Miyerkules, Hulyo 21, 2021

July 21, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay.

Ang Simbahan nawa’y magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ani ng katarungan nawa’y magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid nawa’y umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay nawa’y masiyahan sa ani ng pagpapalakas-loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mylene Farinas July 24, 2019 at 7:31 am

Purihin, o Diyos ng sangkatauhan. Pagka’t ang pagkain na bumubusog sa aming tiyan ay mula sa kagandahang loob mo. Higit sa lahat, ang salita mo Panginoon ay ang pagkain na nagbibigay buhay at kasiglahan sa aming kaluluwa. Maraming salamat, Ama.

Reply

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:26 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 19, 2021 at 6:49 pm

PAGNINILAY: Dalawang pinakamahalagang bahagi mayroon ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya: (1) Ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, at (2) Ang Pagdiriwang sa Huling Hapunan.

Sa Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, tayong lahat ay inaanyayahan na buksan ang ating 2 tainga upang mabuo ang puso na makikinig at magninilay sa mensahe ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang Banal na Kasulatan. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang Talinghaga ni Hesus ukol sa Manghahasik. Sinasabi na itinanim ng manghahasik sa 4 na lugar ang mga binhi, at sa Biyernes ay maririnig natin ang paliwanag ni Hesus ukol sa talinghaga. Ngunit alam natin na ang talinghagang ito ay tungkol sa ating tugon sa Salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin tuwing tayo’y nakikinig, upang mabuksan ang aming puso na makinig at maisabuhay ang kanyang Banal na Salita.

Sa Pagdiriwang ng Huling Hapunan, tayo ay nakikibahagi sa pagliligtas ng Diyos na ginugunita sa pagsasalo at pakikinabang sa Katawan at Dugo ni Kristo. Ang Unang Pagbasa ay ang pag-ulan ng Diyos ng manna mula langit upang itugon ang kagutuman ng mga Israelita. Nagtaka sila kung ano ang tuklap na itsura na nakikita sa sahig, na tugon naman ni Moises ay ang pagkaing ibinigay sa kanila ng Panginoon upang sila ay makakain at mabusog. Isa ito sa mga pangyayaring naglalarawan kay Hesus bilang Tinapay ng Buhay, at kung tayo ay makikibahagi sa kanya ay hindi kailanma’y mamamatay, ngunit mabubuhay para sa walang hanggan. Sa bawat Misa ay naroon ni Kristo, kaya ang pagtanggap natin sa kanya sa Banal na Komunyon ay nais niyang manatili sa ating mga puso’t isipan upang siya ay maghari sa aming buhay.

Tayo ay binubusog ni Kristo sa Banal na Eukaristiya sa pamamagitan ng kanyang Salita & ng kanyang Katawan. Ang hamon sa atin ay maging mapagbigay ng buhay para sa ibang tao sa ating pakikinig at pagsasabuhay ng Salita & sa pagbabahagi sa Misteryo ng Banal na Katawan at Dugo ni Kristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 21, 2021 at 9:44 am

Ang ating ebanghelyo ngayon ay may kinalaman sa ating pagbabasa o pakikinig ng mabuting balita o pgadalo sa banal na misa. May mga taong pgaklabas pa lamang simbahan ay nakakagawa na agad ng kasalanan halimbawa ay natapakan ang paa at nagalit, may nakaaway sa kalye na nakagitgitan ng sasakyan o kaya ay namintas agad, ito ay halimbawa ng binhi na nalaglag sa kabatuhan. Mayroon namang nagsimba ng Linggo at mierkules pa lamang ay bumalik na naman sa masamang gawi ito ay halimbawa ng binhi na nalaglag sa dawagan, timubo ngunit madali ding namatay. Mayroon namang nagsimba at ninamnam ang mabuting balita, isinakatuparan ang aral na natutunan sa misa, sinunod ang kalooban ng Diyos, nagsisi sa mga nagawang kasalanan, humingi ng kapatawaran at nagsisikap na talikuran na ang kasamaan, ito naman ang mga binhi na nahulog sa matabang lupa na binabanggit mi Hesus sa ebanghelyo. Kay ngayon mga kapatid, suriin mo ang inyong sarili, kayo ba anong klaseng binhi nahulog?

Reply

Kay Lee July 21, 2021 at 9:46 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 21, 2021 (Wednesday): “Since They Had No Root They Withered Away?”

Scripture: Matthew 13:1-9
#AlmuSalita #LabasSaKulungan

“Sabi ng Ebanghelyo,
‘That same day, Jesus left the house
and sat down by the lake side.
Many people gathered around him.’

Ang nagustuhan ko dito
ay iyong ugali ng pamamasyal
kasi doon nagkakaroon ng informal
na evangelization.

Iyong uupo ka sa isang park
o sa isang tabi at kinakausap mo
iyong mga tao sa’yong paligid.
And in that conversation in life,
nagaganap ang evangelization.

Mahilig si Hesus sa ganiyan.
Mahilig Siyang mamasyal at
sa Kaniyang paglakad, bigla
Niyang kanita ang mga unang apostoles
o biglang nakausap ang babaeng samaritana;
hindi sa pormal na pagtuturo kun’di
sa informal na paglalakad, pag-upo,
at pakikipag-usap sa mga tao na
nasa paligid.

Sana maging ganiyan po tayo.
Sana open tayo sa kind of evangelization
na umaalis tayo sa ating kulungan.
Minsan ho, ang ating mga tahanan,
opisina, maliliit na mundo
ay parang nagiging kulungan;
nandoon at nandoon lang tayo.
I think ang invitation ng Ebanghelyong ito
ay go out; get out of that kulungan
kung saan naroon ang iyong maliit
na bubble. Makipagrelate sa ibang tao
at makikita mo na marami kang
madadala sa Panginoon kung ikaw
ay open, nakikipagkwentuhan,
o nakikipaghalubilo.

Dadami ho ang interaction
na nagdadala ng tao sa Panginoon.

Subukan po natin.
Even online, get out
of your daily routine
para mag-reach out sa iba.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom,
and to ponder your divine plan is to grow in the truth.
Open my eyes to your deeds, and my ears to the sound of your call,
that I may understand your will for my life
and live according to it.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: