Huwebes, Hulyo 8, 2021

July 8, 2021

Play

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 10, 7-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, “Nakikiusap po ako, ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo’y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo’y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo.

“Ang lahat ng ito’y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin: ‘Alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa; maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati.’”

Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egipcio, kaya’t ang balita’y mabilis na nakarating sa palasyo. “Ako si Jose!” ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. “Buhay pa bang talaga ang ating ama?” Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. “Lumapit kayo,” wika ni Jose. Lumapit nga sila, at nagpatuloy siya sa pagsasalita, “Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Sa lupain nila’y mayroong taggutom na ipinarating
itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain.
Subalit ang Diyos sa unahan nila’y may sugong lalaki
tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Mga paa nito’y nagdanas ng hirap nang ito’y ipangaw,
pati leeg niya’y pinapagk’wintas ng kolyar na bakal;
hanggang sa dumating ang isang sandali na siya’y subukin
nitong Panginoon, na siyang nangakong siya’y tutubusin.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Ang kinasangkapan niya’y isang hari, siyang nagpalaya,
pinalaya siya nitong haring ito na namamahala,
doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala,
sa buong lupain, si Jose’y ginawa niyang katiwala.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 7-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak, o tanso – sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ang supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatang sa kanyang ikabubuhay.

“At saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga tao sa buhay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:20 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 3, 2021 at 11:50 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang kasukdulan ng kwento ni Jose at ang kanyang 10 kapatid. Matatandaan si Jose ay ang pinakapaboritong anak ng kanilang ama na si Jacob (Israel) bukod kay Benjamin na pinakabata sa kanilang lahat, kaya binigyan siya ng isang makulay na balabal. Kaya tinangka siyang pabagsakin ng kanyang mga kapatid sa balon upang mamatay, subalit binenta siya bilang alipin sa Egipto. Dito siya’y lumaki at dahil sa angkop na interpretasyon ng panaginip ng Faraon ay hinalal bilang Gobernador ng Egipto. Kaya nang magkatagpo sila ay ipinakulong niya sila, ngunit ipinalaya kung isa sa kanila ang magtratrabaho, sapagkat hindi nakikilala ng kanyang mga 10 kapatid na si Jose ang kinakausap nila. Ngayon ay makikita natin ang paghiling ni Juda na palayain sapagkat hinihintay sila ng kanilang amang si Jacob (Israel) at ang bunso nilang kapatid na si Benjamin. Sa sobrang pagkaluha ni Jose ay inamin na niya ang kanyang totoong identidad, na hindi siya namatay, kundi buhay na buhay at nakatayo sa harap nila. Makikita rito ang pagbubuo muli ng pamilya ni Jacob, kaya ang kanyang 12 anak ay kinikilalang 12 Tribo ng Israel.

Ang ating Ebanghelyo ay ang mga utos na ibinilin ni Hesus sa kanyang Labindalawang Apostol upang ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Sila’y inutusan na huwag magdala ng ibang bagay sa pagpaparangal, sapagkat lahat ng kanilang pangangailangan ay ibibigay sa kanila. Sila’y magpapahayag tungkol sa Kaharian ng Diyos na naparito at gagawa ng maraming kababalaghan. Sila’y tatanggapin ng iba’t ibang nayon/bayan at magbabati ng kapayapaan, ngunit ipapagpag nila ang alikabok sa kanilang bayan kung hindi sila’y tatanggapin. Mahalaga itong pagsusugo ng Panginoon sa kanyang 12 Apostol sapagkat sila’y tinuturing na mga Bagong 12 Tribo (Apostol) ng Bagong Israel (Simbahan). Ipinatuloy nila itong gawain kahit si Hesus mismo ay umakyat na sa langit. Sila’y magiging pundasyon at batayan ng ating Simbahan sa pagpaparangal at pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita ni Kristo. Itong misyon ng “Evangelization” ay ipinapatuloy hanggang ngayon hindi lang sa Hierarkiya ng Simbahan o kaya sa mga relihiyoso’t relihiyosa, kundi pati na rin sa mga Laiko, kung saan tayo ay nabibilang. Lahat tayo ay bahagi ng pagpapahayag ng mensahe pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating kasalukuyang pamumuhay/lifestyle upang maipakita natin ang tama, totoo, at mabuti ayon sa mga mata ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetionh Pariño July 8, 2021 at 9:21 am

Sa eskwelahan ay may mga libro na syang gabay sa pagtuturo ng mga guro upang ang mga mag aaral ay magkaroon ng kaalaman na magagamit nila sa kinabukasan. Ang bawat bansa ay may mga nasusulat na batas na dapt sundin upang magkaroon mg kaayusan ang isang bayan. Sa lansangan ay mga traffic signs and laws na dapat sundin upang maiwasan ang aksidente at para sa kaligtasan ng lahat ng nasa kalye. Ganun din ang Mabuting Balita, magkaroon tayo ng oras sa pagbasa o pakikinig ng Salita ng Diyos, it will only take 2 to 3 minutes of your time, bumababad nga tayo ng ilang oras sa fb o youtube or netflix eh. Sapagkat ang Mabuting Balita nman ang sya nating gagamitin sa pang araw araw na pakikisalamuha sa ating kapwa at kay Hesus, Katulad ng libro, constitution o mga batas, itong Salita ng Diyos ang ating gabay upang tayo ay magkaroon ng kaalaman, magkaroon ng kaayusan, matamasa ang kapayapaan, makasunod sa kalooban ng Diyos at upang hindi maligaw mg landas. Pero sa ebanghelyo ngayon ay hindi mo dapat ito sarilinin, sa bawat maibigay sayong pagkakataon ay nararapat mo itong ipamahagi sa ating kapwa, kahit sa paanong paraan na gusto mo, personal, social media, ikaw ang bahal basta ang misyon natin ay maging apostol tayo na makakapag anyaya sa kapatid na manumabalik sa Panginoon at magsisi sa mga nagawang kasalanan. At siguraduhin sa kanila na may nag iintay na gantimpala sa langit sa mga taong nagsisisi at nagsusumikap na hindi na muli gawin ang mabigat na kasalanang nagawa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: