Linggo, Hulyo 11, 2021

July 11, 2021

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Amos 7, 12-15
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Efeso 1, 3-14
Marcos 6, 7-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fifteenth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Amos 7, 12-15

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasias, ang saserdote sa Betel, si Amos, “Bulaan kang propeta! Magbalik ka na sa Juda; doon ka maghanapbuhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari.”

Sumagot si Amos, “Hindi ako propeta – hindi ko ito hanapbuhay. Ako’y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong-igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya, sa mga taga-Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Pag-ibig mo’y ipakita,
iligtas kami sa dusa.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 3-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo’y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila nag pag-ibig na ipinadama niya sa atin! Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

At dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.

Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig sa kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan – ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan!

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
Efeso 1, 3-10

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo’y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila nag pag-ibig na ipinadama niya sa atin! Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Efeso 1, 17-28

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 7-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.” Sinabi rin niya sa kanila, “At sa alinmang tahanang inyong tuluyan – manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga taga-roon.” Kaya’t humayo ang Labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito; pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming maysakit.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:21 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 24, 2021 at 12:42 pm

PAGNINILAY: Ipinapaala sa atin ng mga Pagbasa para sa Linggo na ito ang kahalagahan ng misyon na ibinibigay ng Diyos.

750 taon bago dumating si Kristo, si Amos ay isinugo ng Panginoong Diyos upang maging tagapropesiya sa bayang Israel. Dito ipinaalala ng propeta sa bayan na huwag gumawa ng mga masasamang bagay na hindi nagugustuhan ng Panginoon, katulad ng pagyuyurak sa mga mahihirap at pagbebenta sa kanila gamit ang malaking halaga. Ito’y ikinagagalit ng hari ng Israel pati ang saserdote ng Betel na si Amasias na umutos sa kanya na lumisan sa lugar. Ngunit sinabi ni Amos na karapatan at tungkulin niyang magpropesiya para sa bayan kung anong ang niloloob sa kalooban ng Panginoon na gawin at sabihin ang tama at mabuti. Ang misyon ni Propetang Amos ay higit na nakikita sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo.

Ipinahayag sa Ebanghelyo kung paanong isinugo ni Hesus ang Labindalawang Apostol upang mangaral ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan bilang katuparan ng kanilang mga itinuturo. Sa pagkakaroon ng misyon, sila’y ibinilin na huwag magdala ng kahit anupamang bagay, sapagkat ang mga pangangailangan nila ay ibibigay ng bawat bahay na kanilang dadatnan. Sila’y rin tatanggapin ang kapayapaan mula sa bahay na sumalubong sa kanila, ngunit ipapagpag naman nila ang alikabok mula sa kanilang mga paa upang hindi mabitbit nila ang hindi pagtanggap ng bayang iyan sa kanila. Kaya nga ang Labindalawang Apostol ay ang 12 Tribo ng Bagong Israel sapagkat sila’y naging pundasyon ng ating Simbahan dahil sa kanilang mga itinuro at isinabuhay sa ngalan ni Hesukristo.

Sa ating kasalukuyang panahon, dinidiin at itinuturo ng ating Simbahan tungkol sa “Evangelization of the Gospel”. Itong patakaran ay hindi lamang nangangahulugang pagpaparangal o kaya mamuhay katulad ng isang Pari/Madre, bagkus pati rin ang pagiging saksi sa Mabuting Balita sa araw-araw na pamumuhay ayon sa katauhan/kinalalagyan ng tao. Ipinaalala sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na tayo’y mga anak ng Diyos dahil kay Kristo na tumubos sa atin sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang Dugo nang siya’y nabayubay sa Krus upang ialay ang kanyang buhay para tayo’y mamuhay nang may mabubuting relasyon sa ating Diyos Ama. At tayo’y nakikibahagi sa “Evangelization of the Gospel”, kapwang ang ating mga pastol na nasa Hierarkya at tayong nasa samahan ng Laiko. Kaya nawa’y patuloy nating palakasin ang misyong ibinigay sa ating ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 11, 2021 at 9:40 am

Sa ating ebanghelyo ngayon, hindi natatapos sa pagbabago lamang ng ating sarili. Kapag tayo ay nagtagumpay na sa pagkakaroon ng relasyon kay Kristo may tungkulin pa tayo. Nararapat nating maghanap ng nawawalang tupa. Sapagkat lahat tayo ay mga apostol. Umpisahan mo ito sa iyong bakuran o sa isang kaibigan na palagay mong naliligaw na ng landas. Ang misyon natin ay mahimok sila na magsisi sa kanilang kasalanan at iwaksi na ang kasamaan. Magpatotoo ka, ikwento ko ang mga naging karanasan monsa pagbabagong buhay, ang kaligayahan na iyong nadarama ngayon, ang peace of mind na hindi nabibili ng salapi, ang mga biyaya ng kaloob ng Diyos bilang gantimpala sa mha kabutihang nagawa, dahil si Hesus ay lubhang nalulugod sa taong makasalanan na nagsisi at iwinaksi ang kasamaan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: