Biyernes, Hunyo 4, 2021

June 4, 2021

Biyernes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 11, 5-17
Salmo 145, 2abk. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Marcos 12, 35-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Ninth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Tobit 11, 5-17

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito’y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. “Narito na si Tobias!” wika ni Ana, “kasama ang lalaking pinasama mo.”

Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, “Natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo’y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita.”

Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito nang mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, “Maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita.” At naiyak siya sa laki ng tuwa.

Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. “Lakasan ninyo ang inyong loob, itay,” wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba, at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, “Maliwanag na ang aking paningin; nakikita na kita, anak!” Pagkatapos ay sinabi:

“Purihin ang Diyos!
Purihin ang dakila niyang ngalan,
pagpalain ang lahat niyang mga anghel.
Sa lahat ng panahon,
nawa’y purihin ang banal niyang ngalan.
Sapagkat siya ang nagparusa sa akin
at siya rin ang nahabag.
Narito nakikita ko na ang aking anak,
Nakikita ko na si Tobias!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 2abk. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

o kaya: Aleluya!

O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan!
Pupurihin siya’t aking aawitan;
aking aawitan habang ako’y nabubuhay.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nilingap.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
Tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.
Walang hanggang Hari, ang Diyos na Poon!
Nabubuhay laig ang Diyos mo, Sion!

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 35-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Hesus sa templo, sinabi niya, “Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, nang kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito:

‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.’

Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paano magiging anak ni David ang Mesiyas?” At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Patrick Cu June 10, 2017 at 12:29 am

Thanks be to God, ilapit niyo po samin ka-aya-aya Panginoon, ilayo hindi kanais-nais, at ilapit lahat nang kanais-nais at dalhin kami sa inyong nais na landas para sa amin, may your will be done to us all dear Lord, I pray for positivity, happiness and salvation for all of our kind. Amen.

Reply

Reynald Perez June 3, 2021 at 2:24 pm

PAGNINILAY: Isa sa mga tanyag na titulo ng ating Panginoong Hesukristo ay “Anak ni David”. Ayon sa mga orakulo, ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David, na kung saan ang kanyang kaharian ay pangmagpakailanman. Kahit nawasak na ang linya ng mga lahi ni Haring David dahil sa pagkatapon nila sa Babilonia, patuloy ang pangako ng Diyos kay David na ang isa sa mga lipi niya ay maghahari nang walang katapusan. Kaya ito ang pinatotoo ni Hesus sa Ebanghelyo habang siya’y nangangaral sa Templo. Ang Kristo ay siyang Anak ng Kataas-taasang Diyos na mula sa angkan ni David, ayon sa isinulat ng Ika-109 na Salmo, na luluklok siya sa kanyang kanan hanggang mapanaig na ang lahat ng mga kaaway sa ilalim ng pamamahalang iyon. Kaya ang titutlong “Anak ni David” ay hindi lang literal na nagmumula sa lahi at dugo, kundi isang tungkuling ibinigay ng Diyos Ama sa isinugong Mesiyas, na siya namang tinutupad ni Kristo. Hindi ito ang Mesiyas na sinasabi ng mga Hudyo ni ng kanyang mga alagad na magiging mabagsik at mapangahas, kundi ang Kristo ay siyang tutupad sa propesiya ni Isaias na mapupuspos siya ng Espiritu Santo upang ipahayag ang Mabuting Balita sa mga duka, magpalaya ng mga nabibilanggo, hilumin ang maysakit, at ipahayag ang bawat taon para sa Panginoong Diyos.

Makikita natin dito ang pagka-Mesiyas ni Hesus bilang Kristo na tinupad ang mga pahayag ng mga propeta at salmo, at ang makapangyarihan sa mga orakulong ito ay ang kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ito’y isang katuparan upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Bagamat siya rin ay may likas ng Diyos, nagpakumbaba si Hesus sa ating katauhan nang ‘di kailanma’y nagkakasala, upang iahon niya ang ating abang kalagayan patungo sa walang-hanggang pangako ng Diyos Ama. Kaya ang kanyang kaharian na walang hanggan ay ang Kaharian ng Ama rin, kung saan nananahan ang pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Kung naroon ang ating pagpapahalaga sa mga iyan lalung-lalo na sa ating relasyons sa kapwa, naipapalaganap natin ang kaharian para ang lahat ay makilala ang Panginoon at maging mga instrumento rin niya.

Reply

Dong June 4, 2021 at 10:57 am

Pinupuri ka namin panginoong hesus kristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 4, 2021 at 11:31 am

Tuwing uuwi kami ng Batangas pag may okasyon, ang mga nakakasalamuha kong tao dun ay ganito ang tanong “Kanino kang anak? Pag nasagot ko na ay uumpisahan na nilang ikwento ang magagandang ugali ng aking Tatay at ang kanilang pinagsamahan. Napakasarap pakinggan ang mga kwento nila tungkol sa aking ama.
Tayo rin ay magiging magulang lahat kung loloobin ng Diyos, sikapin matin na habang tayo’y nabubuhay ay wala tayong magawang kahiya hiya o kasamaan upang hindi magreflect sa ating mga anak at apo. Maging totoo tayo sa pakikisama maging sa kamag anak, kaibigan o estranghero. Hindi lang para maganda pakinggan na ay anak sya ng mabuting tao kundi para din tayo ay pamarisan at gawing idolo ng ating mga anak. Habang bata pa sila ay ipakilala na natin si Hesus sa kanila upang maging gabay nila sa magulong mundo sa lupa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: