Biyernes, Hulyo 16, 2021

July 16, 2021

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen

Zacarias 2, 14-17
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Mateo 12, 46-50


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Optional Memorial of Our Lady of Mount Carmel (White)

UNANG PAGBASA
Zacarias 2, 14-17

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”

Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya. Siya’y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayun, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem.

Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya’y tumindig mula sa kanyang templo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
Banal ang kanyang pangalan!

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”

D’yos ay Makapangyarihan,
Banal ang kanyang pangalan.

o kaya
Mahal na Birheng Maria,
Ina ng Anak ng Ama.

ALELUYA
Lucas 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang sumusunod
sa salitang buhat sa D’yos
at namumuhay nang angkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 46-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:24 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: