Martes, Hulyo 6, 2021

July 6, 2021

Play

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Maria Goretti, dalaga at martir

Genesis 32, 22-32
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Mateo 9, 32-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Maria Goretti, Virgin and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Genesis 32, 22-32

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, gumising nang gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa Ilog Jaboc ang dalawa niyang asawa, labing-isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian, at mag-isang nagbalik sa kabila.

Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang-liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito’y nalinsad. Sinabi ng lalaki, “Bitiwan mo na ako at magbubukang-liwayway na!”

“Hindi kita bibitiwan hangga’t hindi mo ako binebendisyunan,” wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya’y si Jacob.

Sinabi sa kanya ng lalaki, “Mula ngayo’y Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay.”

“Ano pong ngalan ninyo?” tanong ni Jacob.

“Bakit gusto mo pang malaman?” sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob.

Sinabi ni Jacob, “Nakita ko nang mukhaan ang Diyos, gayunma’y buhay pa rin ako.” At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayo’y hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kailanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Hahatol ka sa panig ko sa pasiya mong ibibigay,
pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran.
Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid,
sa piling ko, naroon ka’t kahit gabi’y nagmamasid;
ako’y iyong sinisiyasat, nasumpungan mong matuwid,
tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis.

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik;
sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig,
sa piling mo’y ligtas kami sa kamay ng malulupit.

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayun ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak;
yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak.

Yamang ako ay matuwid,
ang mukha mo’y mamamasid.

ALELUYA
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 32-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dinala kay Hesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Hesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao, at sinabi nila, “Kailanma’y walang nakitang katulad nito sa Israel!” Datapwat sinabi ng mga Pariseo, “Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.”

Nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga maysakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:19 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 3, 2021 at 11:13 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay nagpapahayag tungkol sa bakbakan sa pagitan ni Jacob at ng lalaki sa Penuel. Tila’y nananalo na si Jacob, hanggang sa pinalo siya sa balakang at ito’y nalinsad. Dito’y binago ang kanyang pangalan mula Jacob ay naging Israel. At nakilala agad ni Israel na nakatagpo niya muli ang Panginoong Diyos na nagbigay sa kanya ng lakas.

Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag tungkol sa mga magagandang gawain ni Hesus. Una na rito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga sinasapiang tao. Ikalawa ay ang paglilibot sa iba’t ibang nayon upang ipahayag ang Paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Ikatlo ay ang kanyang pahayag sa mga alagad tungkol sa kasaganaan ng ani, ngunit kaunti lamang ang mga mag-aani. Makikita rito ang kahalagahan ng misyon sa bawat Kristiyano. May kapangyarihan ang ating Panginoon laban sa kasamaan, kaya tayo rin ay biniyayayaan upang manaig tayo laban sa tuksong mapapalapit sa atin sa kasalanan. At katulad ng sinabi ni Hesus na tayo rin ay sinusugo niya sa ani ng mundo upang ipaghasik ang kabutihan at pagmamahal sa buong mundo. Ito’y nagsisimula sa bawat lugar na pinupuntahan natin, kung paano tayo’y nakikipagrelasyon sa ating kapwa.

Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa misyon na makilala ng lahat na ang Diyos ay naghahari sa bawat isa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 6, 2021 at 9:45 am

Kailangan tayo ni Hesus bilang mga manggagawa. Manggagawa na magpapalaganap ng Mabuting Balita. Ano ba ang kalakaran ngayon? Makabagong teknohiya katulad ng celfon at internet. Halos lahat ng tao ngayon ay nakatutok na sa kanilang mga gadget, maging matanda, bata, mayaman at kahit mahirap. Bakit hindi natin gawin itong medium upang maging manggagawa ni Hesus. Sa halip na puro pagyayabang at pagppasikat sa social media ay gamitin natin itong paraan upang makabasa o makapakinig ang mga tao ng mabuting balita. Halimbawa sa mga GC nyo or group messaging, magpadala tayo ng mga nabasa nating ebanghelyo na palagay mong makakatulong sa makakabasa. Pwede ka ring magpost sa facebook ng patotoo na magandang nangyari sayo nung ikw ay nagbalik loob, sa halip na ipagyabang ang bagong gamit o ari ariaan na natamo ay ipaalam mo sa kanila na ito ay biyaya ng Diyos dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tao ay mahilig sa gantimpala, nature yan ng lahat ng tao, kayat samantalahin natin yun na ipaalam sa kanila na matatamo mo ang gantimpala galing sa langit kung susundin mo ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tayong lahat ay mga pari, hindi ka ginawa ng Diyos para lamang sa iyong sarili, tayo ay may tungkulin din ipalaganap ang salita ng Diyos katulad mg ginawa ni Hesus at ng mga apostol.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: