Sabado, Hulyo 3, 2021

July 3, 2021

Play

Kapistahan ni Apostol Santo Tomas

Efeso 2, 19-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Juan 20, 24-29

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116. 1. 2.

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Purihin ang Panginoon!
Dapat na purihin ng lahat ng bansa,
siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Pagkat ang pag-ibig
na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Juan 20, 29

Aleluya! Aleluya!
Mapalad at maligaya
Ang sumasampalataya
Sa di nakita ng mata!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 24-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa Labindalawa, ay hindi nila kasama nang dumating si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang alagad, “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Hesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” Saka sinabi kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:18 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 25, 2021 at 4:34 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Siya’y tinaguriang bilang “Doubting Thomas” sapagkat narinig natin sa Ebanghelyo kung paano siyang nag-alinlangan nang mabalitaan ng mga kapwa niyang Apostol na nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Wala siya noong panahong nagpakita si Hesus na muling nabuhay sa mga Apostol nang gabi ng Linggo ng Pagkabuhay. Kaya nagdemanda ng prueba si Tomas ng mga sugat ni Kristo sa mga kamay at tagiliran nito bago pa siya maniwala. At makalipas ang isang Linggo, sila’y nagkatipon sa parehong bahay kasama si Tomas. At sa puntong iyon ay nagpakita na naman ang Panginoong muling nabuhay nang may bati ng kapayapaan. Dito rin iwinasto ni Hesus ang pananampalataya ni Tomas sa paanyaya’y tignan at hawakan ang kanyang mga sugat sa mga kamay at tagilirian. Dahil sa lubos na kagalakan, nawala ang pag-aalinlangan ni Tomas, at buong pahayag sinabi niya, “Panginoon ko at Diyos ko” (bersikulo 28).

Kaya sinabi ni Hesus na ang mapalad ang mga taong sumasampalataya sa kanya, kahit hindi nila nakikita siya. Ito ang naging inspirasyon ng maraming Kristiyano sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus bagamat hindi pa nila nakikita siya nang ganap. Dahil na rin sa pangngaral ng mga Apostol katulad ni Santo Tomas, lubos na nakilala nila si Kristo sa kanilang buhay. Si Santo Tomas ay nangaral hanggang India, at doon sa bansang iyon ay dumanak ang kanyang dugo bilang pag-aalay ng buhay para sa pananampalataya at sa pangngaral ng Mabuting Balita. Si Apostol Tomas ay kilala rin sa pag-aanyaya sa kapwa niyang Apostol na sundan si Kristo papuntang si Betania upang buhayin si Lazaro. Siya rin ang nagtanong kay Kristo kung paano nila malalaman ang Daan, na siyang tinugon ng Panginoon tungkol sa Daan, Katotohanan, at Buhay.

Nawa’y tularan natin ang pagiging saksi ni Santo Tomas upang tayo ay patuloy na sumampalataya sa ating Diyos bagamat hindi natin siya nakikita. Nawa’y ipadama rin natin ang pananampalatayang ito sa ating karanasan na pagtatagpo sa ibang tao.

Reply

Josephine Espinoza Tondo July 3, 2021 at 4:26 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Sherwin D. Yanoria July 3, 2021 at 9:12 am

Madali ka bang maniwala? May mga bagay na ang hirap paniwalaan. Ang sabi nga nila ay: “to see is to believe.” Ang mga tao kadalasan ay mapagduda. Lalo na kung ang namatay ay muling nabuhay. Natural na natural sa tao ang reaksyong ito ni Santo Tomas. Ngunit siyempre, walang impossible Kay Hesus. Kaya nga eto tayo naniniwala Kay Hesus kahit napakatagal na nangyari ang mga bagay – bagay. Malaking tulong ang ating paniniwala sa ating pananalig. Naway wag tayong bumitaw kay Hesus lalo na sa pandemyang ito. Tutulungan Niya tayo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 3, 2021 at 11:25 am

Madalas nating sabihing “Mahal kita Hesus”, Ngunit sinabi ni Hesus, “Paano mo ako mamahalin gayong hindi mo nman ako nakikita, ang iyong ngang kapatid/kapwa na nakikita mo ay hindi mo makuhang patawarin. Mga kapatid ang pananalig at pagmamahal sa Diyos ay hindi mo maipadadama kung hindi mo kayang gawin sa iyong kapatid. Ang pagmamahal kay Hesus ay dapat mong isagawa sa pagmahahal sa iyong kapwa. Kapag trinato mo ang iyong kapwa gaya ng gusto mong maging trato sayo, naipadama mo kay Hesus ang pag-ibig. Ang ebanghelyo ay tungkol sa paniniwala sa Diyos ng walang alinlangan, pero hindi sapat ang paniniwala lamang kung ikaw ay walang takot sa Diyos. Maniwala, manalig at magmahal…

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: