Linggo, Hunyo 13, 2021

June 13, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa
Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hingin natin sa Diyos na mapawi at lumakas ang ating pananalig sa Kanya sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ang lahat ng Kanyang ipinapagawa sa atin para sa Paghahari Niya ay tiyak na magtatagumpay. Ang ating sasambitin ay:

Amang makapangyarihan at mapagkakatiwalaan, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ay mapalakas nila ang loob ng mga tao sa lakas at pangangalaga ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng Covid-19 pandemic, upang mabigyan sila ng kakayahang ma- palakas ang tiwala ng taong-bayan sa pamahalaan at sa pangangalaga ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng Covid-19 pandemic, upang sila ay manatiling ligtas at malakas ang loob sa pangangalaga nila sa ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga mag-anak na Pilipino, upang maranasan nila ang ligayang dulot ng Diyos sa mga taong umaasa sa Kanya at nang makabuo sila ng matatatag na mag-anak, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagka- katipon sa pagdiriwang na ito, upang ang ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan at ang ating pagsisikap na mapatatag ang mga mag-anak na Pilipino ay pagpalain ng Poong Maykapal, manalangin tayo sa Panginoon!

Ipanalangin natin nang tahimik ang ating mga sariling kahilingan at pangangailangan. (Sandaling manahimik.) Manalangin tayo!

Ama naming puno ng pag-ibig, isugo Mo sa amin ang Iyong Banal na Espiritu upang maipunla Niya nang malalim sa aming mga puso ang matibay na tiwala sa Iyong lakas at kabaitan at nang mamalas namin sa aming mga mag-anak ang Iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 8, 2021 at 10:17 am

PAGNINILAY: Matapos natin ipagdiwang ang mga misteryo ng pananampalataya sa mga pagdiriwang ng Banal na Santatlo, Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon, at ang Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, muling bumabalik tayo sa Karaniwang Panahon para sa mga araw ng Linggo. At ito ay isang napakahabang paglalakbay hanggang Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo, na siyang hudyat ng katapusan ng Taong Panliturhiya ng Simbahan. Bagamat karaniwan lang ang pag-alala sa Ministeryong Pampubliko ni Kristo, ekstraordinaryo naman ang pag-ibig ng Diyos na nakikita sa mga pangangaral at kababalaghan ni Kristo.

Ang mga Pagbasa ngayon ay nagpapahayag sa Diyos na nagbibigay ng mga kabutihang-loob at kagandahang-loob sa atin batay sa kanyang oras at ayon sa kanyang kalooban, At ang ginamit ng mga larawan sa mga Pagbasa ay pagtatanim, na ang Diyos ay nagtatanim upang umusbong ang mga halaman/puno. Ganito ang narinig natin sa Unang Pagbasa & Ebanghelyo, nang ang isang butil itinanim ay nagkakaroon ng oras at panahon para tumubo, nang sa gayon ay magiging pugad-tirahan ang mga ito para sa mga ibon. Kaya sinasabi ni Salmista na ganito ang mga matutuwid na uusbong katulad ng luntiang sedro ng Libano, dahil sila ay itinanim sa puso ng Panginoon. Kaya ang ating pagiging matuwid at kalugud-lugod sa Diyos ay nangangahulugang tayo rin ay may partisipasyon sa plano ng Diyos. Tayo ay inaanyayahang maging mapaghintay, magtiwala, at patuloy na mamunga para sa ikauunlad ng pagkatao ng bawat isa sa Panginoon.

Minsan may mga bagay na gusto natin, pero parang ang tagal ng ating pagtitiis at paghihintay dahil na sa dagok ng hirap ng ating sitwasyon sa buhay. Subalit ang Diyos ay hindi kailanma’y napapagod na itugon ang kahilingan ng bawat isa, kahit ito ma’y tumagal sa habang panahon. At malay natin, ang kanyang binibigay ay mas higit pa kaysa sa ating hinihiling. Kaya sinasabi ni San Pablo na mamuhay tayo sa pananampalataya, at hindi lang sa mga materyal na bagay na nakikita at nahahawakan. Tayo ay inaanyayahang maging malakas ang ating kalooban na maging tapat sa Panginoon, nang sa gayon ay matatagpuan niya tayong handa sa huling araw para makamtan natin ang kaligayan ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo’y patuloy na naghihirap ngunit nagsusumikap, magtiwala tayo sa panahon ng Diyos, maghintay katulad ng pagiging mapaghintay niya sa atin, at patuloy na umusbong at umunlad sa pananampalataya, upang magbunga ang kagandahang-loob sa ating buhay-Kristiyano.

Reply

Ronaldo C. Paningasan June 11, 2021 at 3:46 pm

ano ang pagkakatulad ng Reading 1 at Gospel? anu ano ang mga bagay na magkakaugnay? Ano ang mga aral o turo ang tinutukoy sa mga pagbasa?

Reply

Sanna C. June 11, 2021 at 11:02 pm

Subukan kong sagutin ito. Ang pagkakatulad nila ay sa paraang inahalintulad ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanim o ng halaman.Para bang ipinahihiwatig dito na ang lahat ay kayang gawin ng Panginoon at Siya nga itong ginawa sa kanila!… at kulang man ang ginagawa ng tao ay gagawa pa rin ang Diyos upang maisajatuparan ang kanyang plano sa tao

Reply

Leo Mabansag June 11, 2021 at 3:57 pm

Nagustuhan ko ang salitang Participasyon. Totoong masarap pakinggan na lahat na ay ginagawa ng Panginoon para sa tao. Kung hindi kikilos ang Dios ay hindi rin tayo uunlad sa totoo at tunay na kabutihan. Salamat po sa inyong pagpapahayag, Gng Reynald, mataimtim kong hihintayin ang aking mga mithiin na may patitimpi at tiyaga sa aking pangaraw-araw na dEsisyon ayon sa kalooban ng Diyos.

Reply

Celine loveko June 13, 2021 at 5:45 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Liberty C.Baligod June 13, 2021 at 6:07 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Sherwin D. Yanoria June 13, 2021 at 6:30 am

Kalugod-lugod ba tayo sa Diyos? Hindi natin madadaya ang ating sarili. Ngayon pa lamang ay alam na natin kung kalugod-lugod tayo o hindi. Ito ang magandang pagtuunan ng pansin. Kung paano tayo magiging kalugod-lugod at ng makapasok tayo sa kaharian ng Diyos? Pili ng Diyos ang pinagpapaliwanagan Niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ilan dito ay ang mga Apostoles. Kaya nga napaka palad nila kung sa lupa pa lamang ay napili na sila. Huwag sana tayong bibitaw sa pananalig natin sa Diyos. Nawa’y maipakita natin na tayo ay karapat-dapat na makapasok sa Kanyang kaharian.

Reply

Francisco Azupardo June 13, 2021 at 7:35 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Edward C Ramirez June 13, 2021 at 9:14 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 13, 2021 at 9:31 am

Sinabi ng Panginoon na “Mapapababa ko ang mataas na kahoy at mapapataas ko ang mababang punongkahoy, Mapapsariwa ko ang tuyong kahoy at mapapatuyo ko ang sariwang kahoy.

Mga kapatid, Humility, manatili tayong mapagkumbaba, iwasan nating maging mayabang at mapagmalaki sa buhay. Sapagkat sa isang iglap ay kaya ng Panginoon bawiin kung anu mang merong ka maging yaman, aria arian, katanyagan, mataas na posisyon sa lipunan o sa isang kompanya. Ngayong panahon ng pandemya marami ang nagpatotoo nito, dating napakalakas ng negosyo ngayon ay nagsara na, nawalan ng trabaho at iba pa. Kung ikaw nman ay salat sa buhay wag mawalan ng pag -asa at kumapit lamang kay Hesus sa pamamagitan ng pnalangin at patuloy ma paggawa mg kabutihan at mananariwa ka katulad ng pangako ng Panginoon basta manalig ka lamang at wag ng mangamba.

Sa ebanghelyo nman ay ang Salita ng Diyos ng buhay ay hinalintulad sa isang binhi. Kung ano ang tinanim ay syang aanihin. Ano ba ang itinatanim natin ngayon sa puso natin? Galit sa kapatid, inggit sa kapitbahay, poot sa gobyerno, reklamo sa iba’t ibang bagay? Kasakiman, pagnanasa sa hindi mo asawa at pag aari? Matakot tayo sa Diyos dahil walang magandang kahahantungan ang iyong mga itinanim. ipunla mo sa puso’t isipan ang Salita ng Diyos at ang sampung utos, hindi ka maliligaw kapatid, …at mananariwa ka.

Reply

Guendolyn Chiong June 13, 2021 at 5:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: