Miyerkules, Hulyo 14, 2021

July 14, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Camilo ng Lellis, pari

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Camillus de Lellis, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Exodo 3, 1-6. 9-12

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jetro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa Bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punongkahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito ngunit hindi nasusunog. Kaya’t nasabi niya sa kanyang sarili, “Kataka-taka ito! Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab.”

Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punongkahoy, “Moises, Moises.”

“Ano po iyon?” sagot niya.

Sinabi ng Diyos, “Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang – nina Abraham, Isaac at Jacob.” Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos.

“Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egipcio. Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egipto ang aking bayan.”

Sumagot si Moises, “Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Egipto?”

“Huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo: sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Egipto ang aking bayan,” sabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang Poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan;
natatamo ng inapi ang kanilang karapatan.
Ang balangkas niya’t utos kay Moises ibinilin;
ang kahanga-hangang gawa’y nasaksihan ng Israel.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinapahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:22 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 10, 2021 at 12:45 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang sikat na kwento ng pagtawag ng Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang punungkahoy na nagliliyab, at hindi pa namamatay ang apoy nito. Dito nagpakilala ang Panginoon ng mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob, na ngayon ay dumating upang ilikas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egipto. Subalit nagtanong si Moises kung paano siya haharap sa mga Hebreo at sasabihin ang balitang ito, at ano nga ba ang pangalan ng taong nagsabi nitong mensahe sa kanya. Tugon naman ng Diyos ay AKO NGA, na ayon sa wikang Hebreo ay binubo ng apat na letra: YHWH. Kaya katulad ng kabanalan ng lugar ng punungkahoy, banal ang pangalan ng Diyos, na magpakilala sa kanyang bayang nalulugmok sa kahirapan ng pag-aalipin ng mga Egipcio upang makilala nila siya at maging tapat sa kanya.

Ang Ebanghelyo ngayon ang panalangin ni Hesus bilang pagpupuri sa Ama nating Diyos. Pinasalamatan niya ang Diyos Ama dahil sa ipinahayag na mga misteryo sa mga mapagpakumbaba at mga may kabutihang-loob na katulad ng mga bata. Unawaain po natin na hindi pinapababa ng Panginoon ang mga marurunong at matatalino, sapagkat alam na nila ang tungkol sa Paghahari ng Diyos dahil sa kanilang pag-aaral at pagsisikap. Ngayon naman ito’y ipinapakilala sa mga taong hindi masyadong dakila at kilala, o sa madaling salita, mga taong may kababaang-loob. Ang mga misteryo rin ay ipinahahayag sa mga taong nais makilala pa ang Diyos. Ito’y sapagkat si Kristo bilang Anak ng Diyos ang unang nakilala sa kanyang Ama dahil siya’y nagmula sa kanya. Kaya ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang hinahayag na mukha ng Diyos.

Sa kabila ng mga iba’t ibang sitwasyon na ating hinaharap, patuloy ang Diyos sa kanyang pagpapamalas ng kabutihan sa atin. Kung tayo lamang ay magpapakumbaba at kikilalanin siya sa pamamagitan ng pagiging saksi ng Mabuting Balita ng kanyang Anak, tayo ay kanyang pagpapalain para makamtan balang araw ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 14, 2021 at 9:26 am

Be grateful. Yan ang magandang kaugalian na nais ipagawa sa atin ng ebanghelyo. Si Hesus mismo na Diyos ay nagpapasalamat sa Ama sa mga ibinigay sa kanya. Tayo pa kayang tao lamang ay makakalimot na magpuri at magpasalqmat sa Diyos. Ang isilang ka pa lang sa mundo at pinahiram ng buhay ay dapat na nating ipagpasalamat, walang kapansanan, may natutulugan, may nakakain, may asawa, may mga anak, may hanapbuhay, may mga kaibigan, walang malalang sakit., Aba! Napakapalad mo kapatid, dapat ay walang hanggang pasasalamat ang gawin natin sa Diyos. Lahat magmula sa maliliit na bagay ay ipagpasalamat mo, ang magising ka tuwing umaga, may tubig na nagagamit, mapayapang araw, ligtas sa mga kalamidad, hindi naghihiwalay ang magulang, hindi nahiwalay sa asawa, nairaraos ang maghapon, lahat, lahat ay ipagpasalamat sa Panginoon, Dahil kadalasan ay naalala lang natin si Hesus kapag tayo ay may problema na, may kahilingan, maysakit ka o mahal mo sa buhay. Dapat na maalala lagi natin sya sa kasiyahan mo sa buhay hindi lamang sa kapag wala ka ng matakbuhan. At alalahanin mo ma kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon magpsalamat ka pa din dahil mas mapalad ka pa din kumpara sa iba, mas madami pang malala ang sitwasyon sayo, lalo na ang mga bulag, lumpo, pipi at bingi, homeless, mga pulubi, people fighting from cancer, nasa bilangguan, madaming pang iba. Kaya kapatid, Magpasalamat sa kanyang biyaya at awa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: