Miyerkules, Hunyo 30, 2021

June 30, 2021

Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita sa Mga Unang Martir ng Banal na
Sambayanan ng Diyos sa Roma

Genesis 21, 5. 8-20
Salmo 33, 7-8. 10-11. 12-13

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Mateo 8, 28-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of The First Martyrs of the Holy Roman Church (Red)

UNANG PAGBASA
Genesis 21, 5. 8-20

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Si Abraham ay sandaang taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac, at nang ito’y awatin, naghanda nang malaki si Abraham.

Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sara, sinabi kay Abraham, “Palayasin mo ang mag-inang iyan! Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan; si Isaac ang dapat magmana ng lahat!” Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham: “Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sara, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila’y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael.”

Kinaumagahan, ang mag-ina’y ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beer-seba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punongkahoy, at naupo nang may sandaang metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili: “Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak.” Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael.

Ito’y narinig ng Diyos, at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos: “Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi.” Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael; siya’y lumaki sa ilang ng Paran at naging mahusay na mangangaso.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 7-8. 10-11. 12-13

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.
Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Matakot sa Poon, kayo, kanyang bayan,
nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay.
Kahit mga leon ay nagugutom din,
sila’y nagkukulang sa hustong pagkain;
ngunit ang sinumang ang Poon susundin,
sa anumang bagay hindi kukulangin.

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Lapit, ako’y dinggin mga kaibigan
at kayo ngayo’y aking tuturuan
na ang Diyos ay dapat nating katakutan.
Ang buhay masaya at mahabang buhay,
di ba ninyo gustong inyong maranasan?

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

ALELUYA
Santiago 1, 18

Aleluya! Aleluya!
Magulang nati’y Diyos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 28-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila’y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya’t walang mangahas dumaan doon. Pagdaka’y sumigaw sila: “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?” Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo, “Kung kami’y palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon.” Sinabi ni Hesus, “Humayo kayo.” Kaya’t lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa, at nalunod.

Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya’t lumabas ang buong bayan upang salubungin si Hesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya’y umalis sa kanilang lupain.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 14, 2021 at 7:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 29, 2021 at 2:07 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako para sa pagbubuo at pagkakaisa ng kanyang bayan. At kahit ang mga grupo na unang kinasamahan ng kanyang bayan, sila rin ay pagpapalain kung ang mga ito man ay humayo. Ang Unang Pagbasa ay ang pagkakalugod ng Diyos kay Ismael, na hindi niya ito pinabayaan pati ang inang ito na si Agar. Kahit siya ang unang ipinanganak ni Abraham subalit sa ibang babae dahil sa hiling ni Sara, ang tunay na pagpapala ng bayan ng Diyos ay ipagpapatuloy ni Isaac. Samantala ipinangako rin ng Diyos na magiging isang dakilang bansa rin ang mga lahi ni Ismael, kaya’t sinamahan din siya ng Diyos upang maging isang kilalang tao sa maraming bansa. Kaya makikita rito ang pagtutupad ng Panginoon ng kanyang pangako kapwa kay Ismael at kay Isaac. Wala siyang tinatangi na tao, kung ang tao ay magiging matapat na sundin ang kanyang kalooban.

Sa buong Bagong Tipan, ipinapakilala sa atin si Hesus bilang Mesiyas at Anak ng Diyos. Sa kanya ipinabigay ng awtoridad upang ipakilala sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng Mabuting Balita at paggawa ng mga kababalaghan. At nakita natin sa Ebanghelyo kung paanong pinalayas ni Hesus ang mga demonyo mula sa inaalihan nilang mga 2 lalaki. Makikita natin dito kung paanong nakilala ng mga demonyo si Hesus sapagkat totoo naman tinatatakutan ng bawat demonyo ang Panginoon. Alam din ni Hesus na maraming demonyo ang sumasapi sa 2 lalaki, at humiling sila na ipahintulot nilang sumapi sila sa mga baboy. Kaya nang pumasok ang maraming demonyo sa mga baboy, agad tumakbo ang buong kawan hanggang sa bangin, na kung saan sila’y nahulog sa lawa at nalunod. Kaya maraming tao ang namangha sa ginawa ni Hesus sa pagpapalayas niya ng mga demonyo. Dito makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan. Hindi niya hahayaang manaig ang mga masasamang bagay. Kaya ang Panginoon ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kagandahang-loob, at kabutihan. Ang kababalaghan ng pagpapalayas ng demonyo ay tumutungo sa pinadakilang gawain ni Kristo, nang ialay niya ang kanyang buhay sa Krus at nabuhay na mag-uli mula sa kamatayan bilang tagumpay ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya sa ating buhay-pananampalataya, hayaan natin ang Diyos na ipamalas niya sa atin ang kanyang sarili upang mas kilalanin natin siya at dalhin siya sa ating pamayanan at pagtatagpo ng ibang tao.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 30, 2021 at 8:17 am

Walang magulang na hindi makakatiis sa kanyang anak. Kahit ano pang sama ng kanyang anak, anak pa rin niya ito. Ganun din sa magulang, kahit anong sama ng magulang, magulang pa rin niya ito. Ngunit kailanman, ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos kahit na anong sama natin sa kanya. Binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon upang magbago. Ang pag-ibig niya ay pantay-pantay para sa lahat. Ngunit kaya mas nadidinig ang iba dahil sa sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw ba dininig na ba ang iyong panalangin?

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 30, 2021 at 9:26 am

Sa unang pagbasa pinababatid sa atin na hindi tayo pababayaan mg Diyos. Lalo na kung tayo ay tunay na nananalig at sumusunod sa kalooban mg Diyos. Kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, wag kang gagawa ng lalo mong ikalulugmok o gagawa ng mga paraan na hindi naaayon sa kalooban mg Diyos, Kumalma ka lang at gumawa ng mabuti, Diyos na ang gagawa ng solusyon sa mga suliranin mo, magugulat ka na lang at darating ang mga dalangin mo ng hindi mo inaasahan.
Sa ating enanghelyo ay makikitang takot na takot ang mga demonyo kay Hesus dahil alam nilang makapangyarihan si Hesus ata walang hindi ipangyayari kahit gano pa kaimposible. Tayo mga kapatid, sa atin bang mga iniisip, sinasabi at ginagawa ay masasabi mong may takot ka sa Diyos? Napakatapang mo at kinakalaban mo ang Diyos kung ikaw ay nakikiapid, nagnanasa sa hindi mo pag aari, sinungaling, tsismosa, inggitero, hindi marunong magpatawad at naninirang puri. Sino ka para gawin ang mga ito ng walang takot sa Diyos?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: