Martes, Hunyo 8, 2021

June 8, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikasampung Linggo sa Karaniwang Panahon
Martes

Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami.

Ang Simbahan nawa’y ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, nawa’y maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo, na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, nawa’y maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso nawa’y matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y sikatan ng walang hanggang liwanag, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 4, 2021 at 1:06 pm

PAGNINILAY: Sa Unang Pagbasa (2 Corinto 1:18-21), ipinahiwatig ni San Pablo ang dakilang katapatan ng ating Panginoong Hesukristo, na nagpapakita ng kanilang katapatan sa pangangaral ng Mabuting Balita. Ito ay nagpapahayag ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama at makapagtiwalaang tuparin ang tungkulin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya si Kristo ang tatak sa misyon nina Pablo, Silvano, at Timoteo dahil sila ay nakiisa sa kanya. At ang katuparan sa buhay at pangangaral ni Hesus ay ang Espiritu Santo, na siyang patuloy na nagpapanibago upang unawaan ang mga gawain ng Panginoong Diyos.

Sa Ebanghelyo (Mateo 5:13-16), hinihikayat tayo ng Panginoong Hesus na maging asin ng mundo at ilaw ng salibutan. Ang dalawang imahen ng asin at ilaw ay mahalaga sa buhay pangKristiyano sapagkat ang asin ay sumisimbolo sa pagbibigay-lasa sa mga pagkain, at ang ilaw naman ay sumisimbolo sa pagliliwanag nito. Ang asin na nagpapalasa ng pagkain ay tanda sa atin na kailangan magbigay kulay ang tamis nito sa paggawa ng makabuluhang bagay tungo sa ating kapwa at pati na rin sa Diyos. Ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman ay hudyat sa atin na kailangang magningning si Kristo sa atin upang siyang maging dahilan ng ating mga mabubuting gawain sa ikaluluwalhati ng Ama, at hindi lang pagpapakitang-tao.

Ang hamon sa atin sa pagsasadiwa ng kalayaan ay galing mismo kay Hesus, na maging asin ng mundo at ilaw ng sanlibutan.

Reply

Leslie June 8, 2021 at 5:52 am

Amen..

Reply

Francisco Azupardo June 8, 2021 at 7:02 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Sherwin D. Yanoria June 8, 2021 at 7:26 am

May silbi ka ba? Kadalasan tayo ay nakikita sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Kung nasusunod ba natin ang utos o hindi. Kapakipakinabang ang mga tao na may kabuluhan, ngunit paano ang mga pasaway? Salamat sa ating Panginoong Diyos ang pagtingin niya ay patas sa lahat ng tao. Wala siyang itinatangi o pinapahalagahan. Maging ang mga taong makasalanan ay mahal Niya. Sa katunayan pati sila ay iniligtas sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga ipakita nating may halaga tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Daisy Esplana June 8, 2021 at 8:12 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo.?

Reply

Ferdy Baetiong Parino June 8, 2021 at 9:23 am

Ang ebanghelyo ngayon ay katulad din ng ebanghelyo tungkol sa isang lalaking nagtanong kay Hesus kung paano sya maliligtas. Sinabi ni Hesus na sundin nya ang nasusulat sa sampung utos. Sumagot ang lalaki na ginagawa nman nya ang mga ito nuon pa. Kaya’t sinabi ni Hesus na ipagbili nya ang kanyang mga ari arian at ipmahagi sa mga nangangailangan, at tumalikod ang lalaki.
Kahit ikaw ay walang ginagawang masama, hindi ito sapat upang kalugdan na tayo ng Diyos. Tayo ay para sa tao. No man is an island. May tungkulin din tayo para sa kapwa natin. Tulungan natin ang mga taong naliligaw ng landas, tularan natin si Hesus na isang mabuting pastol na hindi hinahayaang may mawalang tupa. Ibahagi natin sa iba ang mga natututunan natin sa Mabuting Balita. Magpakita tayo ng magandang halimbawa sa ating mga anak, kamag anak, kapitbahay o katrabaho upang tayo ay pamarisan at gawin din nila sa iba, what goes around comes around. Hindi sapat na ikaw lang nagpapakabait sa sarili mo, Share your blessings lalo na sa hikahos, may kapansanan, at mga nkadarama ng matindinv kalungkutan at suliranin. Dalawin ang may sakit, damayan ang naulila, bisitahin ang bilanggo at pakainin at painumin ang nagugutom at nauuhaw. Ang Diyos sa langit ay malulugod sa iyo at Sya na ang bahalang magbigay ng gantimpala mo.

Reply

Celine loveko June 8, 2021 at 1:04 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

ANGELA CATINDIG June 8, 2021 at 7:05 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo Amen.

Reply

Guendolyn Chiong June 8, 2021 at 10:07 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: