Sabado, Hunyo 5, 2021

June 5, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikasiyam na Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Mayroon tayong iisang Ama sa lahat, at iisang Guro, ang kanyang bugtong na Anak. Dumulog tayo sa ating Ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa mundo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin.

Ang mga tumatanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod nawa’y maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa bayan nawa’y maibigay ang mabuti at magaling na serbisyo sa tao at hindi unahin at paglingkuran ang kanilang sariling kapakanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang kababaang-loob ni Kristo nawa’y pumigil at magpasuko sa kapalaluan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y tumanggap ng banal na pagbubunyag bilang mensahe ng Diyos sa bisa ng kanyang kapangyarihan at hindi ayon sa kaisipan lamang ng tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makatagpo ng kapayapaan sa Muling Nabuhay na Tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, itinataas namin sa iyo ang mga panalangin ng mga sumasampalataya sa iyo, gayundin ang mga hindi pa nakaririnig ng iyong banal na ngalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 11, 2017 at 4:23 am

May God bless us all, help us o Lord to combat our wrong beliefs, our wrong desires lead us not into temptation but deliver us from all evil. Praise be to you o Lord God King of the Universe, Jesus Christ our Lord our redeemer. Amen.

Reply

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 1, 2021 at 8:51 pm

PAGNINILAY: Ang mga biyuda sa Israel noong kapanahunan ng Panginoong Hesus ay itinuturing na “’di matutulungan” sapagkat tingin nila na malas ang nangyari sa kanila. Kung namatayan ng asawa ang isang babae, maaaring magmula sa isa sa mga anak na lalaki ang pagpapala para sa pamilya. Kung kapwang nawala sa kanya, parang sinasabi ng mga Hudyo na hindi na siyang tutulungan ng Diyos. Kaya itong pagkasaradong pag-iisip ang nagiging hadlang upang kilalanin nila ang Panginoong dumidinig sa mga hinahing ng mga biyudad at ulila.

Isang biyuda ang ipinakilala sa Ebanghelyo na hindi katulad ng mga mayayamang taong naghandog ng malalaking salapi, siya’y naghandog ng dalawang kusing lamang. At siguro ang mga taong nakakita dito ay nag-iisip ng sama ng loob dahil sa liit na handog niya. Sa puntong iyon, pinuri ni Hesus ang disposiyon ng babaeng balo na kahit ang 2 kusing na mayroon siya na dapat gamitin niya sa kanyang mabuting kalagayan, inialay niya ito sa Diyos nang may buong puso. Kaya nga itinuturo dito sa Ebanghelyo ang pagbibigay na galing sa puso. Taliwas dito sa pag-uugali ng mga pinunong tumutuligsa kay Hesus katulad ng mga eskriba na nagpapakita ng kabaitan at kabanalan na akalain sila’y mas kalugud-lugod sa harap ng napakaraming tao.

Kaya nga ang hamon sa atin na katulad ng Diyos na dakila sa kanyang awa at habag sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo rin ay maging mga mabuting taong nagpapahayag ng pagmamahal at habag sa ibang tao, lalung-lalo na ang mga mahihirap. Kapag tayo ay nagbibigay, gawin natin ito nang taos puso at hindi yung parang napipilitan upang makita natin ang kahalagahan ng pagbibigay. At nawa’y tularan din natin ang 2 balo na patuloy tayong magtitiwala at maglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga problema at paghihirap natin sa buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 5, 2021 at 6:43 am

May asawa ka ba? May mga anak? Aba ay napakapalad mo, isa ka sa mga nabiyayaan at nakahihigit sa iba. Anong lungkot na lamang ng buhay ng mga hindi nakapag asawa, hindi naranasan ang kaligayahang dulot ng pagakakaroon ng anak. Ganun din ang mga byuda na maagang binawian ng makakatuwang sa buhay. Kaawaan natin sila. Ngunit hindi lamang nakasentro sa byuda o balo ang dapat nating bigyang pansin, katumbas din nito ang taong nagugutom, kaibigang maysakit at kakillalang nabilanggo at mga taong may kapansanan. Dalawin natin sila at tulungan, mapalad ka at hindi isa sa mga ganito ang naging palad mo sa lupa. Bilang ganti ay magpuri tayo at magpasalamat araw araw sa Diyos, suklian naman natin itong lahat ng kanyang kaloob ng pagsisi ng mga kasalanan at pagsisikap na magbalik loob sa Panginoon. Ipamahagi ang biyayang natatanggap at kung may pagkakataon ay mapagpatoo ka at ikalat ang salita ng Diyos. Sa paggawa ng mabuti at pagdarasal ay wag ipagsigawan para lamang puriin ng ibang tao, gawin ito ng palihim upang si Hesus sa langit ang magbigay ng gantimpala sayo.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 5, 2021 at 7:24 am

Tumutulong ka ba o nagpapakitang tao? Kadalasan pag may nakatingin nagbabait-baitan, pag naman wala labas ang tunay na ugali. Lahat ng ating ginagawa at iniisip ay hayag sa Panginoon. Kung ano man ang motibo natin sa pagtulong. Ang Diyos ay hindi bulag, pipi at bingi. Kung akala natin ay di nakikita ang ginagawa nating kabutihan nagkakamali tayo. Dahil ang ating nagiging panuntunan ay tao. Ngunit ang Diyos lahat ay alam Niya. Kahit wala tayong parangal mula sa tao, ibang magparangal ang Diyos, siksik, liglig at umaapaw na biyaya.

Reply

Francisco Azupardo June 5, 2021 at 8:15 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko June 5, 2021 at 2:55 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: