Lunes, Hunyo 7, 2021

June 7, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikasampung Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa kanya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang Mabuting Balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo nawa’y makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang isapuso ang turong “mapapalad” upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng Kaharian ng Diyos dito sa lupa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay nawa’y palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na Kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo, ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 3, 2021 at 9:29 pm

PAGNINILAY: Sa Unang Pagbasa (2 Corinto 1:1-7), sinimulan ni Apostol San Pablo ang kanyang ikalawang sulat sa mga pamayanang Kristiyano sa Corinto. Katulad ng kanyang kinauugalian, binati muna ang mga mananampalataya ng kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sa panimula rin ng sulat na ito, ipinahayag ni San Pablo na ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng kaaliwan upang ipahayag ang Mabuting Balita at sila’y maging mas matatag, malakas, at mapagtiis sa gitna ng mga paghihirap, kabigatan, at pag-uusig. Kaya ito ang lakas-loob nila na ipagpatuloy ang kanilang misyon para ipakilala si Kristo sa mga tao.

Sa Ebanghelyo (Mateo 5:1-12), inilalahad ni San Mateo ang simula ng tinatawag ng “Pangangaral sa Bundok” ni Hesus sa pamamagitan ng mga Walong Pagpapala (Beatitudes). Nang magsimula si Hesus ang kanyang pangangaral, napapansin niya ang bawat taong lumalapit upang makinig sa kanya. Dahil siya rin ay Diyos na totoo, alam niya ang mga pinagdadaanan ng bawat tao sa sanlibutan, kaya nagkatawang-tao siya at nakipamuhay sa bawat salita at kilos ng tao, ngunit ni hindi man siya’y nagkasala. Nais niya na tayo’y gawing mayaman sa larangan ng mga espirituwal na kaloob, at hindi lamang sa mga pisikal na pangangailangan. Mahirap maging dukha dahil ayaw nating iwanan ang mga materyal na bagay na magpapasaya at maitutulong sa atin. Ngunit para kay Hesus, ang pagiging dukha ay nasa anyo ng kababaang-loob, at dahil sa ganyang pagpapakumbaba ay inialay niya ang kanyang buhay sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan.

Marami tayong problema sa buhay kahit sa ating sariling pamilya at relasyon sa kapwa, kaya ang tunay na magpapaligaya at magiginhawa sa atin ay tanging ang Panginoon lamang. Sa pagkarinig natin sa kanyang mga turo at pagsunod sa kanyang dakilang kalooban, nawa’y makakamtan natin ang nais niya para sa atin, at hindi lang kung anong gusto natin. Kaya nga ang tunay na pagpapala ay hindi lang ayon sa kagustuhan natin, kundi ayon sa pagiging matapat at kalugud-lugod sa tingin ng Diyos sa pamamagitan ng pananamapalataya at kababang-loob. Kaya nawa tayo’y tunay na pagpalain ng Panginoon hindi lang mga pisikal na regalo o materyal na bagay, kundi sa espirituwalidad na kanyang binibigay at itinuturo.

Reply

Celine loveko June 7, 2021 at 4:36 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leslie dee June 7, 2021 at 6:02 am

Salamat sa Dios..!

Reply

Francisco Azupardo June 7, 2021 at 6:36 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Romel U. Briones June 7, 2021 at 6:52 am

Salamat po Panginoong ko at Diyos ko.

Ingatan nawa tayo Lagi ng ating Panginoong at Diyos.

Salamat po

Reply

Sherwin D. Yanoria June 7, 2021 at 8:54 am

Ikaw ba ay mapalad? Sa mundong ito, mapalad daw ang mga mayayaman dahil nasa kanila na ang lahat. Ito ang pananaw ng sanlibutan. Ngunit iba ang panuntunan ng Diyos. Ang kumikilala sa Diyos ang siyang tunay na mapalad. Dahil lahat ng tinamo niyang hirap at mga pasakit ay gagantimpalaan ng Diyos sa kabilang buhay. Sa sanlibutan, ang natamasa mong tagumpay, yaman at kasikatan ay habang nabubuhay ka lamang. Wala kang madadala kahit isang sentimo sa kabilang buhay. Ang Diyos pag nagmahal mula sa ngayong tayo ay nabubuhay, hanggang sa kabilang buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 7, 2021 at 9:38 am

Napakaganda ng ebanghelyo ngayon, hindi malalim na talinghaga ang mga ginamit ni Hesus, kahit bat ay kayang intindihin. Ang mga pahayag sa Mabuting Balita ngayon ay sya nating gagamitin, isasaisip at isasapuso habang tayo’y nabubuhay dito sa lupa upang makamtam natin ang pangako ni Hesus.
Maging mapagkumbaba, wala kapupuntahan ang kayabangan at pride mo, kung anung meron ka o gano ka man katanyag ay pwede bawiin ng Diyos sa isang iglap. Maging maawain, isipin mo lagi ang mas mahirap ang pinagdadaanan kumpara sa problema mo, lalo na ang may kapansanan at mga walang tirahan. Sikapin mong masunod ang kalooban mg Diyos, dahil kinalulugdan nya ang nagmimithi na masunod sya. Bitbitin mo sa pang araw arw na buhay ang mga pahayag ni Hesus na ito sa ebanghelyo at makakmit mo amg gantimpala mula sa langit.

Reply

Daisy Esplana June 7, 2021 at 12:57 pm

Pinupuri ka Namin Panginoon Hesukristo. Amen

Reply

Edward C Ramirez June 7, 2021 at 6:11 pm

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Guendolyn Chiong June 7, 2021 at 7:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: