Biyernes, Hunyo 4, 2021

June 4, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikasiyam na Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Ang ating pananampalataya kay Jesus bilang “Kristo ng Diyos” ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami.

Ang Simbahan nawa’y maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagka-Diyos ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang pagkakaisa, kapayapaan, at pagkakasunduan nawa’y maging isang katotohanan lalo na sa mga bansang ang mga tao’y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri, at relihiyon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kabataan nawa’y marinig ang tinig Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y humimlay sa kapayapaan ng Kaharian ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ni Jesu-Kristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 10, 2017 at 12:29 am

Thanks be to God, ilapit niyo po samin ka-aya-aya Panginoon, ilayo hindi kanais-nais, at ilapit lahat nang kanais-nais at dalhin kami sa inyong nais na landas para sa amin, may your will be done to us all dear Lord, I pray for positivity, happiness and salvation for all of our kind. Amen.

Reply

Mark Jefferson Magno April 11, 2021 at 7:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 3, 2021 at 2:24 pm

PAGNINILAY: Isa sa mga tanyag na titulo ng ating Panginoong Hesukristo ay “Anak ni David”. Ayon sa mga orakulo, ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David, na kung saan ang kanyang kaharian ay pangmagpakailanman. Kahit nawasak na ang linya ng mga lahi ni Haring David dahil sa pagkatapon nila sa Babilonia, patuloy ang pangako ng Diyos kay David na ang isa sa mga lipi niya ay maghahari nang walang katapusan. Kaya ito ang pinatotoo ni Hesus sa Ebanghelyo habang siya’y nangangaral sa Templo. Ang Kristo ay siyang Anak ng Kataas-taasang Diyos na mula sa angkan ni David, ayon sa isinulat ng Ika-109 na Salmo, na luluklok siya sa kanyang kanan hanggang mapanaig na ang lahat ng mga kaaway sa ilalim ng pamamahalang iyon. Kaya ang titutlong “Anak ni David” ay hindi lang literal na nagmumula sa lahi at dugo, kundi isang tungkuling ibinigay ng Diyos Ama sa isinugong Mesiyas, na siya namang tinutupad ni Kristo. Hindi ito ang Mesiyas na sinasabi ng mga Hudyo ni ng kanyang mga alagad na magiging mabagsik at mapangahas, kundi ang Kristo ay siyang tutupad sa propesiya ni Isaias na mapupuspos siya ng Espiritu Santo upang ipahayag ang Mabuting Balita sa mga duka, magpalaya ng mga nabibilanggo, hilumin ang maysakit, at ipahayag ang bawat taon para sa Panginoong Diyos.

Makikita natin dito ang pagka-Mesiyas ni Hesus bilang Kristo na tinupad ang mga pahayag ng mga propeta at salmo, at ang makapangyarihan sa mga orakulong ito ay ang kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ito’y isang katuparan upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Bagamat siya rin ay may likas ng Diyos, nagpakumbaba si Hesus sa ating katauhan nang ‘di kailanma’y nagkakasala, upang iahon niya ang ating abang kalagayan patungo sa walang-hanggang pangako ng Diyos Ama. Kaya ang kanyang kaharian na walang hanggan ay ang Kaharian ng Ama rin, kung saan nananahan ang pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Kung naroon ang ating pagpapahalaga sa mga iyan lalung-lalo na sa ating relasyons sa kapwa, naipapalaganap natin ang kaharian para ang lahat ay makilala ang Panginoon at maging mga instrumento rin niya.

Reply

Edward C Ramirez June 4, 2021 at 6:24 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Azupardo June 4, 2021 at 6:43 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Daisy Esplana June 4, 2021 at 7:48 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo. Amen.

Reply

Dong June 4, 2021 at 10:57 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 4, 2021 at 11:31 am

Tuwing uuwi kami ng Batangas pag may okasyon, ang mga nakakasalamuha kong tao dun ay ganito ang tanong “Kanino kang anak? Pag nasagot ko na ay uumpisahan na nilang ikwento ang magagandang ugali ng aking Tatay at ang kanilang pinagsamahan. Napakasarap pakinggan ang mga kwento nila tungkol sa aking ama.
Tayo rin ay magiging magulang lahat kung loloobin ng Diyos, sikapin matin na habang tayo’y nabubuhay ay wala tayong magawang kahiya hiya o kasamaan upang hindi magreflect sa ating mga anak at apo. Maging totoo tayo sa pakikisama maging sa kamag anak, kaibigan o estranghero. Hindi lang para maganda pakinggan na ay anak sya ng mabuting tao kundi para din tayo ay pamarisan at gawing idolo ng ating mga anak. Habang bata pa sila ay ipakilala na natin si Hesus sa kanila upang maging gabay nila sa magulong mundo sa lupa.

Reply

Guendolyn Chiong June 4, 2021 at 8:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: