Biyernes, Hulyo 16, 2021

July 16, 2021

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Exodo 11, 10-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fifteenth Week of the Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of Our Lady of Mt. Carmel (White)

UNANG PAGBASA
Exodo 11, 101-12. 14

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Egipto.

Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, “Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya.

Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya, na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalu-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing-apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin nang hilaw o nilaga ang kordero; litsunin ito nang buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman-loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka-umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod; dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskuwa ng Panginoon.

“Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Egipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng diyus-diyosan sa Egipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Egipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito’y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

o kaya: Aleluya.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos
yamang ako’y iniligtas, kinalinga at tinubos.

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.
Sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isang Araw ng Pamamahinga, naparaan si Hesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad kaya’t nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, “Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung Araw ng Pamamahinga.” Sumagot si Hesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa Kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kautusan ni Moises na tuwing Araw ng Pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunma’y hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, ‘ Habag ang ibig ko, hindi hain.’ Sapagkat ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:24 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 13, 2021 at 1:33 pm

PAGNINILAY: Ipinadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang tao at patnubayan sila tungo sa mabubuting relasyon sa kanya. Ang Unang Pagbasa ay ang paghahanda sa ikasampung salot na ipapadala ng Panginoon sa Egipto dahil sa pagkamagitas ng Faraon na ayaw palayin ang mga Israelita. Nagbigay ng Panginoon kay Moises ng mga gawain upang ipagdiwang ng bayang Israel ang unang gabi ng Pampaskuwa. Ang mga hayop ay ihahandog, at ang mga dugo nila ay ipipintura sa mga poste ng bawat pintuan, bilang tanda na dadaan ang Panginoon sa kanila, at kikitilin niya ng buhay ng mga sanggol ng mga Egipcio. Nag-utos din ang Diyos na magsalu-salo sa gabing iyon bilang pag-aalala ng kaligtasan kanyang gagawin.

Ang Pista ng Pampaskuwa ay ginugunita ng mga Hudyo taun-taon bilang pag-aalala sa kadakilaan ni Yaweh na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Sa Bagong Tipan, si Hesus ang Korderong Pampaskuwa na gaganapin ang pinakaganap at kumpletong paghahandog na mag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay mula sa Kamatayan. Ito ang pagliligtas ng Diyos, na minahal tayo sa puntong nakibaka at nagtagumpay siya laban sa kasamaan at kamatayan. Ang Eukaristiya ay tanda ng Misteryong Paskwal, na si Kristo ay nananahan sa presensiya natin sa pagtanggap natin sa kanyang Salita at Katawan. Sa huli, ang Misa ay siyang panglasap natin tungo sa kaluwalhatian ng langit, kung tayo rin ay makikibahagi sa gawain ng Panginoon sa ating pakikiisa at pagiging mga saksi niya.

Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya’y nahahabag sa pinagdadaanan ng tao sa buhay. Kaya tayong mga Kristiyano ay tinatawag na mahalin ang kapwa-tao sa pagpapamalas ng kabutihan. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paghaharap ni Hesus sa mga eskriba at Pariseo sapagkat napansin nila ang mga Apostol ay nangingitil ng uhay sa Araw ng Pamamahinga. At ayon sa Kautusan ni Moises, labag sa utos tungkol sa sabat ang pagtratrabaho. Ngunit ang tugon ni Hesus ay ang kwento ni Haring David at ang kanyang mga kasamahan nang sila’y mamamatay na sa taggutom, at kinain nila ang tinapay mula sa altar na dapat ang mga pari katulad ni Ahimelech lang ang maaring hawakan ito. Kaya ito’y naging espesyal na pagkakataon sapagkat ginawa iyon ni David upang mapalusog sila. Ang naging aral ng salaysay ay nang sabihin ni Hesus na ang Araw ng Pamamahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao, at hindi ang tao ang gumawa ng okasyong iyon. Bilang Anak ng Tao, si Kristo ay Panginoon ng Araw ng Pamamahinga.

Ang ikatlong utos ay nagsasaad sa paggalang at pagsamba sa Diyos na lumikha ng sandaigdigan sa loob ng 6 na araw at isinaalang-alang ang ika-7 bilang pamamahinga. Kaya sa ating mga Kristiyano, ang ating “sabbath” ay tumapat tuwing araw ng Linggo sapagkat inaaalala natin ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang Pagkabuhay ng Panginoon ay itinuturing na “ikawalong araw” sapagkat ito’y tanda ng pagbubukang-liwaway ng bagong nilikha. Tayo ay minarapat na biyayaan ng karapatang maging mga anak ng Ama. Tinitignan niya ang puso ng bawat taong mapagkumbaba sa kabila ng mga abilidad at kakayahan.

Ito’y nagpapaalala sa atin na mahalaga ang batas para sa ating kaayusan at disiplina. Subalit ang diwa ng batas ay kailangan nating ipairal na dapat manaig sa ating mga puso ang paggawa ng mabuti sa kabila ng mga paghihigpit sa ating mga paligid. Kaya ang mahalaga dito na sa bawat araw, lalung-lalo na sa Linggo, maghari nawa ang ating pagmamahal sa Diyos at kapwa-tao sa kabila ng mga striktong pagsunod sa kautusan. Kung tayo ay itinuturo na gumawa ng tama at talikdan ang masama, gawin natin itong pagkakataon na gumawa ng mabuti, at kasama na diyan ay ang pagpapamalas ng ating awa at malasakit sa ibang tao.

Reply

Ferdy Baetiong Parino July 16, 2021 at 9:34 am

Isang pari ang nakasabay naming kumain ng tanghalian noong nakaraang Biernes Santo. Ang hain ay lechon manok, spare ribs, lechon paksiw at monggo. At sinabi nya, kumain lamang kayo, hindi ang kinakain natin ang susi sa langit kundi ang pakikitungo mo sa kapwa mo. Ibig nyang sabihin na hindi kasalanan ang kumain ng karne sa biernes santo at ang hindi pagakain nito ay kalulugdan ka na ng Diyos. Ang nais ni Hesus sa ebanghelyo ay HABAG at hindi ang pagsunod sa mga tradisyong batas. Sinusunod mo nga ang mga alituntunin sa araw ng Pamamahinga pero ikaw naman ay nanlalamang ng kapwa ay wala ring saysay. Binigyang diin ni Hesus sa huling parte ng ebanghelyo ang Habag. Nais nya palambutin ang ating mga puso, wag maging madamot o makasarili, patawarin ang mga kagalit, wag matuwa sa masamang nangyari sa isang tao kahit pa sya ay masama. Wag ipanalangin ng masama ang kaaway, tulungan ang mga walanv wala, balo, matandang dalaga, maysakit at bilanggo. Napakasarap isipin kung ang lahat ng tao ay nag iibigan pero hindi ito imposible, simulan natin sa bawat isa, what goes around, comes around. Lahat tayo ay may awa sa katawan, ilabas natin ito at ipadama sa iba.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: