Biyernes, Hulyo 16, 2021

July 16, 2021

PANALANGIN NG BAYAN

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa Langit sa ating pananampalataya, pag-ibig, at mahabaging awa.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon ng awa, basbasan mo kami.

Ang mga Kristiyano saanman nawa’y hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga bansa sa mundo nawa’y matutong gumalang at tumulong sa isa’t isa at hindi maggamitan lamang kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, nawa’y hindi natin hatulan ang mga nagkakamali kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa nawa’y tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pagaanin ang kanilang pinapasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik-loob, tapat na pananampalataya, at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:24 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 13, 2021 at 1:33 pm

PAGNINILAY: Ipinadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang tao at patnubayan sila tungo sa mabubuting relasyon sa kanya. Ang Unang Pagbasa ay ang paghahanda sa ikasampung salot na ipapadala ng Panginoon sa Egipto dahil sa pagkamagitas ng Faraon na ayaw palayin ang mga Israelita. Nagbigay ng Panginoon kay Moises ng mga gawain upang ipagdiwang ng bayang Israel ang unang gabi ng Pampaskuwa. Ang mga hayop ay ihahandog, at ang mga dugo nila ay ipipintura sa mga poste ng bawat pintuan, bilang tanda na dadaan ang Panginoon sa kanila, at kikitilin niya ng buhay ng mga sanggol ng mga Egipcio. Nag-utos din ang Diyos na magsalu-salo sa gabing iyon bilang pag-aalala ng kaligtasan kanyang gagawin.

Ang Pista ng Pampaskuwa ay ginugunita ng mga Hudyo taun-taon bilang pag-aalala sa kadakilaan ni Yaweh na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Sa Bagong Tipan, si Hesus ang Korderong Pampaskuwa na gaganapin ang pinakaganap at kumpletong paghahandog na mag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay mula sa Kamatayan. Ito ang pagliligtas ng Diyos, na minahal tayo sa puntong nakibaka at nagtagumpay siya laban sa kasamaan at kamatayan. Ang Eukaristiya ay tanda ng Misteryong Paskwal, na si Kristo ay nananahan sa presensiya natin sa pagtanggap natin sa kanyang Salita at Katawan. Sa huli, ang Misa ay siyang panglasap natin tungo sa kaluwalhatian ng langit, kung tayo rin ay makikibahagi sa gawain ng Panginoon sa ating pakikiisa at pagiging mga saksi niya.

Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya’y nahahabag sa pinagdadaanan ng tao sa buhay. Kaya tayong mga Kristiyano ay tinatawag na mahalin ang kapwa-tao sa pagpapamalas ng kabutihan. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paghaharap ni Hesus sa mga eskriba at Pariseo sapagkat napansin nila ang mga Apostol ay nangingitil ng uhay sa Araw ng Pamamahinga. At ayon sa Kautusan ni Moises, labag sa utos tungkol sa sabat ang pagtratrabaho. Ngunit ang tugon ni Hesus ay ang kwento ni Haring David at ang kanyang mga kasamahan nang sila’y mamamatay na sa taggutom, at kinain nila ang tinapay mula sa altar na dapat ang mga pari katulad ni Ahimelech lang ang maaring hawakan ito. Kaya ito’y naging espesyal na pagkakataon sapagkat ginawa iyon ni David upang mapalusog sila. Ang naging aral ng salaysay ay nang sabihin ni Hesus na ang Araw ng Pamamahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao, at hindi ang tao ang gumawa ng okasyong iyon. Bilang Anak ng Tao, si Kristo ay Panginoon ng Araw ng Pamamahinga.

Ang ikatlong utos ay nagsasaad sa paggalang at pagsamba sa Diyos na lumikha ng sandaigdigan sa loob ng 6 na araw at isinaalang-alang ang ika-7 bilang pamamahinga. Kaya sa ating mga Kristiyano, ang ating “sabbath” ay tumapat tuwing araw ng Linggo sapagkat inaaalala natin ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang Pagkabuhay ng Panginoon ay itinuturing na “ikawalong araw” sapagkat ito’y tanda ng pagbubukang-liwaway ng bagong nilikha. Tayo ay minarapat na biyayaan ng karapatang maging mga anak ng Ama. Tinitignan niya ang puso ng bawat taong mapagkumbaba sa kabila ng mga abilidad at kakayahan.

Ito’y nagpapaalala sa atin na mahalaga ang batas para sa ating kaayusan at disiplina. Subalit ang diwa ng batas ay kailangan nating ipairal na dapat manaig sa ating mga puso ang paggawa ng mabuti sa kabila ng mga paghihigpit sa ating mga paligid. Kaya ang mahalaga dito na sa bawat araw, lalung-lalo na sa Linggo, maghari nawa ang ating pagmamahal sa Diyos at kapwa-tao sa kabila ng mga striktong pagsunod sa kautusan. Kung tayo ay itinuturo na gumawa ng tama at talikdan ang masama, gawin natin itong pagkakataon na gumawa ng mabuti, at kasama na diyan ay ang pagpapamalas ng ating awa at malasakit sa ibang tao.

Reply

Ferdy Baetiong Parino July 16, 2021 at 9:34 am

Isang pari ang nakasabay naming kumain ng tanghalian noong nakaraang Biernes Santo. Ang hain ay lechon manok, spare ribs, lechon paksiw at monggo. At sinabi nya, kumain lamang kayo, hindi ang kinakain natin ang susi sa langit kundi ang pakikitungo mo sa kapwa mo. Ibig nyang sabihin na hindi kasalanan ang kumain ng karne sa biernes santo at ang hindi pagakain nito ay kalulugdan ka na ng Diyos. Ang nais ni Hesus sa ebanghelyo ay HABAG at hindi ang pagsunod sa mga tradisyong batas. Sinusunod mo nga ang mga alituntunin sa araw ng Pamamahinga pero ikaw naman ay nanlalamang ng kapwa ay wala ring saysay. Binigyang diin ni Hesus sa huling parte ng ebanghelyo ang Habag. Nais nya palambutin ang ating mga puso, wag maging madamot o makasarili, patawarin ang mga kagalit, wag matuwa sa masamang nangyari sa isang tao kahit pa sya ay masama. Wag ipanalangin ng masama ang kaaway, tulungan ang mga walanv wala, balo, matandang dalaga, maysakit at bilanggo. Napakasarap isipin kung ang lahat ng tao ay nag iibigan pero hindi ito imposible, simulan natin sa bawat isa, what goes around, comes around. Lahat tayo ay may awa sa katawan, ilabas natin ito at ipadama sa iba.

Reply

Kay Lee July 16, 2021 at 11:01 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 16, 2021 (Friday): “I Desire Mercy and Not Sacrifice”

Scripture: Matthew 11:28-30
#AlmuSalita #Pahatid

“Sabi ni Hesus,
‘This is greater than the temple here.
And if you really knew the meaning of
words, ‘It is mercy I want, not sacrifice,’
you would not have condemned the innocent.
Besides, the Son of man is the
Lord of the Sabbath.’

Ang turo ni Hesus ay ganito,
dapat maramdaman mo lagi ang kalayaan.

Ang paglilingkod sa Diyos
ay hindi sapilitan.
Iyan ay kalayaan.

Ang mga iniaalay sa Diyos
sa Diyos ay hindi sapilitan.
Malaya kang gawin iyan.

Ang paglilingkod sa Kaniya
ay hindi pwedeng sapilitan.
Dapat bukal sa puso at kalooban.

Ang pamimilit ay hindi lenggwahe
ng Panginoon. Ang lenggwahe ng Panginoon
ay pagmamahal, paglilingkod, at pagbibigay
ng sarili. Sa kalayaan nagbubukal ang
paglilingkod natin sa Diyos.
Remember that.

Try mo na lahat ng ginagawa mo
para sa Panginoon ay hindi sapilitan,
iyong tumulong financially sa parokya
o kaya iyong magsimba sa araw ng Linggo,
try mo na ikaw mismo ang magkukusang
gawin ang mga iyan; iyong malaya kang
magdedesisyon na gawin iyan.

Magbigay.
Maglingkod.
Magpatawad.
Magmahal.

Ang kalayaan ay ang puso
na tunay na nagmamahal sa Diyos.
At iyon ay nagiging kalugod-lugod
sa Kaniya.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord, make us to walk in your way:
Where there is love and wisdom, there is neither fear
nor ignorance; where there is patience and humility,
there is neither anger nor annoyance; where there is poverty
and joy, there is neither greed nor avarice; where there is peace
and contemplation, there is neither care nor restlessness;
where there is the fear of God to guard the dwelling,
there no enemy can enter; where there is mercy and prudence,
there is neither excess nor harshness; this we know through your Son,
Jesus Christ our Lord. (Prayer of Francis of Assisi, 1182-1226)”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: