Biyernes, Hunyo 11, 2021

June 11, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus

Makatatawag tayo sa ating Ama nang may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Punuin mo kami ng iyong pagibig, Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-anak nawa’y mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay nawa’y makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na Puso ng ating Tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa Puso ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalanging ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na Puso ng iyong Mahal na Anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 15 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Rosemarie Peña June 11, 2021 at 4:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:52 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Ito ang debosyon na kung saan pinupuri natin ang ating Panginoong Hesukristo na dahil sa kanyang Banal na Puso tayo ay naligtas, napatawad, at kinupkop. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagsusugat sa kanang tagiliran ng Panginoong Hesus, na kung saan dumaloy ang dugo at tubig. Itong pangyayaring ito ay nagbigay ng buhay sa sambayanan ng Diyos dahil sa dalawang Sakramento: (1) Binyag na sinisimbolo ng tubig, at (2) Eukaristiya na sinisimbolo ng dugo. Kaya ito ang itinutukoy ng saksi ng pangyayaring si San Juan Ebanghelista, upang ipakilala sa atin ang Panginoon at magkaroon nawa tayo ng buhay dahil sa kanya at sa kanyang Misteryong Paskwal. Naganap ang plano ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ibinuhos ni Hesus ang lahat upang ipakita kung gaano niya tayong manahal, ganoon din minahal ng Ama ang sangkatauhan sa kabila ng pagkasuway nito sa kanya. Kaya ang pag-aagos ng dugo at tubig mula sa gilid ng Panginoon ay tanda ng hindi pa rin sumusuko si Hesus na paalalahanin ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng mga Sakramento katulad ng Binyag at Eukaristiya.

Kaya ito ang kanyang Kamahal-mahalang Puso, ang pusong maamong-loob at mapagkumbaba. Ang Banal na Puso ay nagpahayag ng 12 pangako kay Sta. Margarita Maria Alacoque bilang tanda na nais akitin ni Kristo ang lahat ng tao palapit sa kanya at sa Ama nating Diyos. Kaya itong Puso na ito ay sinugatan ng sibat upang umapaw ang biyaya ng pagpapatawad at bagong buhay. At ito rin ang Pusong patuloy na humahanap sa mga nawawalay at nagkakasala, nang sa gayon ay bumalik sila sa pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos.

O Banal na Puso ni Hesus, maawa ka sa amin!

Reply

Celine loveko June 11, 2021 at 4:42 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!!

Reply

Ruby S. Cabangon June 11, 2021 at 4:45 am

Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us????

Reply

Ruby S. Cabangon June 11, 2021 at 4:46 am

Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us.

Reply

Pamela P. Sabio June 11, 2021 at 5:44 am

Pinupuri ka namin Panginoon HesuKristo??
O Banal na Puso ni Jesus Maawa ka sa amin??

Reply

Sherwin D. Yanoria June 11, 2021 at 7:23 am

Gaano mo kamahal ang iyong kapwa? Napaka ganda ng ginawa, ng Diyos Ama na kung saan ay inialay niya ang Kanyang bugtong na Anak para maligtas tayo sa mga kasalanan. Wala ng hihigit pang alay maliban dito. Ito ang pinaka magandang halimbawa na dapat tuluran ng tao sa larangan ng pag-ibig, ang pagliligtas ng Diyos sa lahat lalo na sa mga makasalanan. Kaya nga ang binigyang diin ay ang pag-ibig. Tanggapin nawa natin ang mga kahinaan ng ating kapwa at tulungan sa pangangailangan. Mahalin sila tulad ng pagmamahal ng Diyos.

Reply

Francisco Azupardo June 11, 2021 at 7:31 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Daisy Esplana June 11, 2021 at 8:04 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo. Salamat po Panginoon .

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 11, 2021 at 9:01 am

Sa ating ebanghelyo ngayon ay sinabi na “pagmamasdan nyo ang inyong inulos”. Ang krus na kinamatayan ni Hesus ay sagisag ng ating kaligtasan sa ating mga kasalanan. Kaya nga krus ang simbolong lagi nasa sentro ng ating mga simbahan. Pinapaalala ng krus ang hirap at sakit na pinasan nya para sa atin. Higit sa lahat ang krus ay nagpapaalala sa ating ng wagas na pag ibig ni Hesus sa sangktauhan. Kaya tuwing tayo ay titingala at pagmamasdan si Hesus na nakabayubay sa krus ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tularan ang kanyang kaamuan , tiisin ang paghihirap na dumarating, at umasa na may muling pagkabuhay.

Reply

Honorio Parducho June 11, 2021 at 9:21 am

Kabanal-banalang Puso ni Jesus, maawa ka sa amin!!!

Reply

Rica B. June 11, 2021 at 12:50 pm

Ang Mabuting Balita ay napapanahon ngayon, bagay sa nangyayari na krisis sa mundo ngayon. Dahil dito nasusubok ang pananalig at pananampalataya natin sa Kanya, minsan ba napapatanong ka sa sarili mo na totoo bang nandyan ang Diyos, nakikinig sa mga dasal natin? Nandyan yung kahit na magdasal tayo ng magdasal ng ating mga intensyon bakit parang hindi pa rin tayo napakikinggan ng Panginoon? kaya pumapasok dito yung takot at pangamba na kasama pa ba natin Sya sa krisis at unos na dinadanas natin ngayon? Ang laging sagot satin ng Panginoon ay “huwag kayong mangamba.” yun pa lang salitang kanyang binitawan ay makapangyarihan na bagkus alam natin sa puso natin na kasama natin Sya palagi, na kahit anong mangyari di tayo pababayaan ng Panginoon. Ang kinakailangan lang natin ay pagtibayin ang pananalig at pananampalataya natin sa Kanya, wag tayong mawalan ng pag-asang hindi Nya tayo pababayaan. Alam mo sa sarili mo na pag hindi nasunod ang nais mo, ang mga pinagdarasal mo ay may mas malaki at magandang plano sayo ang Panginoon, kaya patuloy tayo na magmahal at buong pusong maniwala at manampalataya na lagi Syang nandyan upang tayo ay samahan sa lahat ng oras. Dahil kung meron kang takot at pangamba sa puso mo ay hindi ka magkakaroon ng kapayaan sa buhay mo. Patuloy natin Syang mahalin tulad ng pagmamahal Nya satin, tulad ng pag-ako Nya sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Ipinaubaya ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang bugtong na Anak para tubusin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon satin, walang hanggan at walang hinihinging kapalit.

Reply

Rosemarie Peña June 11, 2021 at 4:54 pm

Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us!

Reply

Guendolyn Chiong June 11, 2021 at 10:28 pm

Salamat sa DIYOS !

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: