Sabado, Hunyo 5, 2021

June 5, 2021

Play

Paggunita kay San Bonifacio, Obispo at Martir

Tobit 12, 1. 5-15. 20
Tobit 13, 2. 6. 7. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Marcos 12, 38-44


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Boniface, Bishop and Martyr (Red)

Sabado na Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Tobit 12, 1. 5-15. 20

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, “Anak, huwag kalilimutang bayaran ang kasama mo. At dagdagan mo!” Matapos ang kanilang pag-uusap tinawag ni Tobias si Rafael, at sinabi rito, “Dalhin mo ang kalahati ng kayamanang dala natin at humayo kang payapa.”

Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila’y nag-usap. Sinabi niya, “Salamat sa Diyos! Siya ang purihin nati’t dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo’t parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari’y di dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya’y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama. Mas mainam ang manalangin at magbigay-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawanggawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya.

“Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan; wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyong sinabi ko na maaaring magtago ng kanyang lihim ang hari, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayun din ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit ka kumakain ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Rafael, isa sa pitong anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa kanya.

“Tumayo kayo at magpuri sa Diyos, sapagkat ako’y aakyat na sa kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay inyong isulat.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Tobit 13, 2. 6. 7. 8

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

D’yos ay nagpaparusa na taglay ang habag
kung tayo ma’y malibing, sa hukay masadlak,
muling hinahango niya’t binubuhay.
Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Kaya ngayo’y alalahanin ninyo
ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya.
Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan,
parangalan ang Haring walang hanggan.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Maging sa bansang pinagtapunan sa akin,
pupurihin ko ang Panginoon.
Maging sa bansang makasalana’y dadakilain ko siya.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan
at mamuhay kayo nang karapat-dapat sa harapan niya.
Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama.

Ang Diyos na walang hangga’y
atin ngayong papurihan.

ALELUYA
Mateo 5, 3

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 38-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang pagtuturo, “Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad nang may mahahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaing balo, at ang sinasangkala’y ang pagdarasal nang mahaba! Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila!”

Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 11, 2017 at 4:23 am

May God bless us all, help us o Lord to combat our wrong beliefs, our wrong desires lead us not into temptation but deliver us from all evil. Praise be to you o Lord God King of the Universe, Jesus Christ our Lord our redeemer. Amen.

Reply

Reynald Perez June 1, 2021 at 8:51 pm

PAGNINILAY: Ang mga biyuda sa Israel noong kapanahunan ng Panginoong Hesus ay itinuturing na “’di matutulungan” sapagkat tingin nila na malas ang nangyari sa kanila. Kung namatayan ng asawa ang isang babae, maaaring magmula sa isa sa mga anak na lalaki ang pagpapala para sa pamilya. Kung kapwang nawala sa kanya, parang sinasabi ng mga Hudyo na hindi na siyang tutulungan ng Diyos. Kaya itong pagkasaradong pag-iisip ang nagiging hadlang upang kilalanin nila ang Panginoong dumidinig sa mga hinahing ng mga biyudad at ulila.

Isang biyuda ang ipinakilala sa Ebanghelyo na hindi katulad ng mga mayayamang taong naghandog ng malalaking salapi, siya’y naghandog ng dalawang kusing lamang. At siguro ang mga taong nakakita dito ay nag-iisip ng sama ng loob dahil sa liit na handog niya. Sa puntong iyon, pinuri ni Hesus ang disposiyon ng babaeng balo na kahit ang 2 kusing na mayroon siya na dapat gamitin niya sa kanyang mabuting kalagayan, inialay niya ito sa Diyos nang may buong puso. Kaya nga itinuturo dito sa Ebanghelyo ang pagbibigay na galing sa puso. Taliwas dito sa pag-uugali ng mga pinunong tumutuligsa kay Hesus katulad ng mga eskriba na nagpapakita ng kabaitan at kabanalan na akalain sila’y mas kalugud-lugod sa harap ng napakaraming tao.

Kaya nga ang hamon sa atin na katulad ng Diyos na dakila sa kanyang awa at habag sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo rin ay maging mga mabuting taong nagpapahayag ng pagmamahal at habag sa ibang tao, lalung-lalo na ang mga mahihirap. Kapag tayo ay nagbibigay, gawin natin ito nang taos puso at hindi yung parang napipilitan upang makita natin ang kahalagahan ng pagbibigay. At nawa’y tularan din natin ang 2 balo na patuloy tayong magtitiwala at maglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga problema at paghihirap natin sa buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 5, 2021 at 6:43 am

May asawa ka ba? May mga anak? Aba ay napakapalad mo, isa ka sa mga nabiyayaan at nakahihigit sa iba. Anong lungkot na lamang ng buhay ng mga hindi nakapag asawa, hindi naranasan ang kaligayahang dulot ng pagakakaroon ng anak. Ganun din ang mga byuda na maagang binawian ng makakatuwang sa buhay. Kaawaan natin sila. Ngunit hindi lamang nakasentro sa byuda o balo ang dapat nating bigyang pansin, katumbas din nito ang taong nagugutom, kaibigang maysakit at kakillalang nabilanggo at mga taong may kapansanan. Dalawin natin sila at tulungan, mapalad ka at hindi isa sa mga ganito ang naging palad mo sa lupa. Bilang ganti ay magpuri tayo at magpasalamat araw araw sa Diyos, suklian naman natin itong lahat ng kanyang kaloob ng pagsisi ng mga kasalanan at pagsisikap na magbalik loob sa Panginoon. Ipamahagi ang biyayang natatanggap at kung may pagkakataon ay mapagpatoo ka at ikalat ang salita ng Diyos. Sa paggawa ng mabuti at pagdarasal ay wag ipagsigawan para lamang puriin ng ibang tao, gawin ito ng palihim upang si Hesus sa langit ang magbigay ng gantimpala sayo.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 5, 2021 at 7:24 am

Tumutulong ka ba o nagpapakitang tao? Kadalasan pag may nakatingin nagbabait-baitan, pag naman wala labas ang tunay na ugali. Lahat ng ating ginagawa at iniisip ay hayag sa Panginoon. Kung ano man ang motibo natin sa pagtulong. Ang Diyos ay hindi bulag, pipi at bingi. Kung akala natin ay di nakikita ang ginagawa nating kabutihan nagkakamali tayo. Dahil ang ating nagiging panuntunan ay tao. Ngunit ang Diyos lahat ay alam Niya. Kahit wala tayong parangal mula sa tao, ibang magparangal ang Diyos, siksik, liglig at umaapaw na biyaya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: