Sabado, Hunyo 12, 2021

June 12, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ni Maria

Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ilapit mo kami sa Iyo, Ama.

Ang Simbahan nawa’y maipakita ang kababaang-loob ni Maria sa pamamagian ng kusang-loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Si Kristo nawa’y makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang tunay na diwa ng pananalangin nawa’y tumimo nang malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa Kalinis-linisang Puso ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip nawa’y makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa bingit ng kamatayan nawa’y umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang Anak, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong Anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:26 pm

PAGNINILAY: Matapos nating ipagdiwang ang Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Puso ni Hesus, ipinagdiriwang ng buong Simbahan ang Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Mahal na Birheng Maria. Ang Puso ni Maria ay kalinis-linisan sapagkat alam natin na itinakda siya ng Diyos na ipaglihi ng walang kasalanan upang isilang sa kanyang sinapupunan ang kanyang Anak na Anak ng Diyos at ating Tagapagligtas. At si Maria ay nanatiling malinis sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kanyang puso ay malinis at dalisay kahit naransan ng ating Mahal na Ina ang ilang mga pagdurusa. Ipinahayag ni Simeon ang pagtusok ng isang espada sa Puso ni Maria, upang ang mga kaisipan ng marami ay maibubunyag ng Diyos.

At narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkawala ni Hesus at pagkatagpo nina Birhen Maria at San Jose sa kanya sa templo makalipas ang 3 araw. Sinasabi dito na nang umuwi ang Banal na Mag-anak sa Nazaret, iningatan ni Maria ang lahat ng bagay na ito at pinagnilayan ang mga ito. Makikita natin na ito yung naging katauhan ng ating Mahal na Ina sa kanyang pag-iingat sa lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit si Kristo ay nakabayubay sa Krus, naging matapat at masunurin si Maria sa dakilang kalooban ng Diyos, na ang hantungan ng Kamatayan ni Hesus sa Krus ay kaligtasan at bagong buhay. Ipinakita rin ng Kalinis-linisang Puso ni Maria ang pagmamahal ng isang Ina sa kanyang Anak. Kaya habang nagbubuntong-hininga ang Panginoon sa Krus, itinagubilin niya sa atin si Birheng Maria bilang Inang natin lahat.

At sa ating pagdiriwang ng Paggunita na ito, inaalala natin ang ating Mahal na Ina bilang Ina ng pag-ibig. At tinuturuan niya tayo na mahalin ang mga bagay na maka-Diyos at sumailalim sa dakilang kalooban ng buong pananampalataya, pagkamasunurin, at kababaang-loob.

O Kalinis-linisang Puso ni Maria, ipanalangin mo kami!

Reply

Ruby S. Cabangon June 12, 2021 at 4:43 am

Immaculate Heart of Mary, please pray for us

Reply

Celine loveko June 12, 2021 at 4:43 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Edward C Ramirez June 12, 2021 at 5:04 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Pamela P. Sabio June 12, 2021 at 5:30 am

Salamat sa Diyos??
O kalinislinisang Puso ni Inang Maria ipanalangin mo kami??

Reply

Francisco Azupardo June 12, 2021 at 7:30 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 12, 2021 at 8:05 am

Sa buhay kong ito, masasabi ko na ilang beses na akong napahamak ng dahil sa pagsuway sa utos at mga tagubilin ng aking ina. At sa lahat ng mangyari sakin ay akin maging kapighatian at tagumpay, ang Nanay ko ang aking tinatawag. Minsan nga naiisip ko kung ako’y naging masunuring anak ay baka mas maayos ang aking buhay ngayon. Ganuun din naman ang aking ama na laging nagsasakripisyo para sa amin pero sadyang iba ang mga Nanay. Lalong lalo na ang ina ng Diyos na si Maria. Isang ina naging masunurin sa kalooban ng Diyos simula ng kausapin sya ng anghel tungkol sa pagdadalang tao kay Hesus hanggang sa mamasdan ang hagupitin, pagbuhatin ng Krus, ipako sa krus at mamatay ang kanyang anak. Namatay si Hesus para sa atin katulad ng sinasabi sa unang pagbasa na isama na natin sa pagkamatay ni Hesus ang ating mga kasalanan at mabuhay na mag uli sa pagwaksi nito.. at sundin kalooban ng Diyos katulad ni Maria.

Reply

Daisy Esplana June 12, 2021 at 8:15 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo. Salamat Panginoon.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 12, 2021 at 8:28 am

Nakapagpatawad ka na ba? May mga pagkakataong sobrang hirap magpatawad. Lalo na kung ang nakagawa sa iyo ng pagkakasala ay mga taong malalapit sa yo. Kaya nga ito ay isang hamon sa atin, ang magpatawad. Ito ay nagawa ng ating Panginoong Hesus. Ang Kanyang kamatayan sa Krus ay para sa lahat. Kaya nga tayo ay napabilang na sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Kaya nawa’y matagpuan natin ang Diyos sa ating mga ginagawa at pamumuhay. Nawa’y huwag mawalay ang ating Diyos sa isip, salita at gawa.

Reply

Dong June 12, 2021 at 10:50 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus krusto nazareno salamat AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: