Linggo, Hunyo 6, 2021

June 6, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa
Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon

Pasalamatan natin ang Diyos sa handog ng Eukaristiya at hingin natin ang Kanyang tulong upang mapasa atin ang dulot nitong buhay na walang hanggan. Ang ating sasambitin ay:

Amang tumutugon sa aming kagutuman at pagkauhaw, dinggin Mo kami!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ay maibsan nila ang pagkagutom at pagkauhaw ng mga tao sa Salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng Covid-19 pandemic, upang mabigyan sila ng karunungan at kakayahang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng Covid-19 virus, upang sila ay manatiling ligtas at pagpalain ng Diyos para sa kanilang kabayanihan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong dinapuan ng Covid-19 virus, upang lumakas ang pag-asa nila sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, at makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa Simbahan, at sa bayan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan ay mapalakas tayo ng Banal na Eukaristiya at mahilom ang sakit na itong nagpapahirap sa ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming nagtalagang madanas ng Iyong Anak ang hirap at maging tanda nito ang Banal na Eukaristiya, isugo Mo sa amin ang Espiritu Santo upang mapuspos kami ng buhay na ipinapangako sa pagtanggap sa Katawan at Dugo ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 6, 2021 at 10:10 am

PAGNINILAY: Ang Pista ng Paskuwa ay isa sa mga mahahalagang pagdiriwang ng mga Hudyo tuwing ika-14 ng Abril. Ito ay pasasalamat sa Diyos inilikas sila mula sa pagkaalipin sa Egipto. Kaya iniutos ng Panginoon na ipagdiwang nila ang Pistang ito. Tuwing Paskuwa, humuhuli sila ng mga tupa para patayin, at pagkatapos, gagamitin ang dugo para pinturahan ang mga doorstep. Kaya noong panahong iyon, ang Anghel ng Kamatayan ay dumaan sa kanilang bahay, at pinatay ang mga sanggol ng mga taga-Egipto. Ito ang nag-udyok kay Faraon Ramses II na palayain ang mga Israelita, ngunit gusto niya bawiin sila. Kaya sumugod siya kasama ang maraming kawal. Dahil dito, iniutos ng Diyos ni Moses na pahatian ang Pulang Dagat. Nang magawa ito, lumakad sila sa tuyong lupain hanggang sa dulo ng dagat. At ganun din ang mga kawal, ngunit hindi sila naligtas sapagkat isinara na ang mga tubig, at sila’y nalunod. Kaya nagpuri sina Moises at ng mga Israelita sa dakilang gawain ng Panginoong Diyos.

Sa ating pagdiriwang ngayon ng Kapistahan ng Corpus et Sanguis Christi, ang ating Mabuting Balita ngayon (Marcos 14:12-16, 22-26) ay tumutukoy sa Huling Hapunan, na kung saan itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ang Bagong Paskuwa, ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Iniutos niya na ipagdiwang ang Sakramento ito bilang paggunita sa Misteryong Paskwal, ang kanyang Pagpapaksakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Sakripisyo ng Misa, inaalala natin ang misteryo ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya ang tinapay at alak ay hindi lang mga simbolo mismo, kundi ito ang presensya ng Katawan at Dugo ni Kristo. Ang layunin ng Eukaristiya na tayo’y ipalusog ni Hesus ng kanyang Salita at Katawan, kaya nga meron tayong Pagpapahayag ng Salita ng Diyos at Pagdiriwang ng Huling Hapunan. Kaya ang hamon sa atin ay isabuhay ang Sakramentong ito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Sa ating paglakbay sa daang ito, isabuhay natin ang Eukaristiya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga magagandang aral nito.

Reply

Celine loveko June 6, 2021 at 5:04 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Edward C Ramirez June 6, 2021 at 6:24 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Sherwin D. Yanoria June 6, 2021 at 7:20 am

Kumain ka na ba? Ang ating pisikal na katawan ay nanganga-ilangan ng pagkain upang maging malusog at masigla. Ganun din naman ang ating kaluluwa. Ngunit espesyal ang pangkaluluwa, ito ay mga panalangin, sakramento at higit sa lahat ang ating Panginoong Hesus mismo. Siya ang kordero ng Diyos na naghandog ng buhay para sa katubusan ng mga kasalanan. Napakagandang isipin, na si Hesus na mismo ang tinatanggap natin sa Banal na Eukaristiya. Kaya nga naway maging makabuluhan ang pagtanggap natin sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos.

Reply

Francisco Azupardo June 6, 2021 at 7:32 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 6, 2021 at 9:08 am

Kapag tayo ay nangungumunyon sa banal na misa, pinapatuloy natin si Kristo mismo sa ating katawan. Ito ay hindi pampaswerte o basta lamang makumpleto ang mga ritual sa simbahan. Bago ibigay ng pari o lay minister ang ostya, binabanggit ang “katawan ni Kristo” sasagot nman ng tayo ng Amen na ibig sabihin ay tayo amg aagree o naniniwala . Paglabas mo ng simbahan nasasayo si Kristo, kasama mong palagi, kaya sa bawat iisipin mo, sasabihin mo at gagawin mo ay pakatandaan na si Hesus ay kasama mo upang mahiya o magsumikap tayong wag gumawa ng masama. Kaya ugaliin natin ang pagdalo mg misa maging face to face o live sa internet dahil pinapatuloy natin si Kristo sa atin at bitbit natin ang mabuting balita na narinig o nabasa sa ebanghelyo at ito ang gagamitin nating gabay sa buhay.

Reply

Guendolyn Chiong June 6, 2021 at 10:14 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: