Sabado, Hunyo 26, 2021

June 26, 2021

Sabado ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 18, 1-15
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50 at 53. 54-55

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Mateo 8, 5-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Twelfth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 18, 1-15

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punongkahoy. Noo’y kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang anu-ano’y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod nang halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi: “Mga ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin.”

Sila’y tumugon, “Salamat, ikaw ang masusunod.”

Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, “Madali ka, kumuha ka ng tatlumpung librang harina, at gumawa ka ng tinapay.” Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan, at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila’y kumakain.

Samantalang sila’y kumakain, tinanong nila si Abraham: “Nasaan ang asawa mong si Sara?”

“Nandoon po sa tolda,” tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, “Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko’y may anak na siya.”

Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asawa’y kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sara. Napatawa ito nang lihim at ang wika, “Ngayon pa namang ako’y lanta na at laos na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak?”

“Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkakaanak? tanong ng Panginoon. “Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko’y may anak na siya.”

Dahil sa takot, tumanggi si Sara at ang wika, “Hindi po ako tumawa.” Ngunit sinabi niya, “Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Lucas 1, 46-47. 48-49. 50 at 53. 54-55

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
banal ang kanyang pangalan!

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Kinahahabagan niya ang mga may takot
sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!

Tinupad ng Panginoon
ang pangako niya noon.

ALELUYA
Mateo 8, 17

Aleluya! Aleluya!
Inako ni Hesukristo
ang sakit ng mga tao
upang matubos n’ya tayo!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 5-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, pagpasok ni Hesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya: “Ginoo, ang alipin ko po’y naparalisis. Siya’y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan.” “Paroroon ako at pagagalingin siya,” sabi ni Hesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, “Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako’y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, ‘Humayo ka!’ siya’y humahayo; at sa iba, ‘Halika!’ siya’y lumalapit; at sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ at ginagawa niya.” Namangha si Hesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, “Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas; doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.” At sinabi ni Hesus sa kapitan, “Umuwi na kayo; mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig.” Noon di’y gumaling ang alipin ng kapitan.

Pumunta si Hesus sa bahay ni Pedro at doo’y nakita niya ang biyenan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Hesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya.

Nang gabing iyon, dinala kay Hesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu, at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias,
“Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 14, 2021 at 7:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 20, 2021 at 2:49 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang pagtatagpo ni Abraham sa tatlong bisita sa Terebint ng Mamre. Nakita niya silang lumalakbay, at nilapitan niya sila upang tumuloy sa kanyang tolda. Kaya pinaglingkuran niya sila sa pagpapakain at pagbibigay ng tubig sa kanila. Bago silang umalis, isa sa kanila ay nagbilin kay Abraham na babalik, at magkakaroon siya ng anak kay Sara. Subalit narinig ito ni Sara, at tumawa lang siya. Kaya nga ang pangalang binigay sa bata ay “Isaac,” na ngangahulugang “pagtawa”. Subalit hindi tumigil ang Diyos na tuparin ang pangakong magkaanak sina Abraham at Sara, at si Isaac nga ang itinakdang magmana ng pagpapala ng Diyos para sa bayang ibubuo at tinatawag niya. Ang pangyayaring iyon ay naging kahintulad sa Banal na Santatlo, ayon sa larawang inukit ni Andrei Rublev. Ang Diyos na iisa, subalit hindi nag-iisa dahil sa Tatlong Persona, ay patuloy na nagmamahal sa pamamagitan ng kanyang gawain ng paglilikha, pagliligtas, at pagpapanibago.

Ang Ebanghelyo ngayon ay kasunod ng Ebanghelyo kahapon. Matapos niyang pinalinis ang isang ketong, may isang kapitan ng mga kawal na lumapit kay Hesus upang ihiling na pagalingin ang kanyang lingkod. Nang maitanggap ni Hesus ang kanyang hiling, pinigilan niya ito sapagkat ipinahayag niyang hindi siya karapat-dapat na ipagpatuloy ang Panginoon sa kanyang tahanan, ngunit sa isang salita mula nito ay gagaling ang kanyang alipin. Ang kanyang pagpapakumbaba rin ang nagpapatunay na isa siyang taong nasa ilalim ng mas nakakataas kaysa sa kanya. Sapagkat ang isang kapitan ng mga sundalong Romano ay tagatupad lamang ng inuutos ng gobernador, na nagmumula naman sa Emperador. Subalit nakita ni Hesus sa kanya ang isang matinding pananalig, kahit sa buong Israel. Bagamat siya ay isang Hentil, parang nakilala ng kapitan ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak na si Hesukristo. Pagkatapos nito ay pinagaling naman ng Panginoon ang biyenan nina San Pedro at San Andres sa kanilang bahay, at nawala ang lagnat mula sa babae kaya siya’y bumangon at naglinkod kay Hesus. At marami pang ginawang kababalaghan si Hesus ukol sa pagpapagaling.

Sa gawaing ito, isinasalaysay ni San Mateo ang pagtupad ng isang propesiya ni Isaias ukol sa Mesiyas: na si Kristo ang nag-alis ng mga kasalanan at binata ang mga karamdaman. At alam natin sa hantungan ng kanyang buhay sa Krus, inako niya ang ating kahinaan at mga pagkakasala upang ang maipagkaloob niya sa atin ay kaligtasan. Kaya ang tugon natin ay lubos na pananampalataya sa kanya na may kasamang pagsisikap at paggawa ng katuwiran at kabutihan. Sa ating pagtanggap sa Panginoon ng ating buhay, nawa ang dasal ng Romanong kapitan ay maging dasal rin natin, lalung-lalo tuwing maitatanggap natin si Kristo sa Banal na Pakikinabang: “Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.”

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 26, 2021 at 9:35 am

Tunay ngang ang nagpapagaling sa isang taong may karamdaman ay ang pananalig. Ang ebanghelyo ngayon at kahapon ay pagapagaling ni Hesus ng mga lumalapit sa kanya at kinakakitaan ng matinding pananalig. Yan ang sinabi satin ni Hesus, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ngunit kapag humingi ka nararapat na ibigay mo ang iyong buong tiwala at wala munti mang pangangamba at pagdududa. Habang hinihintay ang pagdinig sa dasal mo nararapat na sundin mo nman ang kalooban ng Diyos sa pagmamahal sa kanya at sa kapwa mo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: