginoong Diyos sa bayang Israel. Ito’y tanda ng kanyang paglilikas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto, at ang pagtatangi sa kanila bilang bayang hinirang ayon sa pangako ibinunyag kina Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya’t inutos ng Diyos na magtayo si Moises ng altar gamit ang 12 batong kumakatawan sa 12 Tribo ng Israel, at ang mga kabataang lalaki naman ay lalagay sa ibabaw ang mga handog na susunugin. Pagkatapos ay kukunin ang dugo mula sa mga sinunog na hain, at ang dugong ito ay iwiwisik sa mga Israelita bilang katibayan sa tipan na sila ay magiging bayan ng Diyos, at ang Panginoon ay ang Diyos nila.

Sa mga nagdaang taon, alam natin na maraming beses sinuway ng mga Israelita ang mga utos ng Panginoong Diyos, kaya’t nagkasira-sira ang kanilang tipan sa kanya, lalung-lalo na nang sakupin sila ng mga mababagsik ng bansa. Kahit sila man ay nailikas muli mula sa pagkatapon at pananakop, nangako ang Diyos na uukit siya muli ng tipan na pagpapatibayin na kikilalanin ng mga tao ang tunay na Panginoon at Diyos. At nangyari ito sa pag-aalay ng isang buhay na ganap na handog para sa kaligtasan ng lahat at pagtutupad sa pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Bagong Tipan ay naganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang Misteryong Paskwal. Ang paghahain ni Kristo ng kanyang buhay ang siyang nagpatupad sa kaligtasan ng sangkatauhan at pagtubos sa tanan, upang ang tao ay makamtan ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa susunod na buhay. Dahil alam ni Hesus na may mga taong magkakasala pa rin at maliligaw ng landas, itinatag niya ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya sa bisperas ng kanyang Pagpapasakit at Pagkamatay bilang atas na gawin ito bilang pag-aalala sa kanya. Ito’y patunay na hindi humihinto ang Diyos sa kanyang pagmamahal at pag-aabot-kamay sa mga nawawalan at naliligaw ng landas.

Ang Ebanghelyo ay isa sa mga talinghaga ng Panginoon: ang mga Damo sa Triguhan. At alam natin na ang Ebanghelyo sa Martes ay ang paliwanag ni Kristo ukol sa parabula. Ngunit ang nais niyang ipahiwatig dito ay hindi sumusuko ang Diyos, kahit ilang beses nagkasala ang isang tao. Totoong may mga masasamang damo sa ating bakuran, pamayanan, at pati na rin sa Simbahan at Pamahalaan. At parang tayo’y naniniwala na dapat mawala ang mga tinuturing natin na “salot” dahil sa kanilang pagdamay at pagpapahamak sa mga inosenteng mamamayan. Ngunit ipinapaalala ni Hesus sa atin na kung puputilin natin ang mga damo ay baka masira at madamay rin ang mga trigo. Kaya’t hinahayaaan ng Diyos na magsama-sama ang mga mabubuti at masasama hindi dahil mahilig siyang manloko. Ito’y dahil sa bunga ng kasamaang nagmana pa mula sa unang pagkakasala nina Adan at Eba, subalit winasto ni Hesus sa Krus ang ating pagiging mabuti, upang ang mga taong nagkasala rin ay matuwid at maiakay sa tamang landas. Kaya nga ang huling hantungan natin ay paghuhukom batay sa ating mga gawain alang-alang sa pag-ibig.

Alam natin kung gaanong kahirap magsama ang mga mabubuti sa masasama, lalung-lalo kung maraming mga inosente ay nagiging biktima na ng laganap na kasamaan. Subalit huwag nating kalimutan na matatagumpayan natin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Kung ang Diyos nga ay mapagbigay ng pagkakataon kung tayo man ay nagkasala, paano pa kaya tayo na may karapatang ituwid ang pagkakamali ng kapwa natin?

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 24, 2021 at 10:47 am

Hinayaan ng Diyos na tumubo ang mga damo kasabay ng mga trigo hanggang anihan. Pagsapit ng anihan, ang mga damo ay binigkis at sinunog. Ang mga trigo ay inipon at dinala sa kanyang kamalig. Ang mga damo ay ang masasamang tao na sumuway sa mga kautusan ng Diyos at pagdating ng paghuhukom ay lilipulin at susunugin sa impyerno. Samantalang ang mga trigo ay ang mgabfaong may takot sa Diyos na sumunod sa kalooban nya na syang nyang isasama sa kanyang kamalig o paraiso na tinatawag nating langit.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: