Miyerkules, Hunyo 9, 2021

June 9, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa kanya nang buong puso. Manalangin tayo ngayon nang sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas.

Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay nawa’y humihikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilya ng mga bansa nawa’y higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-asawa nawa’y makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga matatanda nawa’y lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y mamasdan “ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga,” manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihan at walang hanggang Ama, nawa’y liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong Kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:21 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pahayag ni San Pablo ukol sa bagong tipan na iniukit ng ating Panginoong Hesukristo sa puso ng mga tao. At itong tipan ang nagbigay sa kanila ng lakas-loob upang maging mga saksi sa Mabuting Balita. At ang Mabuting Balita ni Kristo ay ang katuparan ng Sampung Utos ng Diyos na iniukit sa bato. Kaya ang ministeryo ng Simbahan ay ministeryo ng patuloy na pagpapakilala sa ating Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng kanyang Espiritu para gabayan tayo. Binibigyan din tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan sa kalangitan upang ang ating ministeryo ay maging daan patungo sa kaluwalhatiang iyon. Alam natin na ang mga materyal at makamundong bagay ay lilipas din, subalit ang mga espirituwal na halaga ay patuloy na tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapatuloy sa pagsalaysay ni San Mateo sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Kabundukan. Para sa ebanghelista, ang pokus ng kanyang panunulat ay upang ipakilala si Hesus bilang isang tao. At ipinakilala rin sa atin ang Panginoong Hesukristo bilang katuparan ng Kautusan. Kaya maririnig natin sa mga sumusunod na araw kung paanong tinupad ni Kristo ang mga utos ng Lumang Tipan at pinagpanibaguhin ang mga ito. Narinig natin ngayon na hindi naparito si Hesus upang buwagin ang Katusan, kundi tuparin ito. Bilang Anak ng Diyos, ipinapahalaga niya ang utos na ginawa ng kanyang Amang sa langit. Subalit alam rin niya na dahil siya ay isinugo sa mundo, siya ang magiging tanda ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya makikita natin na ang kanyang pakay sa pagtupad ng Kautusan ay upang gawin ito utos ng pag-ibig, kalayaan, at pagpapala. Pagpapala, sapagkat ang bawat utos na kailangang sundin ay magkaroon ng mabubuting kaloob, lalung-lalo na tungo sa kaayusan sa komunidad at mga relasyon ng tao sa Diyos at kapwa. Kalayaaan, sapagkat ang utos ang nagpapalaya sa mga taong nabibihag sa kasamaan at pagkasakim na dulot ng kasalanan at anupamang ikasisira ng relasyon ng tao sa Diyos. At sa huli ay pag-ibig, sapagkat ito ang kaganapan ng katuparan ng Kautusan, at ito ang pagkakilanlan natin sa iisang Diyos na Santatlo (Ama, Anak, at Espiritu Santo).

Kaya sa ating buhay pangKristiyano, tayo ay mga mamamayan ng mundo at mamamayan ng kalangitan. Ang bawat pagsunod natin sa batas ay dapat nagpapanibago sa tao tungo sa kanilang perspektibo sa buhay. Ito’y dapat maging daan ng pagpapala, kalayaan, at pag-ibig, na siyang ipinamalas ni Hesukristo kahit sa kanyang Pagkamatay sa Krus at Muling Pagkabuhay para sa kaligtasan ng tao.

Reply

Celine loveko June 9, 2021 at 5:13 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo June 9, 2021 at 7:20 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Sherwin D. Yanoria June 9, 2021 at 7:26 am

Sumusunod ka ba sa batas? Napakaraming mga batas, at ito ay kadalasang para sa ikabubuti ng tao. Ang Diyos ay gumawa rin naman ng batas at ito ay sampung utos, Ang unang tatlo ay para sa pagmamahal ng Diyos at ang pang apat hanggang sa pang sampu ay para sa pagmamahal sa tao. Lahat ng ito ay sinunod ng ating Panginoong Hesus at isinabuhay. Mayroon pa nga Siyang itinagubilin, ang mahalin ang kaaway. Napakahirap sundin, ngunit maging ito ay nagawa ni Hesus. Kaya nga mapalad ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Parino June 9, 2021 at 9:56 am

Halos lahat ng katoliko ay nagdadasal at kabisado pa ang mga titik sa “Ama Namin”. May part duon na “Sundin ang loob mo”. Pero ito ba ay ginagawa natin? Ang sundin ang kalooban ng Diyos, ang banal na kautusan? O baka nman ang nagagawa lang natin ay ang parteng “bigyan nyo kami ng aming makakain sa araw araw” o ang paghingi lamang ng biyaya. Mga kapatid kung hihimayin natin at pagninilayan ng buong puso at kaluluwa ang dasal na itinuro sa atin ni Hesus, ito ay kumpleto na, pagpupuri sa Kanya, paghingi ng biyaya, pagdarasal na masunod ang kalooban nya, paghingi ng tawad at maligtas sa kapahamakan.

Reply

Guendolyn Chiong June 9, 2021 at 6:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: