Biyernes, Hunyo 18, 2021

June 18, 2021

Play

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 11, 18. 21b-30

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri.

Kung may nakapagmamapuri, ako’y makapagmamapuri din — ako’y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba’y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako’y gayun din. Sila ba’y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako’y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal; makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit nang maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng tatlumpu’t siyam na palo mula sa mga Judio, tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Maikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsa’y maghapo’t magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba’t ibang panganib: sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Judio at sa mga Hentil; mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako; at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko.

Kung kailangang ako’y magmapuri, ang ipagmamapuri ko’y ang aking mga kahinaan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

ALELUYA
Mateo 5, 3

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso.

“Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya’t kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya’t kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier June 21, 2019 at 4:39 am

Hang nabubuhay Tayo ay pagkakataon mag invest Tayo dito sa lupa meaning gawin natin Ang naayon sa kagustuhan Ng Panginoon, sa lahat Ng ating ginagawa at gagawin palang at lahat Ng iisipin. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste April 14, 2021 at 7:47 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: