Linggo, Mayo 9, 2021

May 9, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pagmamahal kay Kristong muling nabuhay at pabalik na sa kanyang Ama. Ang ating sasambitin ay:

Amang mapagpala, isugo Mo sa amin ang Espiritu ng pag-ibig!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang mapuspos sila ng handog ng Espiritu Santo at nang mapalago nila ang pag-iibigan sa buong Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa ika-500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas ay darangin ng Espiritu ang kanilang mga puso ng apoy ng dalisay na pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mamayani ang pagmamahal at pagpapakasakit sa kanilang paglilingkod sa taong-bayan at mawala sa kanilang mga puso ang pag-iimbot at pagiging makasarili, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong nagsisikap sundin ang mga utos ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay, upang sa pagninilay sa Salita ng Diyos at sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, ay matagpuan nila ang pag-ibig na huhubog sa kanila bilang mga tunay na alagad ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagka- katipon sa pagdiriwang na ito ng Salita ng Diyos at ng Banal na Eukaristiya, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanang si Kristo ay buhay at maging masugid na tagapagdala ng kanyang pag-ibig sa tanan, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming muling bumuhay kay Hesukristo mula sa kamatayan, isugo Mo sa amin ang Espiritu Santo upang hindi kami malubog sa burak ng kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa at bagkus ay maging masasayang tagapagdala ng Mabuting Balita ng pag-ibig at kaligtasan sa sandaigdigan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:51 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 28, 2021 at 9:13 pm

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nasa Ika-6 na Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. At ito ang Linggo bago ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon. Kaya patuloy nating pinagninilayan ang mga huling habilin ni Hesus bago ang kanyang paglisan pabalik sa Langit, upang maging kapiling ng Ama at ipaghandaan niya ang isang lugar diyan para balang araw ang sambayanan ng Diyos ay makapiling niya, ng Ama, at ng lahat ng mga matutuwid na nauna. Kaya itong mga diskurso ni Hesus sa Huling Hapunan, bagamat sa kasaysayan ay nangyari bago ang Pagpapasakit at Pagkamatay, ay pinili ng Simbahan na tapatan sa mga huling bahagi ng Panahon ng Pagkabuhay upang ipahatid sa atin ang mensahe na sa kabila ng lungkot na pamamaalam ni Hesus, ang kanyang Muling Pagkabuhay ay nagdadala sa atin ng kagalakan dahil tayo’y nakakatiyak na matutupad ang kanyang mga habilin, lalung-lalo na ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod na diskurso ni Hesus matapos idineklara niya ang kanyang sarili pilang puno ng ubas, at tayo bilang mga sanga ay dapat magkaroon ng ugnayan sa kanya. Ngayong araw na ito, itinuro ni Hesus ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ni Hesus ay ang pag-ibig ng Diyos Amang nagsugo sa kanya bilang ipinangakong Tagapagligtas, na tubusin ang buong sangkatauhan mula sa kasalanan. Kaya ang dakilang pag-ibig na ito ay hindi lang “eros” na nagpapakita ng damdamin na kagustuhan sa isang tao. Ni hindi rin lang ito “storge” na nakasentro sa mga pamilya at mga kamag-anak. Ni hindi rin lang ito “philia” na nakabatay sa mga pagkalapit ng mga kaibigan at kabarkda. Subalit higit pa sa 3 uri na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay AGAPE, na hindi maisusukat o maibibilang ninuman. Bagamat ang tao ay nagkasala, ibinuhos pa rin ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig, lalung-lalo na sa pagsusugo ng kanyang Anak.

At inihahabilin ni Hesus sa atin ngayon ang kanyang utos sa mga alagad: magmahal katulad ng pagmamahal ng Ama sa kanya at sa buong mundo. Kaya ang dakilang pag-ibig ng Diyos na “agape” ay mas pinapahalagahan sa pag-aalay ng buhay ng isa para sa iba. Kaya ito’y sumasalamin sa naging hantungan ni Hesus nang ialay niya ang kanyang buhay sa Krus para sa ating kaligtasan, alang-alang sa ibinuhos na pag-ibig ng Ama na naglikha sa tao kahit nagkasala. Ito ang isinaad ni San Juan sa Ikalawang Pagbasa na lubos tayong minahal ng Diyos tayo, at ibinigay si Hesus para sa pagtubos sa atin mula sa ating mga kasalanan. Siya’y muling nabuhay bilang tagumpay ng pag-ibig na yaon, na ibahagi sa iba upang mapuno ng kagalakan at pag-asa dahil sa Muling Pagkabuhay ni Kristo. At ito ang ipinahayag ni San Pedro sa sambahayan ni Cornelio sa Unang Pagbasa, ukol sa kanyang pagkasaksi sa mensahe ng Diyos na hindi tumatangi sa tao para sa pangako ng kaligtasan, maging Hudyo man siya o Hentil. Kaya ang bawat taong ibinigay ng misyon ay hinirang upang mamunga nang masagana ang pag-ibig ng Diyos Ama sa patuloy na paglaganap ng Kaharian ng Diyos.

Mga kapatid, sa panahon ngayon, ang tao ay patuloy na naghahanap ng paraan upang magmahal. Maraming mga relasyon siguro ang naglaho at hindi nagtagal. Subalit hindi kailanma’y nagsawa ang Diyos na magmahal, kahit sa punto na isinakripisyo ni Kristo ang kanyang sarili para sa kaganapan ng dakilang pag-ibig. Pa’no pa kaya tayong mga karaniwang tao na patuloy na naghahanap ng pag-ibig? Patuloy tayong magmahal upang ipakita sa lahat ng tao ang Panginoong patuloy na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating abang katauhan, upang makilala ng lahat ang ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano.

Reply

Veronica Villatoro May 5, 2021 at 3:06 am

can you please send me the PAGNINILAY for every weekend. I’m in charge of the church bulletin and I have the Filipino Ministry Page and I would like to put your reflexions for the weekend coming. I have to send my bulletins on Tuesdays – Thank you so much

Reply

Sherwin D. Yanoria May 9, 2021 at 7:07 am

Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang ating simbahan ay puno ng mga makasalanan, kaya naman ipinakikita Niya ang Kanyang umaapaw na pag-ibig. Hindi perfekto ang mga kaanib ng ating relihiyon. Kaya nga si Hesus ang pumupuno ng ating pagkukulang sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya nga si Hesus ay nakahandang magpatawad sa ating mga kasalanan gaano man ito kalaki o kaliit. Ang mahalaga tayo ay magbagong buhay upang tayo’y makabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga sana ay mapatawad natin ang mga taong nagkasala sa atin at matutunan nating mahalin ang ating mga kaaway.

Reply

Francisco Azupardo May 9, 2021 at 7:56 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Guendolyn Chiong May 9, 2021 at 12:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 9, 2021 at 1:50 pm

Oo mahirap pero kaya. Ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ito ang hinihiling ni Hesus mismo sa atin, dahil ang tumutupad sa utos nya ay nanantili sa Kanya. Dito lang natin mararamdaman ang tunay na kaligayahan at peace of mind. Pag wala kang iniisip, sinsabi at ginagawang masama sa iyong kapwa, panatag ang iyong kalooban, at duon tayo makakahati sa kaluwalhatian ng Diyos. Umpisahan mo kapatid sa pagpapatawad sa nagkasala sayo, dun pa lamang ay makakaramdam ka ng kakaibang kaligayahan na pra bang nabawasan ka ng dinadala,, pangalawa pag aralan mong mahalin at mahabag sa ibang tao, hindi lamang sa pamilya mo. Pangatlo ay sikaping hindi makgawa sa mga ipinagbabawal ni Hesus sa sampung utos. Bilang gantimpala ay hilumiling ka sa Ama sa ngalan ni Hesus at siguradong siguradong ipagkakaloob sa iyo. Mag ibigan tayo, umpisahan mo ngayon, maigsi lang buhay pero hindi pa huli ang lahat.

Reply

Celine loveko May 11, 2021 at 3:55 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: