Linggo, Hulyo 4, 2021

July 4, 2021

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 2, 2-5
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Mata nami’y nakatuon
sa awa ng Panginoon.

2 Corinto 12, 7-10
Marcos 6, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourteenth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 2, 2-5

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi: “Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi — pagkat matigas nga ang kanilang ulo — malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Mata nami’y nakatuon
sa awa ng Panginoon.

Ang aking pangmasid doon nakapukol,
sa luklukang trono mo, O Panginoon.
Tulad ko’y aliping ang inaasahan
ay ang amo niya para matulungan.

Mata nami’y nakatuon
sa awa ng Panginoon.

Kaya walang humpay ang aming tiwala,
hanggang ikaw, Poon, sa ami’y maawa.
Mahabag ka sana, kami’y kaawaan,
labis na ang hirap naming tinataglay.

Mata nami’y nakatuon
sa awa ng Panginoon.

Kami’y hinahamak ng mga mayaman,
matagal na kaming laging inuuyam
ng mapang-aliping palalo’t mayabang.

Mata nami’y nakatuon
sa awa ng Panginoon.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 12, 7-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako’y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, “Ang tulong ko’y sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.” Kaya’t buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ma’y mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, “Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” At siya’y ayaw nilang kilanlin. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.” Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang maysakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:18 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 26, 2021 at 3:36 pm

PAGNINILAY: Ipinapakilala ng ating mga Pagbasa ngayon ang ministeryo ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at pagsasabuhay nito sa pagiging mga saksi niya.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pagtawag ng Diyos kay Ezekiel upang maging propeta, halos 500 taong bago dumating si Kristo. Sa kapanahunan ni Ezekiel, ang bayang Israel ay nalulugmok sa pagkakasala dahil sa kanilang pagiging matigasin at pagsusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya ipinasugo ng Diyos si Ezekiel sa bayang masuwail upang ipagbalik-loob sila at panibaguhin ang kanilang pagkatao, na maging dalisay at matapat sa mata ng Panginoon. Sinabi rin ng Diyos na kahit makinig sila o hindi, makikita rito ang misyon at pagkakilanlan kay Ezekiel bilang isang propeta. Ang titulo ni Propeta Ezekiel bilang “anak ng tao” ay mas hihigit pa sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang Anak ng Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagbabalik ni Hesus sa kanyang kinalaking bayan, o ang bayan ng kanyang kabaataan: Nazaret. Sinabi ng mga ebanghelista na ang anak nina Birheng Maria at San Jose ay tatawaging “taga-Nazaret” [Mt. 2:23]. Binalik ni Hesus ang mga alaala ng kanyang paglalaki, at nais niyang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa Nazaret, na tinatanong ni Apostol Bartolome noong tinatawag pa siya na maging Apostol “kung mayroon bang mabubuting bagay nanggaling dito” [Jn. 1:46]. Kaya nga nang pumasok siya sa sinagoga, nagturo siya. Ayon sa salaysay ni San Lucas, ipinahayag niya ang propesiya ni Isaias, na kung saan pinuspos ng Espiritu Santo ang kanyang hinirang upang ipahayag sa mga dukha ang Mabuting Balita. At dinugtong ni Hesus na ang propesiya ay natupad na sa pamamagitan ng taong nagsasalita nito. Kaya nagduda sila at nagtaka dahil alam lang nila na si Hesus ay “anak ng karpintero” (sapagkat ito yung naging hanapbuhay ni San Jose). Kaya tugon ng Panginoon ay walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan, ni hindi ng kanyang mga kababayan. Sa huli, sinabi rito ni San Marcos na hindi siya gumawa ng mga kababalaghan dito, maliban na lamang sa pagpapagaling sa iilang maysakit, sapagkat nagtaka siya sa labis ng pagkukulang ng kanilang pananampalataya.

Ang pagiging isang saksi ng Salita ng Diyos ay hindi madali, sapagkat parang igugulgol mo ang iyong katapatan, at ang ibabalik sa iyo ay mga insulto, pagtatawa, at pag-uusig. Kaya nga maraming mga martir ng ating Simbahan ay dumanas ng ganyang hirap alang-alang sa pananampalataya. Subalit ang kanilang kabanalan ay saksi para sa Diyos at sa sambayanang kanyang patuloy na inaalagaan. Kahit si San Pablo sa Ikalawang Pagbasa, dumanas ng mga hirap, at tatlong beses nagmakaawa na tanggalin ang tinik sa kanyang laman, na tanim ng Diyablo upang siya ay maghirap. Subalit tugon ng Panginoon sa kanya na sapat na ang grasya, upang mas maging malakas siya sa mga panahon siya’y nagiging mahina. Kaya sinasabi niya na pinupuri niya ang kanyang mga paghihirap hindi dahil dapat lang ito mangyari sa kanya, kundi nakikita niya ang liwanag na kanyang matatamo matapos pagdaanin ang mga pagsubok na ito. Tayo rin sa ating buhay pang-Kristiyano ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Salita sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito yung ating misyon upang tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, at ibahagi siya nawa sa iba.

Reply

Sherwin D. Yanoria July 4, 2021 at 7:35 am

Ikaw ba ay liwanag ng iyong kapwa? Kadalasan ay mayroon tayong mga kaibigan. Naiimpluwensyahan natin sila sa mga desisyon. Sana nga lamang ito ay patungo sa kabutihan. Ang ating Panginoong Hesus ay naging ilaw sa paggabay at pagtulong sa mga tao. Kaya naman Siya ay kinaiinggitan ng Kanyang kapwa. Sana nga lamang sa panahon natin ngayon, huwag ng uriratin, usisain, kainggitan o gawan ng masama ang mga taong tumutulong sa kapwa. Ipagpasalamat natin at tularan na may mga taong mabuti ang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 4, 2021 at 10:19 am

Lahat tayo ay nagkakasala at kapintasan at kadalasan yan ang tumatatak sa isip ng mga tao, ang mga pagkakamali mo. Kaya nman kapag tayo ay nagbabalik loob na sa Panginoon, sari sari ang ating mga naririnig sa mga kaibigan natin. May nagsasabing, simba ng simba masama nman ang ugali, may nagsasabing pakitang tao, meron na pagtatawanan kat kukutyain na nababaliw na. Tiisin mo pang ang lahat ng mga ito at ipagpatuloy ang magandang relasyon sa Diyos, hindi mo kailangann ipaliwanag ang sarili mo sa kanila, ipakita mo lamang sa gawa at mahalin ang Diyos ng iyong buong isip puso at kaluluwa, si Hesus na nasa langit na ang bahala sa gantimpala.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: