Huwebes, Hunyo 10, 2021

June 10, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan.

Ang Simbahan nawa’y maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod nang matuwid ang katarungan at kalayaang pantao nawa’y hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa’t isa nawa’y matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa’t isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo nang mapayapa na kapiling ang ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pumanaw nawa’y mabuhay sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:42 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pahayag ni San Pablo ukol sa belong napapalibot sa mga Hudyo. Ito ang belong sinasabi ng Apostol na tumatakip sa kanila kapag binabasa nila ang tungkol kay Moises. Parang ito ay isang pahiwatig sa mga Hudyong hindi pa rin naniniwala na dumating na ang ipinangako nilang Mesiyas, subalit hindi nila itong pinaniwalaan at kinilala kailanman. Ngunit sinasabi rin ni Pablo na tinatanggal ng belo kapag ang isang tao ay nakitungo na sa Panginoon. Kaya ito ang pahiwatig na ang Mabuting Balita ni Kristo ay nagbibigay-liwanag upang kilalanin ng tao ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. Parang ito rin ang karanasan ni San Pablo noong dati siyang nag-uusig sa mga mananampalataya, subalit nagbago ng kalooban nang makita niya si Kristong nagniningning sa daan patungong Damasco. At dahil sa karanasang iyon, nabulag siya sa loob ng tatlong araw, ngunit sinugo ng Diyos si Ananias upang pagalingin siya at binyagan upang maging isang buhay na saksi ni Kristo. Kaya ang utos ng Diyos ay mas nauunawaan kung si Kristo na kanyang Anak ay magiging gabay natin dahil ang Diyos ay pag-ibig, at si Kristo ay minamahal ng Ama, tayo rin ay tinatawag na mahalin ang isa’t isa sa paghahangad ng katuwiran, kabutihan, at kagandahang-loob sa kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapatuloy ng mga pangangaral ni Hesus nang siya ay nasa Bundok. Narinig natin kahapon kung paanong klinaro niya na hindi siya naparito upang buwagin ang Kautusan, kundi tuparin ito. Ang bagong utos na ibinigay ni Hesus ay hinango sa Kautusan ni Moises, at ngayon ito ay kanyang tinupad sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapala, at kalayaan. Narinig natin ngayon kay Hesus ang isang bagong interpretasyon ng Ika-5 Utos na “Huwag Kang Papatay”. Ngayon naman si Hesus ay pinapanibago ang intepretasyon ng utos na iyan. Isinasaad dito ni San Mateo na si Kristo ang katuparan ng Lumang Tipan. Kaya sinabi ni Hesus na ang pagpatay ay hindi lang nangyayari sa pisikal na pagpaslang sa isang tao, kundi pati na rin sa espirituwal at emosyonal na paraan. Kapag tayo’y nang-insulto, nanira, o nanuligsa ng kapwa upang pababaan natin ang kanilang pagkatao, tayo ay nagkakasala hindi lang laban sa kanila, kundi laban na rin sa Diyos.

Siguro mahirap makipagrelasyon sa mga taong nakagawa ng mga masasamang bagay at kapalpakan sa ating paningin. Tila nga ba’y nagagalit tayo na ayaw natin silang patayin, kaya ang nangyayari ay pinagsasalitaan natin sila ng mga masasakit na salita. Kung ang ganyang paraan ay upang tulungan sila, magbabago ang kanilang pag-uugali. Pero kung ang nangyari ay ang kabaliktaran nito, diyan na nagiging emosyonal na pagpatay sa tao, at ito ay isang kasalanan. Ang pinupunto lang dito ni Hesus ay ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa isa’t isa.

Kaya sa mga huling bahagi ng Ebanghelyo ay sinabi niya na kapag tayo’y naghahandog ng alay sa altar at naalalang may atraso sa atin ang ating kapwa, iwanan muna natin ang ating kaloob sa altar at makipagkasundo sa mga taong matagal nang may katunggalian sa atin. Dito makikita natin na ang pagkakilanlan ng bawat Kristiyano ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay ipinapadama sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, matuwid na pagtatama ng mga mali, at pagpapatawad.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 10, 2021 at 5:28 am

Mahal mo ba ang iyong kapwa? Kadalasan sa mundong ito, madaling mahalin ang taong minamahal ka. Ngunit iba ang sinasabi ni Hesus, na huwag kapopootan ang iyong kapwa. Pagpapatawad at pang unawa ang ipinapahiwatig ng ating Panginoon. Katulad ng panalangin sa Ama Namin, “Patawarin mo po, kami tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.” Kaya nga ang pagpapatawad ang binbigyang diin ng ating Panginoon. Dahil ang pagpapatawad ay tanda ng pagmamahal sa kapwa. Kaya naman mahalin natin ang ating kapwa.

Reply

Daisy Esplana June 10, 2021 at 7:26 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo. Salamat po Panginoon

Reply

Francisco Azupardo June 10, 2021 at 8:09 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 10, 2021 at 9:17 am

Narinig mo na ba ang kantang “Banal na aso, santong kabayo”? Ito ay kwento ng mga taong madasalin, naglilingkod sa simbahan at relihiyoso ngunit hindi nagmamahal ng kapwa. Madalas nating sabihin o ipost sa social media na “i love you Jesus! O kaya nman ay God is good! O kaya nman ay “feeling blessed” sabay post ng mga materyal na bagay na natamo. Pag sinabi mong mahal mo si Hesus, mahalin mo din ang kapwa mo, dahil kung ano iyong ginagawa sa iyong kapatid ay sya ring ginagawa mo sa Diyos. Mahal ko ang Diyos!! Pero di mo magawang patawarin ang kapatid mong nakasakit sayo. Mahal kita Hesus! Pero nagsasalita ka ng masama sa kapwa mo, sinisiraan mo sya sa ibang tao, gumagawa ng mga kwento sa kapitbahay mo, natutuwa kapag may nangyari hindo okay sa nakaaway mo. Umpisahan mo ang pagpapdama ng pag ibig, makakahawa ito sa ibang tao, pakitaan mo ng maganda ang kapwa mo at babalik din ito sayo. Ipakita natin sa ating gawa at salita na mahal natin si Hesus, magmahal at magpatawad. Upang kalugdan tayo ng Diyos at hindi tayo matawag na “banal na aso at santong kabayo.

Reply

Celine loveko June 10, 2021 at 12:41 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Guendolyn Chiong June 10, 2021 at 10:20 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Corazon palomar June 11, 2021 at 3:25 pm

Sacred heart of jesus have mercy on us and on the whole world.Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: