Biyernes, Hulyo 2, 2021

July 2, 2021

Play

Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67
Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Mateo 9, 9-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

Nabuhay si Sara nang sandaa’t dalawampu’t pitong taon. Namatay siya sa Kiryat-arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Canaan. Ito’y labis na ikinalungkot ni Abraham.

Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, “Ako’y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa.”

At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Macpela, sa lupain ng Canaan. Ito’y tinatawag ngayong Hebron.

Matandang-matanda na noon si Abraham, at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala: “Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita, at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Canaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan, at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya.”

“Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?” tanong ng alipin.

“Aba, hindi! Huwag mong papupuntahin doon si Isaac,” tugon ni Abraham. “Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko!”

Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negeb. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer-lahai-roi. Nang magtatakip-silim, siya’y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac kaya’t bumaba siya sa sinasakyang kamelyo, lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, “Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?”

“Siya po ang aking amo,” tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong.

Pagtatagpo nila’y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya’t tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

o kaya: Aleluya.

Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti,
ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili.
Sinong mangangahas upang magpahayag na siya’y dakila?
Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa?

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan
na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo n’yang buhay.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

Tulungan mo ako, kapag ang bayan mo’y iyong nagunita,
sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba;
upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang,
kasama ng iyong bansang nagagalak, ako’y magdiriwang.

Pasalamat tayo sa D’yos,
kabutihan niya’y lubos.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 9-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo; nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Hesus at siya ang sumagot, “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 19, 2021 at 8:17 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez July 1, 2021 at 4:47 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pagtupad ng Diyos sa pangako ng pagpapala kay Abraham. Matapos pumanaw si Sara, ipinaubaya ng Diyos kay Abraham ang desisyon na magpakasal si Isaac. At napili nga si Rebecca na maging kasintahan ni Isaac, at sila’y kinasal sa ngalan at pagbabasbas ng Panginoong Diyos. Itong kwento ay isang pagsasama na niloob ng Diyos para sa ma susunod na henerasyon na magiging tagapagdala ng kanyang pangako mula kay Abraham.

Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkatawag ni San Mateo sa kasamahan ni Kristo. Sa kapanahunan ni Hesus, ang mga publikano/nangongolekta ng buwis ay itinuturing ng lipunan mga mandaraya at traydor: mandaraya sapagkat mahilig silang kumuha ng pera mula sa kanilang kapwang Hudyo, at traydor naman sapagkat nagtratrabaho sila para sa mga Romano.

Ngunit nakita natin kung paanong naging malapit si Hesus sa mga makasalanang taong ito, at sa puntong pagtawag kay Mateo (o Levi) sa pagiging tagasunod niya. Kaya nagpahanda ang publikanong ito na parang despedida dahil siya’y lilisan na mula sa kanyang dating pinagsamahan ng mga kaibigan niya. At nakita natin ang eksenang nakisalo ang Panginoon sa bahay ng isang itinuturing na makasalanan. Kaya ang mga Pariseo ay nagtanim ng sama ng loob at kwinestyon ang mga Apostol sa ginagawa ng Panginoon. Subalit tugon ni Kristo ay ang larawan ng isang doktor na nag-aalaga sa mga maysakit, na ganun din ang kanyang misyon upang tawagin ang mga makasalanang tao tungo sa tunay na pagbabagong-loob.

Makikita natin ang habag at pagmamahal ng Diyos kahit anumang estado ng tao sa lipunan at ayon sa kanyang paningin. Kung ipapaabot natin ang ating kamay sa kanila, lalung-lalo na sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan, napaparamdan natin sa kanila ang kagandahang-loob ng Panginoon at ang kanyang dakilang pagmamahal para sa lahat.

Hilingin natin sa Panginoong ngayong Kuwaresma na bigyan niya tayo ng kanyang awa at habag sa kabila ng ating mga pagkakamali, upang katulad ni San Mateo ay tumugon sa kanyang tawag na maging kanyang mga alagad, lalung-lalo na sa pagpapadama sa iba ang kanyang pagmamahal na kanyang inilaan para sa lahat.

Reply

Aimee July 2, 2021 at 9:15 am

Ipinapaalala sa atin ng panginoon ang wastong pagtanggap sa kahit anumang uri ng tao, makasalanan, mahirap, o mangmang ay may karapatan sa pag-asang handog ng ating Diyos.
Sa henerasyon natin ngayon, ang mahalaga lamang ay yaman at popularidad. Nakakalungkot. Nakakahiya sa ating Diyos.
Huwag tayong magpadaig sa nais ng ating mga sarili. Tunay na masakit ang minsa’y mapahiya, ngunit di sagot ang pagdadamdam at paghihiganti. Masakit maungusan ng iba, ngunit di sagot ang paninira sa kapwa. Masakit pag di mabili ang nais, ngunit di sagot ang pagiging gahaman. Acceptance and understanding, laging bigyan ng maganadang dahilan ang lahat, maganda o mahirap man ang sitwasyong kinahaharap. Laging pairalin ang awa at habag sa puso upang laging mahaplos ng pagiging mababa ang ating magiging aksyon sa kapwa at sa Diyos.

All for the Glory of God.
Jesus, I Trust in You!

Reply

Sherwin D. Yanoria July 2, 2021 at 9:23 am

Ikaw ba ay may pinapahalagahan? Sa mga pagtitipon, madaling makita ang mga malalapit sa mga nagpadaos ng okasyon. Halimbawa sa hapag kainan, kung sino ang may may sinasabi sa lipunan maganda ang puwesto, at yung ibang mga kaibigan ay medyo malayo sa hapag kainan. Sa ating Panginoong Hesukristo, walang itinatangi. Pantay-pantay ang lahat, makasalanan o hindi. Ang laking pag-asa ang ibinigay sa atin. Kaya naman samantalahin ang pagkakataong magbago at sumunod sa kanyang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 2, 2021 at 12:51 pm

Sa ating pagbabalik loob sa Diyos, nakaririnig ba kayo ng mga salita mula sa ibang tao o maging sa kamag anak at kaibigan. Ako mismo ay nakaranas nito. Alam nila ang ugali ko na hindi pino at maraming kalokahan, dumating sa punto na ako ay tinapik ng Diyos at nagkaroon ng tyansa na makapaglingkod sa simbahan bilang lay minister. Sari sari ang narinig ko sa aking mga kaibigan. Ako daw ay bulaan, pinagtawanan, inaasar, hindi pinaniniwalaa. At may nagsabi pang nababaliw na. Ang sagot ko lamang ay ang sinabi ng Hesus sa ebanghelyo na hindi nangangailangan ng manggagamot ang taong walang sakit. Iniisip kasi ng mga tao na amg simbahan ay para lamang sa mga mababait o banal, wala daw akong puwang dun. Sa awa ng Diyos ay napgtagumpayan ko ito, tanggap na nila at naniniwala sa aking pagbabalik loob. Ngayon nman ang misyon ko o misyon natin ay makahanap din ng nawawalang tupa at maibalik natin sa kawan mg mabuting pastol na si Hesukristo. Magpatotoo kayo mg inyong karanasan sa Diyos upang may maisama tayo kay Hesus, dahil masaya sa piling ni Hesus.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: