Martes, Hunyo 1, 2021

June 1, 2021

Play

Paggunita kay San Justino, Martir
Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 2, 9-14
Salmo 111, 1-2. 7bk-8.9

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Marcos 12, 13-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Justin, Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Tobit 2, 9-14

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Akong si Tobit, pag-uwi ko nang gabi ng Pentekostes, pagkatapos ilibing ang mga patay ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito’y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako’y tuluyang nabulag. Apat na taon akong hindi makakita, at gayun na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya’y magpunta sa Elam.

Ang asawa kong si Ana ay nagtrabahao bilang manghahabi nang panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing, kaya’t nang marinig ko’y tinawag ko siya at sinabi, “Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw, ano? Hala, ibalik mo iyan! Hindi tayo dapat kumain ng nakaw!” Ngunit ito ang tugon niya sa akin, “Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa.” Hindi ko siya pinaniwalaan; pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya’t sinumbatan niya ako. Sinabi niya, “Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawanggawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 7bk-8. 9

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

o kaya: Aleluya!

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Anumang balita’y hindi siya takot,
matatag ang puso’t may tiwala sa Diyos.
Wala siyang takot hindi nangangamba,
alam na babagsak ang kaaway niya.

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Sa Poong D’yos nasasalig
ang puso ng taong mat’wid.

ALELUYA
Efeso 1, 17-18

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 13-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Hesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, “Guro, nalalaman po naming kayo’y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa Kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?” Ngunit batid ni Hesus na sila’y nagkukunwari, kaya’t sinabi niya sa kanila, “Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko.” At kanilang binigyan siya. “Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?” tanong ni Hesus. “Sa Cesar po,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.” At sila’y namangha sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 28, 2021 at 4:56 pm

PAGNINILAY: Isang konsepto na pamilyar sa atin ay ang “Separation of Church and State”; ang Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado. Maaaring ang interpretasyon ng karamihan dito ay ang hindi pakikialam ng Simbahan sa anumang gawain ng Estado, at ganun rin ang hindi pakikialam ng Estado sa anumang gawain ng Simbahan. Subalit kung titignan natin ang diwa ng batas, tayong lahat ay tinatawag bilang mga mamayan ng mundo at Kristiyanong deboto ng ating pananampalataya. Tayong lahat ay may inaatasang tungkulin sa ating lipunan/daigdig, ganun rin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko.

Ang ating Ebanghelyo ay ang ating tungkulin bilang mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Palaging naririnig natin ang umiiral na batas na kung tawagin ay “Pagkahiwalay ng Simbahan at Estado”. Ngunit ang pagkaintindi ng iilan ay parang wala raw koneksiyon ang pananampalataya sa takbo ng pamahalaan. Subalit bilang mga totoong tao, tayo ay binigyan ng tungkuling moral upang alamin ang mabuti sa masasama. At tayo rin ay tinawag na ipamalas ang ating tugon sa pagiging mamamayan ng mundo at mamamayan ng Diyos. Narinig natin ang pagsubok ng mga Pariseo at kampo ni Herodes kay Hesus kung dapat nga ba’y magbayad sila ng buwis sa Emperador. Ngunit alam na ni Hesus ang kanilang pagkabitag sa kanya bilang mga oportunista: Kung sasabihin niya ay “Oo”, pagbibintangan siya ng mga Hudyo bilang traydor dahil kumampi siya sa sistema ng Roma. Ngunit kung sabihin naman niya ay “Hindi”, paghahanapan siya ng butas ng mga Pariseo at kampon ni Herodes upang isumbong sa Romano para sa parusang ipapatong sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay humingi siya ng isang denarii, at ipinakita niya sa kanila ang mukha na nasang salapi. Nang sagutin nila nang tama na ang nasa mukha ay si Cesar, nagbigay siya ng hamon na ibigay nila kay Cesar kung ano ang kay Cesar, at ibigay naman nila sa Diyos kung ano man ay para sa Diyos.

Makikita natin dito ang ating tungkulin bilang tao na nasa ilalim tayo ng isang mundo at isang langit. Isang mundo sapagkat saan man tayo’y magpunta, lalung-lalo na karamihan sa atin ay nakatira sa Pilipinas, dapat tayo sumunod sa batas na pinaiiral ng bawat pamahalaan. Isang langit sapagkat tayo’y mga Kristiyanong Katoliko na bininyagan at kinumpilang upang tuparin natin ang ating misyon bilang mga saksi ni Kristo na ipahayag ang kanyang Mabuting Balita. Ang mahalaga rito ay kung paano natin ipinapadama sa bawat tao ang kabutihan at pagmamahal, nang sa gayon ay ipakita rin nila sa iba ang ganyang magandang halimbawa upang magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, katuwiran, at pagmamahal sa ating kapaligiran.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 1, 2021 at 6:29 am

May tiwala ka ba sa Diyos? Ang Diyos ay mananatiling Diyos, sa likhain tayo o hindi. Ngunit ang tao ay hindi magigigng tao kung wala ang Diyos. Kadalasan ay nagtatanong tayo sa Diyos kung bakit ganito ang ating buhay. Sa totoo lang, walang kinalaman ang Diyos, dahil ang tao mismo ang nagdedesisyon sa kanyang buhay. Kaya nga kung ano man tayo ngayon ay bunga ng ating sariling desisyon at pagkilos. Ang dapat pa nga ay magpasalamat tayo sa Diyos tayo ay buhay at may pag-asa sa hinaharap. Magtiwala lang tayo sa Diyos, hindi Niya tayo pababayaan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 1, 2021 at 9:25 am

Mahabang usapan ang ebnghelyo ngayon kung hihimayin. Pero ang buod nito na gagamitin natin sa pang araw araw na buhay ay ito; ang kay Cesar ay kay Cesar, Ang sa Diyos ay sa Diyos. Tayo ay namumuhay sa dito sa lupa, Ang bawat komunidad maliit man o malaki ay may mga batas na ipinatutupad para sa ikaaayos ng isang lugar at para sa katahimikan, kalinisan, kaligtasan at hustisya. Ang bibiliya ay nagsalita na tungkol dito na nararapat nating sundin at wag labanan ang batas ng pamahalaang ating ginagalawan. Ang sa Diyos ay sa Diyos, ang pahayag nmang ito ang mas mahalaga, ang ating lumikha ay batas din o kautusan ma dapat nating sundin at gawing pamantayan sa ating bawat iisipin, sasabihin at gagawin, Yan ay ang mahalin amg Diyos ng higit sa lahat pangalawa ay amg mahalin ang kapwa gaya mg pagmamahal sa ating sarili. Sa dalawang kautusan na yan pag nasunod mo ay masusunod mo na din ang mga natitira pang utos na hindi nababggit. Simple lang kapatid, pagsunod ka sa utos ng pamahalaan hindi ka makukulong at mapapahamak, Pag sumunod ka nman sa batas ni Hesus.. payapa ang iyong buhay, may peace of mind ka, kalulugdan ka ng Panginoon at may bonus pa , diringgin nya ang iyong mga kahilingan. Simple, piliin mong hindi kumplikado ang buhay mo…obedience.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: