Lunes, Mayo 3, 2021

May 3, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Mayo 3
San Felipe at Santiago

Manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng Simbahan sa pamamagitan nina San Felipe at San Tiago

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon.

Ang mga obispo at mga pari nawa’y buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo nawa’y maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito nawa’y magtamo ng kanilang gantimpala sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, inihahayag ng iyong Anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:20 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 30, 2021 at 10:02 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan nina Apostol San Felipe at Apostol Santiago (ang minore; hindi anak ni Zebedeo at kapatid ni San Juan). Si San Felipe ay madalas binabanggit sa Ebanghelyo ni San Juan na inaanyayahan si Natanael (San Bartolome) na maging alagad din ng Panginoong Hesukristo. Siya rin ang tinanong ni Hesus kung magkano ang kanilang bibilhin para pakainin ang napakaraming tao, bago pa man nangyari ang Pagbabahagi at Pagpaparami sa mga tinapay at isda. Tugon ni Felipe na dalawang daang salapi ang gagastusin ng mga alagad upang bumili ng mga pagkain. Sa Ebanghelyo ngayon (Juan 14:6-14), matapos ideklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Daan, Katotohanan, at Buhay, hiniling ng Apostol na ipakita ng Panginoon ang Diyos Ama, upang ito ay sapat na sa kanila. Subalit nilinaw ni Hesus kay Felipe na ang sinumang nakakita na kay Kristo ay nakakita na rin sa Ama, dahil siya ay nananahan sa Diyos Ama, at minsan sinabi ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa. Matapos ang Pentekostes, ayon sa tradisyon si San Felipe ay nangaral hanggang sa Frigia at Hierapolis. At sinasabi siya ay ipinako sa krus sa Hierapolis.

Sa Santiago naman (na tinatawag na Santiagong Mababa) ay ang anak ni Alfeo, at tila sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos na “kapatid ng Panginoon” (salin sa Griyego “adelphos” = “kamag-anak”). Kaya sinasabi naman sa Ebanghelyo ni San Mateo na siya ay ang “unang pinsan ng Panginoon”. Bagamat walang nakasaad sa mga Ebanghelyo ang kanyang tanyag na pagkakilala bilang Apostol, kilala naman siya bilang manunulat ng kanyang sulat, na makikita sa Bagong Tipan. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Sa unang konsilyo ng lungsod [Cf. Mga Gawa 15], sinabi niya na ang mga Hentil na naging Kristiyano ay hindi na kinakailangang magpatuli. Ayon sa tradisyon, ipinatihulog siya sa Templo, at bago nangyari iyon, winika niya ang mga salita ng Panginoong nabayubay sa Krus, na humiling sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway.

Kapwa sina San Felipe at Santiago ay pinagpala na maging bahagi ng mga Apostol. Dahil ang mga Apostol ay nagsilbi pilang pundasyon ng Simbahang ating kinabibilang. At ang mga Apostol na ito ay saksi sa Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Unang Pagbasa (1 Corinto 15:1-8), ipinahayag ni San Pablo ang misyon ng pangangaral at pagbibigay-saksi ng mga Apostol ay dahil sa ginanap ni Hesus ayon sa kalooban ng Diyos na maligtas ang tanan. Kaya ang ating pananampalataya ay nakaugat sa Muling Pagkabuhay ni Hesus, dahil tayo rin ay nagiging buhay na saksi niya upang patuloy natin ipalaganap ang Mabuting Balita ng patuloy na Paghahari ng Diyos.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 3, 2021 at 5:28 am

Mabuti ka bang anak. Ang isang mag-asawa ay pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng anak. Kaya dapat na mapalaki nila ito ng tama. Ang dala-dala nilang apilyido ay sa ama, at ang mga anak naman ay kargo ng magulang. Kaya nga ang kaligayahan ng anak ay kaligayahan ng ama. Kung ang ating Panginoong Hesus ay igagalang natin, naigagalang na rin natin ang Diyos Ama dahil Siya ay nasasa kay Hesus. Kaya kadalasan ang hilingin natin sa pangalan ni Hesus ay agad ipinagkakaloob dahil ito rin ay kaligayahan ng Diyos Ama ang tayo ay maging masaya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Hesus.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 3, 2021 at 8:51 am

Sapat na ang ikaw ay nabuhay sa mundo upang maniwala ka sa Diyos at maging masaya dahil dito. Bonus na lamang ang magkaroon ka ng mga ari arian, asawa at mga anak. Si Felipe ay pinaghahanapan pa si Hesus na ipakita sa kanya ang Diyos Ama upang sya maging masaya. Be grateful, mula sa maliit na bagay hanggang sa malaki. Magpuri sa Diyos at magpasalamat sa bawat umagang tayo’y humihinga pa lalo na ngayon sa panahon na may pandemya. Alam mo bang kahit anong paghihirap o problema kinakaharap mo ay mas mapalad ka p din kumpara sa iba, lalo kung ang pisikal mong kaanyuan ay kumpleto at walang kapansanan. Purihin natin si Hesus araw araw, mapalad ka, mapalad tayo. Lalo na ikaw na nagbabasa nito dahil may celfon ka may internet,, yung iba kumakalam ang mga sikmura maging panis at itinapon ng iba ay kinukuha. Anung karapatan nating kwestyunin ang Diyos, Magpasalamat kapatid, kung mayroon ka mang pinagdadaanan, humiling ka at manalangin sa pangalan ni Hesus at gagawin nya.

Reply

Manee May 3, 2021 at 12:57 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: