Biyernes, Hulyo 9, 2021

July 9, 2021

Play

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Agustin Zhao Ron, pari at martir
at mga Kasama, mga martir

Genesis 46, 1-7. 28-30
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Mateo 10, 16-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Augustine Zhao Rong, Priest, and Companions, Martyrs (Red)

UNANG PAGBASA
Genesis 46, 1-7. 28-30

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beer-seba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, “Jacob! Jacob!”

“Nakikinig po ako,” tugon niya.

“Ako ang Diyos ng iyong ama,” wika sa kanya. “Huwag kang matakot na pumunta sa Egipto. Doon, ang lahi mo’y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay.”

Mula sa Beer-seba, naglakbay si Jacob. Siya, at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Egipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Canaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo.

At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya’y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila’y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama, at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, “Ngayo’y handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Iingatan ng Diyos yaong masunurin,
ang lupang minana’y di na babawiin.
Kahit na sumapit ang paghihikahos,
di mararanasan nila ang magdahop.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ang mabuti’y gawin, masama’y itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Pagkat yaong bayang wasto ang gawain,
ay mahal ng Poon, hindi itatakwil.
Sila’y iingatan magpakailanman,
ngunit ang masama ay ihihiwalay.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

ALELUYA
Juan 16, 13a; 14, 26d

Aleluya! Aleluya!
Pagdating ng Espiritu,
itataguyod n’ya kayo
sa tanang itinuro ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 16-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman; at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay; gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin; ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo: hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:20 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Pablito C. Javier Jr July 1, 2021 at 9:32 am

Sa panahon natin ngayon kailangan natin Ang tayo’y manampalataya at magtiwala sa diyos na ating panginoon. Tanging siya lamang Angmakapagliligtas at makapagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kung tayo mam ay nahihirapan sa ating buhay sa diyos sa kanya tayo lumapit sumampalataya, manalig at siya ang magbibigay Ng lahat Ng ating pangangailangan. Amen

Reply

Reynald Perez July 8, 2021 at 6:57 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang masayang muling pagsasama ni Jose at ng kanyang pamilya. Ito ay nagdulot ng kagalakan kay Israel, na magsasama silang magkapamilya sa Egpito. Pati na rin ang mga Hebreo ay sumama kay Israel patungong Egipto, kung saan sila nanirahan. At sinabi nga sa pagbasa na ang muling pagtatagpo ni Israel kay Jose at ang muling pagsasama ng kanyang pamilya ay sapat na sapagkat handa na siya humimlay nang mapayapa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang patuloy na pagsusugo ni Hesus sa kanyang 12 Apostol upang ipahayag ang Mabuting Balita ukol sa Paghahari ng Diyos. Nagbigay ng paalala si Kristo sa kanyang alagad na sila’y isusugo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya narinig natin ang mga posibleng banta sa buhay ng mga Apostol habang sila’y nangangaral. Subalit pinapatatag ni Hesus ang kanilang misyon at pananampalataya sa iba’t ibang sambahayan sa mga nayon at bayan ng Israel. Kaya itong pahayag ng Panginoon ay dapat magsilbing kalakasan natin upang maging matatag ang ating misyon bilang kanyang mga saksi. Alam natin na darating ang mga banta, lalung-lalo na ang mga taong pagtatawanan tayo dahil tayo ay may mabuting relasyon sa Panginoon. Kaya nawa’y patuloy tayong sumasampalataya at magtiwala sa Diyos sa pagtupad ng ating misyon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 9, 2021 at 9:47 am

Ako ay dating lubhang makasalanang tao, wala akong takot sa Diyos sa ginagawa kong kasamaan. Nagkaroon ng pangyayari na ako’y may suliranin na naisip kong Diyos na lamang ang makakagawa. Sinubukan kong magdasal sa naririnig kong madaming deboto, ang Poong Nazareno. Dinulog ko sa kanya ang isang imposibleng dalangin. At ako ay nagulat na dininig nya iyon sa kabila ng aking pagihing makasalanan. Simula noon ay nasabik na ko sa pakikining ng misa. Nagkaroon ako mg relasyon kay Hesus at tinuring ko syang kaibigan, sa kanya ko ma ikunkwento lahat, nagpupuri at nagpapasalamat. Pumasok din ako bilang lay minister sa parokyang malapit sa amin. At duon ako nagsimulang pagtawanan ng mismong aking mga kaibigan, kinukutya din ako ng mga kapitbahay na kesyo ano daw ba nangyayari sa akin, may nagsabi pang ako’y nababaliw na. Pero ipinapatuloy ko lamang ang magangdang relasyon sa Diyos. Pinagsisishan ko ang mga kasalanan, sinisikap kong makaiwqs sa tukso ng demonyo, at tinatamasa ko ngayon ang sarap ng pakiramdam ng may natutulungang tao. Nagkaroon din ako ng kapayapaan, as in peace of mind na hindi kayang bilin ng salapi. At may premyo pa, dinidinig ni Hesus ang aking mga panalangin sapagkat nagagalak si Hesus sa taong nagbabalik loob lalo na ang dating makasalanan, Sya ay mabuting pastol na iiwan ang 99 na tupa para hanapin ang isang nawawala. Kapatid, ano man ang edad mo ngayon, ano man katayuan mo sa buhay ngayon, hindi pa huli ang lahat, iniintay ka ni Hesus, Mahal na mahal nya tayo.

Reply

Kay Lee July 9, 2021 at 10:44 pm

AlmuSalita Daily Gospel Meditation
July 9, 2021 (Friday): “Sheep in the Midst of Wolves – Wise and Innocent”

Scripture: Matthew 10:16-23
#AlmuSalita #LordToTheRescue

“Sabi ni Hesus sa Ebanghelyo,
‘Brother will hand over brother to death,
and father his child, and children will
turn against their parents and have them
put to death; everyone will hate you
because of me but whoever stands firm
to the end will be saved.’

Hindi sinabi ng Panginoon
na mamahalin ka ng lahat,
na tatanggapin ka ng lahat,
o pupurihin ka ng lahat.
Hindi. Actually, it’s
the exact opposite.

Marami kang maeencounter
na mga tao na maghe-hate sa’yo,
lalaban sa’yo, tatraydurin ka,
magtatangkang sirain ang buhay mo.

If you remain firm,
kung mananatili kang tapat at matibay,
you will see salvation. Makikita mo
na ang Panginoon ay to the rescue.
Makikita mo na ang Panginoon ay may
plan sa lahat ng bagay. Makikita mo
na ang Panginoon ang pumili na dumaan
ka sa hirap para pagtibayin ang iyong loob
and at the same time para kilalanin mo
ang mga tao sa paligid mo.

May mga tao na malaking blessing sa’yo
kapag hindi siya sumasang-ayon sa’yo.
Kung inuusig ka nila, mapalad ka.
Ang problema ay kapag may mga tao
na ganiyan kabaluktot ang ugali
at kung sila’y kakampi mo,
talagang idol na idol ka nila,
then you are in trouble.

That means that your values are a disaster;
your priorities in life are not good.

May mga tao na uusigin ka
at sisirain ka dahil ang kanilang
pagkatao ay sira at baluktot.

Kaya ang papuri, pasasalamat,
pagtanggap, at pagmamahal ng lahat
ay hindi ang hinahanap natin.

Gawin ang kalooban ng Diyos.
That will bring a lot of opposition
but that will bring salvation
at ang pagliligtas ng Panginoon
sa buhay natin.”

– Fr. Luciano Felloni

Pray:
“Lord Jesus, it is my joy and privilege
to be your disciple. Give me strength and courage
to bear any hardship and suffering which may come my way
in serving you and obeying your will. May I witness to others
the joy of the Gospel – the good news of your kingdom of peace,
joy, and righteousness.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Tag! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral!

God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: