Biyernes, Hunyo 11, 2021

June 11, 2021

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (B)

Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok
sa batis ng Manunubos.

Efeso 3, 8-12. 14-19
Juan 19, 31-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus (White)
Day of Prayer for the Sanctification of Priests

UNANG PAGBASA
Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Egipto.
Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, kinalong ko siya; subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila.
Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at pagmamahal; ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila’y mapakain.
Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipadarama ang bigay ng aking poot.
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim; sapagkat ako’y Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok
sa batis ng Manunubos.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan.

May galak tayong sumalok
sa batis ng Manunubos.

Magpasalamat kayo sa Poon
Siya ang inyong tawagan;
Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.

May galak tayong sumalok
sa batis ng Manunubos.

Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang Banal ng Israel.

May galak tayong sumalok
sa batis ng Manunubos.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 3, 8-12. 14-19

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunma’y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito: ipahayag sa mga Hentil ang Mabuting Balita tungkol sa masagana at di-malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito’y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba’t ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Hesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makalalapit tayo sa Diyos nang panatag ang loob.

Dahil dito, ako’y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espirituwal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa’y manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At nawa’y makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal;
“Dalhin n’yo ang aking pasan;
kaamuan ko’y tularan.”
Aleluya! Aleluya!

o kaya:
1 Juan 4, 10b

Aleluya! Aleluya!
Inibig tayo ng Ama,
Isinugo ang Anak n’ya
bilang panubos sa sala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 19, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noo’y Araw ng Paghahanda, at ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang Araw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali ninto ang mga binti ng mga ipinako sa krus, at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Ngunit pagdating nila kay Hesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Hesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo — tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya – upang kayo’y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, “Walang mababali isa man sa kanyang mga buto.” At sinabi naman ng ibang bahagi ng Kasulatan, “Pagmamasdan nila ang kanilang inulos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:52 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Ito ang debosyon na kung saan pinupuri natin ang ating Panginoong Hesukristo na dahil sa kanyang Banal na Puso tayo ay naligtas, napatawad, at kinupkop. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagsusugat sa kanang tagiliran ng Panginoong Hesus, na kung saan dumaloy ang dugo at tubig. Itong pangyayaring ito ay nagbigay ng buhay sa sambayanan ng Diyos dahil sa dalawang Sakramento: (1) Binyag na sinisimbolo ng tubig, at (2) Eukaristiya na sinisimbolo ng dugo. Kaya ito ang itinutukoy ng saksi ng pangyayaring si San Juan Ebanghelista, upang ipakilala sa atin ang Panginoon at magkaroon nawa tayo ng buhay dahil sa kanya at sa kanyang Misteryong Paskwal. Naganap ang plano ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ibinuhos ni Hesus ang lahat upang ipakita kung gaano niya tayong manahal, ganoon din minahal ng Ama ang sangkatauhan sa kabila ng pagkasuway nito sa kanya. Kaya ang pag-aagos ng dugo at tubig mula sa gilid ng Panginoon ay tanda ng hindi pa rin sumusuko si Hesus na paalalahanin ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng mga Sakramento katulad ng Binyag at Eukaristiya.

Kaya ito ang kanyang Kamahal-mahalang Puso, ang pusong maamong-loob at mapagkumbaba. Ang Banal na Puso ay nagpahayag ng 12 pangako kay Sta. Margarita Maria Alacoque bilang tanda na nais akitin ni Kristo ang lahat ng tao palapit sa kanya at sa Ama nating Diyos. Kaya itong Puso na ito ay sinugatan ng sibat upang umapaw ang biyaya ng pagpapatawad at bagong buhay. At ito rin ang Pusong patuloy na humahanap sa mga nawawalay at nagkakasala, nang sa gayon ay bumalik sila sa pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos.

O Banal na Puso ni Hesus, maawa ka sa amin!

Reply

Ruby S. Cabangon June 11, 2021 at 4:46 am

Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us.

Reply

Pamela P. Sabio June 11, 2021 at 5:44 am

Pinupuri ka namin Panginoon HesuKristo??
O Banal na Puso ni Jesus Maawa ka sa amin??

Reply

Sherwin D. Yanoria June 11, 2021 at 7:23 am

Gaano mo kamahal ang iyong kapwa? Napaka ganda ng ginawa, ng Diyos Ama na kung saan ay inialay niya ang Kanyang bugtong na Anak para maligtas tayo sa mga kasalanan. Wala ng hihigit pang alay maliban dito. Ito ang pinaka magandang halimbawa na dapat tuluran ng tao sa larangan ng pag-ibig, ang pagliligtas ng Diyos sa lahat lalo na sa mga makasalanan. Kaya nga ang binigyang diin ay ang pag-ibig. Tanggapin nawa natin ang mga kahinaan ng ating kapwa at tulungan sa pangangailangan. Mahalin sila tulad ng pagmamahal ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 11, 2021 at 9:01 am

Sa ating ebanghelyo ngayon ay sinabi na “pagmamasdan nyo ang inyong inulos”. Ang krus na kinamatayan ni Hesus ay sagisag ng ating kaligtasan sa ating mga kasalanan. Kaya nga krus ang simbolong lagi nasa sentro ng ating mga simbahan. Pinapaalala ng krus ang hirap at sakit na pinasan nya para sa atin. Higit sa lahat ang krus ay nagpapaalala sa ating ng wagas na pag ibig ni Hesus sa sangktauhan. Kaya tuwing tayo ay titingala at pagmamasdan si Hesus na nakabayubay sa krus ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tularan ang kanyang kaamuan , tiisin ang paghihirap na dumarating, at umasa na may muling pagkabuhay.

Reply

Honorio Parducho June 11, 2021 at 9:21 am

Kabanal-banalang Puso ni Jesus, maawa ka sa amin!!!

Reply

Rica B. June 11, 2021 at 12:50 pm

Ang Mabuting Balita ay napapanahon ngayon, bagay sa nangyayari na krisis sa mundo ngayon. Dahil dito nasusubok ang pananalig at pananampalataya natin sa Kanya, minsan ba napapatanong ka sa sarili mo na totoo bang nandyan ang Diyos, nakikinig sa mga dasal natin? Nandyan yung kahit na magdasal tayo ng magdasal ng ating mga intensyon bakit parang hindi pa rin tayo napakikinggan ng Panginoon? kaya pumapasok dito yung takot at pangamba na kasama pa ba natin Sya sa krisis at unos na dinadanas natin ngayon? Ang laging sagot satin ng Panginoon ay “huwag kayong mangamba.” yun pa lang salitang kanyang binitawan ay makapangyarihan na bagkus alam natin sa puso natin na kasama natin Sya palagi, na kahit anong mangyari di tayo pababayaan ng Panginoon. Ang kinakailangan lang natin ay pagtibayin ang pananalig at pananampalataya natin sa Kanya, wag tayong mawalan ng pag-asang hindi Nya tayo pababayaan. Alam mo sa sarili mo na pag hindi nasunod ang nais mo, ang mga pinagdarasal mo ay may mas malaki at magandang plano sayo ang Panginoon, kaya patuloy tayo na magmahal at buong pusong maniwala at manampalataya na lagi Syang nandyan upang tayo ay samahan sa lahat ng oras. Dahil kung meron kang takot at pangamba sa puso mo ay hindi ka magkakaroon ng kapayaan sa buhay mo. Patuloy natin Syang mahalin tulad ng pagmamahal Nya satin, tulad ng pag-ako Nya sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Ipinaubaya ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang bugtong na Anak para tubusin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon satin, walang hanggan at walang hinihinging kapalit.

Reply

Rosemarie Peña June 11, 2021 at 4:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Rosemarie Peña June 11, 2021 at 4:54 pm

Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: