Miyerkules, Hulyo 21, 2021

July 21, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi,
pari at pantas ng Simbahan

Exodo 16, 1-5. 9-15
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Mateo 13, 1-9


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)
Or Optional Memorial of St. Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Exodo 16, 1-5. 9-15

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, at ikalabinlima ng ikalawang buwan nang sila’y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita’y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa sana’y pinatay na kami ng Panginoon sa Egipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom.”

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito’y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ikaanim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda.”

Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo.” Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon, sa gawi ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, “Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip-silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayo’y malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos.”

Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa’y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animo’y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, “Ano kaya ito?”

Sinabi ni Moises, “Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos,
ang hiningi ay pagkaing gustung-gusto nilang lubos.
Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito:
“Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?”

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Gayun pa man, itong Diyos nag-utos sa kalangitan,
at ang mga pinto nito’y agad-agad na nabuksan.
Bunga nito, ang pagkai’y bumuhos na parang ulan,
ang pagkain nilang manna, sa kanila’y ibinigay.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Ang kaloob na pagkai’y pagkain ng mga anghel,
hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating.
Yaong ihip ng amihan, ay siya rin ang nag-utos,
sa taglay na lakas niya’y dumating ang hanging timog.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Ang pagkain nilang karne’y masaganang dumarating,
makapal na mga ibon na sindami ng buhangin.
Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak,
sa palibot niyong tolda’y doon nila tinatanggap.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.

“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mylene Farinas July 24, 2019 at 7:31 am

Purihin, o Diyos ng sangkatauhan. Pagka’t ang pagkain na bumubusog sa aming tiyan ay mula sa kagandahang loob mo. Higit sa lahat, ang salita mo Panginoon ay ang pagkain na nagbibigay buhay at kasiglahan sa aming kaluluwa. Maraming salamat, Ama.

Reply

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:26 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 19, 2021 at 6:49 pm

PAGNINILAY: Dalawang pinakamahalagang bahagi mayroon ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya: (1) Ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, at (2) Ang Pagdiriwang sa Huling Hapunan.

Sa Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, tayong lahat ay inaanyayahan na buksan ang ating 2 tainga upang mabuo ang puso na makikinig at magninilay sa mensahe ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang Banal na Kasulatan. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang Talinghaga ni Hesus ukol sa Manghahasik. Sinasabi na itinanim ng manghahasik sa 4 na lugar ang mga binhi, at sa Biyernes ay maririnig natin ang paliwanag ni Hesus ukol sa talinghaga. Ngunit alam natin na ang talinghagang ito ay tungkol sa ating tugon sa Salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin tuwing tayo’y nakikinig, upang mabuksan ang aming puso na makinig at maisabuhay ang kanyang Banal na Salita.

Sa Pagdiriwang ng Huling Hapunan, tayo ay nakikibahagi sa pagliligtas ng Diyos na ginugunita sa pagsasalo at pakikinabang sa Katawan at Dugo ni Kristo. Ang Unang Pagbasa ay ang pag-ulan ng Diyos ng manna mula langit upang itugon ang kagutuman ng mga Israelita. Nagtaka sila kung ano ang tuklap na itsura na nakikita sa sahig, na tugon naman ni Moises ay ang pagkaing ibinigay sa kanila ng Panginoon upang sila ay makakain at mabusog. Isa ito sa mga pangyayaring naglalarawan kay Hesus bilang Tinapay ng Buhay, at kung tayo ay makikibahagi sa kanya ay hindi kailanma’y mamamatay, ngunit mabubuhay para sa walang hanggan. Sa bawat Misa ay naroon ni Kristo, kaya ang pagtanggap natin sa kanya sa Banal na Komunyon ay nais niyang manatili sa ating mga puso’t isipan upang siya ay maghari sa aming buhay.

Tayo ay binubusog ni Kristo sa Banal na Eukaristiya sa pamamagitan ng kanyang Salita & ng kanyang Katawan. Ang hamon sa atin ay maging mapagbigay ng buhay para sa ibang tao sa ating pakikinig at pagsasabuhay ng Salita & sa pagbabahagi sa Misteryo ng Banal na Katawan at Dugo ni Kristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 21, 2021 at 9:44 am

Ang ating ebanghelyo ngayon ay may kinalaman sa ating pagbabasa o pakikinig ng mabuting balita o pgadalo sa banal na misa. May mga taong pgaklabas pa lamang simbahan ay nakakagawa na agad ng kasalanan halimbawa ay natapakan ang paa at nagalit, may nakaaway sa kalye na nakagitgitan ng sasakyan o kaya ay namintas agad, ito ay halimbawa ng binhi na nalaglag sa kabatuhan. Mayroon namang nagsimba ng Linggo at mierkules pa lamang ay bumalik na naman sa masamang gawi ito ay halimbawa ng binhi na nalaglag sa dawagan, timubo ngunit madali ding namatay. Mayroon namang nagsimba at ninamnam ang mabuting balita, isinakatuparan ang aral na natutunan sa misa, sinunod ang kalooban ng Diyos, nagsisi sa mga nagawang kasalanan, humingi ng kapatawaran at nagsisikap na talikuran na ang kasamaan, ito naman ang mga binhi na nahulog sa matabang lupa na binabanggit mi Hesus sa ebanghelyo. Kay ngayon mga kapatid, suriin mo ang inyong sarili, kayo ba anong klaseng binhi nahulog?

Reply

Kay Lee July 21, 2021 at 9:46 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 21, 2021 (Wednesday): “Since They Had No Root They Withered Away?”

Scripture: Matthew 13:1-9
#AlmuSalita #LabasSaKulungan

“Sabi ng Ebanghelyo,
‘That same day, Jesus left the house
and sat down by the lake side.
Many people gathered around him.’

Ang nagustuhan ko dito
ay iyong ugali ng pamamasyal
kasi doon nagkakaroon ng informal
na evangelization.

Iyong uupo ka sa isang park
o sa isang tabi at kinakausap mo
iyong mga tao sa’yong paligid.
And in that conversation in life,
nagaganap ang evangelization.

Mahilig si Hesus sa ganiyan.
Mahilig Siyang mamasyal at
sa Kaniyang paglakad, bigla
Niyang kanita ang mga unang apostoles
o biglang nakausap ang babaeng samaritana;
hindi sa pormal na pagtuturo kun’di
sa informal na paglalakad, pag-upo,
at pakikipag-usap sa mga tao na
nasa paligid.

Sana maging ganiyan po tayo.
Sana open tayo sa kind of evangelization
na umaalis tayo sa ating kulungan.
Minsan ho, ang ating mga tahanan,
opisina, maliliit na mundo
ay parang nagiging kulungan;
nandoon at nandoon lang tayo.
I think ang invitation ng Ebanghelyong ito
ay go out; get out of that kulungan
kung saan naroon ang iyong maliit
na bubble. Makipagrelate sa ibang tao
at makikita mo na marami kang
madadala sa Panginoon kung ikaw
ay open, nakikipagkwentuhan,
o nakikipaghalubilo.

Dadami ho ang interaction
na nagdadala ng tao sa Panginoon.

Subukan po natin.
Even online, get out
of your daily routine
para mag-reach out sa iba.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom,
and to ponder your divine plan is to grow in the truth.
Open my eyes to your deeds, and my ears to the sound of your call,
that I may understand your will for my life
and live according to it.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: