Biyernes, Hulyo 23, 2021

July 23, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Manalangin tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin.

Ang Bayan ng Diyos nawa’y maging bukas sa Salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa bayan nawa’y gawin ang kanilang tungkulin nang may katapatan at dangal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin nawa’y basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga Salita ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y mamayapa sa Kahariang inihanda para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:29 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 20, 2021 at 12:19 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ay gumagawa ng kabutihan sa atin. Kaya ang inaatasan sa atin ay maging matapat sa kanya at maging masunurin sa kanyang mga utos. Ibinigay niya ngayon sa Unang Pagbasa ang Sampung Utos (Dekalogo) kay Moises sa Bundok ng Sinai. Ito’y matapos ang mga Israelita ay nailikas mula sa Egipto, at sila’y naglalakbay sa disyerto patungo sa Lupang Pangako. Apatnapu’t araw nanatili si Moises habang nagninilay at nangungusap sa Diyos. At narinig nga natin ang pagbibigay ng Kautusan kay Moises. Ito’y tanda ng tipan na iuukit ng Diyos upang ihubog ang tao bilang kanyang bayan, at makilala ng mga Israelita na siya ang Diyos nila.

Sa mga nagdaang siglo matapos ang pagbibigay ng Kautusan, 613 ang nilikha ng mga Hudyo, na parang nalimutan na nila kung ano ang pinakamahalagang utos. Kaya pinaalala muli ito ni Hesus na isang dakilang utos ang mabubuod sa Sampung Utos: (1) ang pagmamahal sa Diyos at (2) pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Kung mahal natin ang Diyos, ginagalang natin siya, lalung-lalo na sa pagmamahal sa kapwa. Kung mahal natin ang kapwa natin, dapat kabutihan ang siyang maging tugon natin. At alalahanin natin na ang mabuting pagmamahal sa kapwa ay mangyayari kung mahal natin ang ating sarili at aalagaan natin ang ating sariling buhay na ipinagkaloob ng Diyos noong tayo ay isilang.

Ang mga binhing itinanim sa tabi ng daan ay sumasagisag sa mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon, ngunit wala talagang balak makinig dahil hindi masyadong nauunawaan ito. Mayroong realidad na may mga taong ayaw paniwalaan na may Diyos na maawaain at mahabagin, Ang mga binhing itinanim naman sa bato ay sumasagisag sa mga taong nakikinig sa salita at masayang tinatanggap ito, ngunit kapag dumating ang mga kapighatian at pagsubok, biglang liliit ang pananampalataya. Minsan sa buhay natin ay marami tayong mga problemang nais nating masolusyonan, pero minsan inaakala nating hindi natin kailangan ng Diyos upang tulungan at gabayan tayo.

Ang mga binhing itinanim naman sa dawagan ay sumasagisag sa mga taong nakikinig sa salita ngunit hindi kayang panindigan ito sapagkat maraming mga ari-arian ang nagpapasaya sa kanila. Inaakala ng karamihang tao na kapag sinabi ni Hesus na ibenta ang lahat ng kayamanan ay literal na ibenta ang lahat. Minsan kailangan nating unawain ang kahulugan ng pagiging “espiritually poor” na sa kabila ng lahat ng ating inabot na tagumpay ay dapat may kababang-loob pa rin tayo na gumawa ng kabutihan sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. At sa huli, ang mga binhing itinanim sa matabang lupa ay siyang tunay mga taong nakikinig sa salita at isinasabuhay ito, nang sa ganyon sila’y makapagmunga ng 30, 60, at higit sa 100 binhi.

Sa ating buhay pang-Kristiyano, kailangan nating magmunga nang masagana sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya. Kung tayo’y magiging mga binhi sa matabang lupa, kailangan nating dinggin ang salita ng Diyos at ipagmasdan ang mga aral nito sa ating araw-araw na pamumuhay sa paggawa ng tama at mabuti. Kung tayo’y pinagpapala niya araw-araw, nawa’y tayo rin ay maging mga saksi niya sa pagpapahayag ng kanyang mga mensahe ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan, na siyang bumubuo sa Mabuting Balita tungkol sa kanyang Paghahari.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 23, 2021 at 9:31 am

Aminin man natin o hindi, kapag bagong labas tayo ng simbahan ay para bang ambait natin at nangangako sa sarili na hindi na muli gagawa ng kasamaan, pero makalipas ang ilang oras o araw bumabalik na nman tayo sa dating ugali. Yan ang pagsikapan natin, na maging binhi tayo na nahulog sa matabang lupa katulad ng ipaliwanag ni Hesus sa ebanghelyo. Paulit ulit lang eh, dasal, simba, gawa ulit kasalanan, dasal, simba, balik sa dating pag uugali na tsismosa, inggetera, nagnanasa sa hindi pag aari at hindi asawa, gumagawa ng hindintotoong kwento, walang naibigay na tulong sa kapwa tapos simba ulit, dasal may paluhid luhid pa at pag iyak tapos, makikipag away, bakil sa dating ugali. Hindi ba tayo nahuhiya sa Diyos at sa ating sarili? Pagkatapos tayong bigyan ng biyaya? Binigyan ng asawa, anak, makakain, hanpabuhay, kotse, bahay. Suklian naman natin si Hesus, alalahanin mong sa isang iglap lamang ay maaari nyang bawiin kung ano ang meron ka ngayon maging ang iyong buhay at buhay ng mahal mo.

Reply

Kay Lee July 23, 2021 at 8:58 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 23, 2021 (Friday): “Whoever Hears the Word and Understands It”

Scripture: Matthew 13:18-23
#AlmuSalita #DeepRoots

“Sabi ni Hesus sa Ebanghelyo:
‘The seed that fell on rocky ground
stands for the one who hears the Word
and accepts it at once with joy;
but such a person has no roots
and enjoys only for a while,
no sooner is he harrassed
or persecuted because of the Word,
he gives up.’

Maganda ang paanyaya ng Panginoon
na okay lang na pakinggan ang
Kaniyang salita, okay lang
na natutuwa tayo sa sinasabi,
mensahe, blessing, o presensiya
ng Diyos pero kung wala tayong
ugat na malalim, matutumba tayo
ng mga problema. Pagdating ng
pagsubok, susuko ka agad. Pagdating
ng kaunting suliranin, tutumba ka agad
dahil okay ka pero mababaw ang iyong
ugat.

Ang ugat mo ay hindi pumapasok
sa malalim. Ang ugat na malalim
ay talagang nakapako sa Panginoon.
Kahit anong unos na darating, mag-shake
ka man, hindi ka matutumba dahil sa lalim
ng ugat na parang nakabalot sa puso
at pagkatao ng Panginoon.

Kaya maganda pong hingin
sa Panginoon ang biyaya na iyan,
na hindi lang tayo natutuwa sa tuwing
nakikinig sa Salita ng Diyos.
Hindi lang tayo masaya sa pagtanggap
ng Salita ng Diyos kun’di higit sa lahat,
pagdating ng unos, pagdating ng pag-uusig,
pagdating ng contradiction at matitinding
pagsubok, hindi tayo susuko agad dahil
sa kalungkutan. Huwag.

Palalimin ang ugat
para manatiling matibay
at nakakapit sa Panginoon.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus, help me to guard the word you have
planted in my heart that no doubt or temptation
may keep me from believing and obeying you.
May I be fruitful in your service and may I never
fear to speak of you to others and to share with them
the good news of the Gospel.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: