Miyerkules, Hunyo 2, 2021

June 2, 2021

Play

Miyerkules ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 3, 1-11a. 16-17a
Salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bk. 8-9

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Marcos 12, 18-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Ninth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Marcellinus and Peter, Martyrs (Red)

UNANG PAGBASA
Tobit 3, 1-11a. 16-17a

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako’y napaiyak nang malakas. Tumatangis akong nanalangin nang ganito:

Ika’y mahabagin at makatarungan,
tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay.

Kaya naman ako’y iyong kahabagan,
linisin ako at iyong tulungan,
sa kasalanan ko’y huwag mong parusahan,
sa di sinasadyang mga kamalian
at pagkakasala ng aking magulang.
Sa pagkakasala nila at paglabag,
itong aming lahi’y natapo’t naghirap,
maraming namatay nang sila’y mabihag.
Kahit saang bansang aming kasadlakan,
tinutuya kami’t pinag-uusapan,
labis na nalagay sa kahihiyan.
Ang mga parusang iyong iginawad,
tapat at totoo, sa ami’y tumpak,
sa mga magulang nami’y nararapat.
Pati na sa amin ang parusa’y tumpak
pagkat ang utos mo’y di namin tinupad.

Gawin mo sa akin, iyong maibigan,
pabayaan mo nang makitil ang buhay,
bayaan na akong mabalik sa lupa,
masarap pa sa aking ako’y mamayapa.
Di ko matitiis na ako’y uyamin,
lubhang mabigat na ang aking pasanin.
Panginoon, bayaan nang hirap ko’y magwakas
at mamahinga ako sa lahat ng hirap.
Mabuti pa ngayon ang ako’y mamatay,
kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay
na ang naririnig ay mga pang-uyam!”

Nang panahong iyong, sa Ecbatana, Media, ay may isang dalagang ang pangala’y Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaing utusan ng kanyang ama. Wika nito: “Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa! Mabuti pa’y magpakamatay ka na rin! Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa!”

Lubhang nalungkot si Sara nang araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. “Hindi!” nasabi niya sa sarili. “Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito’y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya: ‘Iisa-isa ang anak mong babae’y nagpakamatay pa dahil sa malas!’ Para kong itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na nasiya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao.”

Kaya’t noon di’y humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay, at nanalangin.

Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di’y tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si anghel Rafael upang sila’y tulungan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bk. 8-9

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Sa iyo, O Poon, ako’y tumatawag;
ako’y may tiwalang iyong ililigtas.
Tubusin mo ako sa kahihiyan,
upang di magtawa ang aking kaaway.
Ang nagtitiwala sa iyo’y di bigo,
ang naghihimagsik ang nasisiphayo.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan,
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
tagapagligtas ko na inaasahan.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

ALELUYA
Juan 11, 25a. 26

Aleluya! Aleluya!
Pagkabuhay ako’t buhay;
ako’y inyong panaligan
nang di mamatay kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 18-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa: isa-isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid, at sila’y namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat?” Sumagot si Hesus, “Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila’y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay – hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punongkahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 31, 2021 at 5:21 pm

PAGNINILAY: Ang mga Pagbasa ngayon ay nagpapahayag tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at pagkatakot sa buhay, lalung-lalo na ang pagkatakot sa kamatayan.

Ang Unang Pagbasa ay ang hinaing ni Tobit sa Panginoon, na sana pagalingin siya mula sa kanyang pagkabulag. Patuloy siyang nagtitiwala na ang Diyos ay maawain, na paghihilumin siya. Sa buhay naman ni Sara, pitong asawa ang kinuha sa kanya ng isang demonyo bago pa siyang mapangasawa muli. Dumating sa punto na nais niyang magpakamatay, ngunit nagdalawang-isip siya na hindi niya ituloy iyon upang hindi mapahiya ang kanyang amang si Raguel. At siya ay nanalangin. Kaya nakita ng Diyos ang kanilang mga paghihirap, at sinugo si San Rafael Arkanghel upang pagalingin sila hindi lang sa katawan, pati na rin sa kanilang pagkatao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtotoo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa “muling pagkabuhay,” na ito naman ay hindi pinaniniwalaan ng mga Saduceo. Kaya nagbanggit sila ng isang sitwasyon kung saan 7 magkapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang isa, ngunit hindi nagkaanak. Kaya pagdatng ng “pagkabuhay na mag-uli”, kanino raw sa 7 magkapatid ang kikilaning asawa. Tugon ni Hesus na hindi kailanma’y sila’y kasal habambuhay kapag nasa kabilang buhay na. Kaya ang pagsasama ng babae at lalaki bilang mag-asawa ay hanggang sa mundo nito lamang. Subalit sa kabilang buhay, lahat ng tao ay magiging pantay na tatawaging anak ng Kataas-taasang Diyos. Ito’y patunay na mayroon talagang pag-asang naghihintay sa pamamagitan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At ito’y patotoo na ang Panginoon ay Diyos ng buhay, hindi ng patay, sapagkat ang lahat sa kanya ay tunay na buhay.

Kaya nga n’ung si Hesus ay namatay sa Krus at inilibing, siya’y nabuhay na mag-uli upang ipamalas sa atin na wala nang kamandag ang kamatayan na manatiling tapos ang ating buhay. Kaya huwag po tayong matakot sa kamatayan sapagkat lahat tayo ay papanaw sa daigdig na ito. Subalit lahat tayo ay muling mabubuhay at kakamtan ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Kaya nawa maging makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang patuloy natin ang pagpapalaganap ng Paghahari ng Panginoon na nasa Langit.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 2, 2021 at 8:10 am

Ikaw ba ay nawawalan ng pag-asa? Ang mga buhay lamang ang may problema. Samantalang ang mga namatay namay mapupunta sa kung saan sila nararapat. Ang Diyos ay nakasubaybay sa mga buhay, kung paano tinatanggap ang hamon ng buhay. Kaya nga kadalasan, kung sino pa ang malapit sa Diyos ay siya pa ang saksakan ng dami ng problema. Makikita dito ang kahinaan ng tao, at ang pananabik ng Diyos na tumulong sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Ang Diyos ay mapagmahal at hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 2, 2021 at 9:54 am

Lahat tayo ay mamamatay, Sa langit ay wala ng problema, puro kasiyahan ang ating mararanasan, at sinabi din ni Hesus na tayong lahat ay magiging anghel sa kabilang buhay. Napakaganda ng pangako sa atin ng Panginoon pero yan ay kung sa langit tayo mapupunta. Kaya mga habang nabubuhay tayo ay sikapin nating magpakabuti upang makasama natin si Hesus sa Paraiso. Paano? Unang una ay pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi ng kapatawaran, tapos ay sikaping di na makagawa ulit ng mga kasalanan lalong lalo na ng mga nasusulat sa sampung utos ng Diyos. Sumunod ay ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili, tumulong hanggat kaya mo, umpisahan mo sa maliliit na bagay ang kabutihan katulad ng wag maiinggit, manira ng tao, magalit o makipag away, mandaya, kamunduhan, katakawan, katamaran, pang aapi o pamimintas, tsismis at iba pa. Maigsi lamang ang buhay, gawin mo itong makabuluhan at laging manalangin, ipagdasal mo na manahan sayo ang espiritu santo. Alam nating lahat ang kahahantungan ng kasamaan pero ipinagsasawalang bahala lang natin dahil nais nating masunod at maranasan amg sarap ng buhay sa lupa. Pero nasa sa iyo na kaptid kung nais mo sa impyernong walang kasing init at puno mg pagdurusa o sa Paraiso na puro kasiyahan lamang sa piling ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: